Bestemmings- en bouwplanonteigening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bestemmings- en bouwplanonteigening Bestemmingsplannen kunnen gedetailleerd en globaal zijn. Tegenwoordig wordt winkel huren breda de voorkeur gegeven aan zogenoemde globale eindplannen. Zo’n plan bevat een beschrijving op hoofdlijnen, evenwel zonder dat er een uitwerkingsplicht voor burgemeester en wethouders aan is gekoppeld. Ten behoeve van beide soorten plannen kan onteigend worden, mits de uitvoering van het plan en de urgentie voldoende vaststaan. Ook voor de uitvoering van stadsvernieuwingsplannen op winkel huren enschede grond van de WSDV kan worden onteigend, aangezien deze plannen gelijk zijn gesteld aan bestemmingsplannen (art. 31 WSDV). Om voor de uitvoering van een bestemmingsplan een onteigeningsprocedure te starten hoeft er geen sprake te zijn van een onherroepelijk bestemmingsplan (dat wil zeggen: een bestemmingsplan waartegen geen bezwaar of beroep meer mogelijk is). Wel moet ten minste het ontwerp van een bestemmingsplan ter inzage zijn gelegd, voordat de onteigeningsprocedure kan winkel huren almere worden gestart. Wanneer de gemeente overgaat tot onteigening van een nog niet goedgekeurd bestemmingsplan, dient de gemeenteraad in zijn besluit tot onteigening twee voorbehouden te maken: 1 Er zal niet tot dagvaarding van de eigenaar worden overgegaan voordat het besluit over de goedkeuring van het bestemmingsplan onherroepelijk is. 2 Het onteigeningsbesluit vervalt indien de goedkeuring aan het winkel huren nijmegen bestemmingsplan wordt onthouden.
Het eerste voorbehoud betekent dat de gemeente niet met de gerechtelijke procedure kan starten voor de onherroepelijke goedkeuring van het bestemmingsplan.

De leefmilieuverordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Instrumenten Om het doel van de WSDV te kunnen bereiken, zijn daarin de volgende instrumenten opgenomen: a de leefmilieuverordening; b het stadsvernieuwingsplan.
Ad a Leefmilieuverordening De wet biedt aan de gemeente de mogelijkheid om een leefmilieuverordening vast te stellen. Volgens art. 9 WSDV strekt de leefmilieuverordening tot wering van dreigende en tot stuiting van reeds ingetreden achteruitgang van de woon- en werkomstandigheden winkel huren breda in en het uiterlijk aanzien van het (de) bij
298 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
de verordening aangewezen gebied( en). Alleen gebieden die in hoofdzaak worden gebruikt voor bewoning, het midden- en kleinbedrijf en kantoren komen in aanmerking om te worden aangewezen in een leefmilieuverordening. De leefmilieuverordening heeft aldus de functie om te winkel huren enschede helpen voorkomen dat een verpauperingsproces inzet of doorzet. Het stadsvernieuwingsplan (zie ad b) biedt vervolgens de basis voor de uitvoering van de bedachte verbetering. Daarom kan een leefmilieuverordening goed dienst doen voorafgaand aan een stadsvernieuwingsplan, maar er bestaat geen plicht om een leefmilieuverordening vast te stellen.
Volgens art. 9 lid 3 WSDV kunnen de voorschriften in de leefmilieuverordening betrekking hebben op: het oprichten of winkel huren almere door verbouwing tot stand brengen van bouwwerken; de toelaatbaarheid van werken en werkzaamheden die geen bouwactiviteiten zijn (aanlegactiviteiten); het gebruik van grond en opstallen.
De leefmilieuverordening maakt het mogelijk de verschillende belangen voor een bepaald gebied af te wegen en keuzen te maken. Indien een leefmilieuverordening is vastgesteld, heeft dit een aantal gevolgen: In art. 44 Wonw zijn limitatief de weigeringsgronden opgenomen bij het verlenen winkel huren nijmegen van een bouwvergunning. De WSDV voegt er een weigeringsgrond aan toe: art. 17 bepaalt namelijk dat een bouwvergunning ook moet worden geweigerd als het bouwwerk in strijd is met de bepalingen van de leefmilieuverordening.

Aanvragen bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Beide aanvragen bouwvergunning (eerste en tweede fase) moeten op dezelfde wijze als een gewone bouwaanvraag worden gepubliceerd. De aanvraag bouwvergunning eerste fase moet aan de welstandscommissie of stadsbouwmeester om welstandsadvies worden voorgelegd. De beslissing op de winkel huren breda aanvraag eerste fase moet eveneens worden aangehouden volgens art. 50 lid 1 Wonw (nieuw bestemmingsplan of een provinciale verordening of een AMvB met regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen in voorbereiding) of art. 51 lid 1 Wonw (het gebied is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht) of art. 54 lid 1 Wonw (als een monumentenvergunning is vereist).
De beslissing op de aanvraag tweede fase moet worden aangehouden volgens art. 52 lid 1 Wonw (een (milieu)vergunning is nodig) of art. 52a lid 1 Wonw (de bodem is verontreinigd) of art. 53 lid 1 Wonw (een winkel huren enschede toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen is nodig) of art. 55 lid 1 Wonw (indien naar de mening van burgemeester en wethouders een ontheffing van de minister van de Bouwbesluitvoorschriften nodig is).
Burgemeester en wethouders kunnen het besluit waarbij zij de bouwvergunning eerste fase hebben verleend, intrekken indien blijkt dat (art. 56a lid 6 Wonw): zij dit besluit ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave hebben genomen; benodigde gegevens of bescheiden voor een bouwaanvraag niet tijdig zijn overgelegd; of
6.8 Fasering winkel huren almere bouwvergunning, openbaar register, intrekken bouwvergunning 279
niet binnen twaalf maanden na het onherroepelijk worden van het besluit een aanvraag bouwvergunning tweede fase is ingediend.
Het besluit waarbij de bouwvergunning eerste fase is verleend, vervalt indien niet binnen twee jaar na het onherroepelijk worden een aanvraag om bouwvergunning tweede fase is ingediend (art. 56a lid 7 Wonw). Aangenomen moet worden dat geen bouwvergunning van rechtswege is ontstaan als op de winkel huren nijmegen aanvraag eerste fase niet tijdig is beslist, maar wel dat dan aan de ruimtelijke en welstandseisen is voldaan. Pas als op de aanvraag tweede fase niet tijdig is beslist, is de hele bouwvergunning van rechtswege verleend.

De voor- en achterkantbenadering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het Bblb is op grond van de voor- en achterkantbenadering bepaald dat bepaalde bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn, maar dat ze licht-bouwvergunningplichtig zijn als ze aan de voorkant worden gebouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een dakkapel, een aan- of uitbouw, een winkel huren breda bijgebouw of overkapping, een kozijn- of gevelwijziging of een erfscheiding hoger dan 1 m. Ook licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken mogen niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Hierover bepaalt het Bblb in art. 7 dat de welstandscriteria de welstand uitputtend beschrijven en uitsluitend betrekking hebben op de plaatsing, de vorm, de maatvoering, het materiaalgebruik en de kleur. Men noemt dit wel loketcriteria. Vooraf kan de burger zo zelf al zien aan welke welstandseisen het bouwwerk moet voldoen. Burgemeester en wethouders mogen de aanvraag nog wel om advies voorleggen aan de welstandscommissie maar dat zal in het algemeen niet nodig zijn, omdat de toetsing aan de loketcriteria gemakkelijk winkel huren enschede door een ambtenaar zelf kan worden verricht.
De adviezen van de welstandscommissie zijn openbaar. Voorgeschreven is dat een welstandsadvies met de conclusie dat een bouwplan in strijd is met redelijke eisen van welstand, schriftelijk wordt uitgebracht en deugdelijk gemotiveerd (art. 12b lid 1 Wonw). De welstandscommissie vergadert in het openbaar tenzij openbaarheid in strijd is met het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur.
De welstandscommissie legt de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor van de verrichte werkzaamheden. In het verslag wordt ten minste uiteengezet op welke wijze zij toepassing heeft gegeven aan de welstandscriteria. Ook burgemeester en wethouders moeten aan de gemeenteraad winkel huren almere een verslag voorleggen en politieke verantwoordelijkheid afleggen. In het jaarlijkse verslag gaan zij in op drie punten (art. 12c Wonw): 1 Op welke wijze zijn burgemeester en wethouders omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie of de stadsbouwmeester. 2 In welke categorieën van gevallen hebben burgemeester en wethouders de aanvraag voor een lichte bouwvergunning niet aan de welstandscommissie of stadsbouwmeester voorgelegd en op welke wijze hebben zij in die gevallen zelf toepassing gegeven aan de welstandscriteria. 3 In welke gevallen waarin niet is of wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van bestaande bouwwerken en standplaatsen en nieuwe niet-bouwvergunningplichtige bouwwerken zijn burgemeester en wethouders overge
260 6 Woningwet: nieuwbouw
gaan tot toepassing van bestuursdwang winkel huren nijmegen of oplegging van een last onder dwangsom.
Een voorzitter of ander lid van een welstandscommissie of de stadsbouwmeester kan voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden benoemd in de betreffende functie. Zij kunnen eenmaal voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden herbenoemd in dezelfde commissie (art. 12b lid 4 Wonw).
Burgemeester en wethouders mogen niet lichtvaardig met de adviezen omgaan: telkens moeten zij nagaan of het advies op de juiste wijze tot stand komt, deugdelijk is en of het gevolgd moet worden.

Het bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de praktijk is het bestemmingsplan voor de gemeenteraad het belangrijkste sturingsinstrument om te winkel huren breda regelen wat en waar er in een gebied gebouwd mag worden. Niet altijd is de gemeenteraad vrij om dit planologische instrument, dat bepalend is voor het bouwen, toe te passen. Op grond van de Wro zagen we dat Provinciale Staten of de minister van VROM een inpassingsplan mogen/mag vaststellen dat deel uitmaakt van het gemeentelijke bestemmingsplan. In andere gevallen wordt in de wet voorgeschreven dat winkel huren enschede bestuursorganen medewerking aan een plan moeten geven.
•Voorbeeld Volgens art. 7 lid 1 van de Wet op de waterkering (Wwk) geschiedt de aanleg, versterking of verlegging van een primaire waterkering (bijvoorbeeld een dijk langs de rivier ) overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld plan. Waterschappen zijn beheerders. Gedeputeerde Staten moeten beslissen over de goedkeuring van het plan. Zij kunnen van andere bestuursorganen medewerking vorderen. Art. 7 d lid 3 Wwk zegt dat de bestuursorganen de van hen gevorderde medewerking verlenen. Dat wil zeggen dat gemeenteraden een planologisch instrument, veelal wijziging van een bestemmingsplan, moeten gebruiken om het plan winkel huren almere van het waterschap uit te kunnen laten voeren waardoor een gevraagde bouwvergunning ter uitvoering van het plan, verleend moet worden.
Ook op grond van andere wetten kan een wijziging in de planologische situatie aan een gemeente worden opgelegd waardoor een bouwvergunning verleend moet worden.
240 6 Woningwet: nieuwbouw
• Voorbeeld 1 Het reconstructieplan (art. 27 Reconstructiewet concentratiegebieden). 2 Het wegaanpassingsbesluit (art. 6 lid 10 Spoedwet wegverbreding). 3 Het tracébesluit (art. 15 Tracéwet). 4 Het tolpoort-aanwijzingsbesluit (art. 3 lid 1 Wet bereikbaarheid en mobiliteit).
Deze besluiten gelden volgens winkel huren nijmegen die wetten als projectbesluit in de zin van art. 3.29 lid 1 Wro. Bouwvergunningen overeenkomstig de projectbesluiten moeten dus worden verleend (art. 44 lid 1 onder c Wonw).
De Woningwet zelf bevat nog drie weigeringsgronden voor een bouwvergunning: 1 ernstige bodemverontreiniging; 2 criminele activiteiten; 3 tunnels.

Bouwwerken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bouwwerken: het aanbrengen van een stuclaag, een frietkraam, een bloemenkiosk, een sloopautobus als schaftlokaal, een demontabele kas van 15 x 5 m bestaande uit een gebogen lichtgewicht frame dat met plastic is overspannen, demontabele luifels aan de winkelpand, rolluiken winkel huren breda voor een winkel, een vlaggenmast van 1 3 m, een bevestigd balkonhek, een benzinepompinstallatie, een wc-hok, hekwerken, aanlegsteigers, een voormalige directiewagen die voor opslag wordt gebruikt, een terrasafscherming en -overkapping, een stacaravan. Objecten die niet als bouwwerk worden aangemerkt: een olieleiding met een diameter van 60 cm zonder fundering, een boogkas van 2 m hoog en 4 m breed, een waterbassin voor een tuinbedrijf (aarden wal met plastic), een drijvende woning, een winkel huren enschede keetwagen, een als tijdelijke hulpconstructie dienende damwand en overkluizing.
Art. 40 onder b Wonw verbiedt ook het in stand laten van een bouwwerk, standplaats of deel daarvan dat is gebouwd zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende bouwvergunning. Dat wil zeggen dat ook nog gehandhaafd kan worden tegen de persoon die niet of niet meer bouwt, maar het zonder bouwvergunning gebouwde in stand laat. Het verbod geldt niet voor het bouwen waarvan in art. 43 is aangegeven dat geen bouwvergunning is of was vereist.
6.2 Bouwvergunningsvrlj winkel huren almere bouwen, bouwen na een lichte bouwvergunning en na een reguliere bouwvergunning
Op het uitgangspunt van de Woningwet dat voor bouwen een reguliere bouwvergunning nodig is, worden in art. 43 Wonw drie uitzonderingen gemaakt. Geen bouwvergunning is nodig voor bouwen (art. 43 lid 1 Wonw) dat: a moet plaatsvinden in opdracht van burgemeester en wethouders: een aanschrijving dan wel een besluit tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom (gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 1, Il, III of IV Woningwet); b behoort tot het gewone onderhoud; of
6.2 Bouwvergunningsvrij bouwen, bouwen na een lichte en na een reguliere bouwvergunning 217
c bij AMvB is aangemerkt als van winkel huren nijmegen beperkte betekenis. Deze AMvB is het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb).
In het Bblb is niet alleen aangegeven wanneer geen bouwvergunning is vereist, maar ook wanneer volstaan kan worden met een lichte bouwvergunning. Er is dus een driedeling: 1 bouwvergunningsvrij bouwen (art. 43 lid 1 Wonw) (subparagraaf 6.2.1); 2 bouwen na een lichte bouwvergunning (art. 44 lid 2 Wonw) (subparagraaf 6.2.2); 3 bouwen na een reguliere bouwvergunning (art. 44 lid 1 Wonw) (subparagraaf 6.2.3).

De Afdeling bestuursrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tegen de meeste besluiten op grond van de Wro staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Veel besluiten op grond van de Wro worden voorbereid met kantoor huren alkmaar toepassing van afdeling 3.4 Awb, zodat niet eerst een bezwaarschrift behoeft te worden ingediend. Art. 8.1 Wro bevat nog een drietal uitzonderingen waarin geen bezwaarschrift kan worden ingediend: a Een besluit op een verzoek om een kostenvergoeding als bedoeld in afdeling 6.2 Wro (het besluit van Gedeputeerde Staten of de minister dat een overheidslichaam kosten aan de gemeente moet betalen). b Een besluit omtrent herziening van een exploitatieplan, dat niet is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede een besluit omtrent de kantoor huren hengelo afrekening en herberekende exploitatiebijdragen van een exploitatieplan. c Een aanwijzingsbesluit als bedoeld in art. 3.8 lid 6 en art. 3.11 lid 2: de (reactieve) aanwijzing dat een onderdeel van een bestemmingsplan of een projectbesluit geen deel daarvan blijft uitmaken zoals het is vastgesteld.
Art. 8.2 lid 1 Wro wijst acht categorieën met besluiten aan waartegen rechtstreeks beroep open staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat om de kernbesluiten uit de Wro, zoals: vaststelling bestemmings- of inpassingsplan, wijzigingsplan en uitwerkingsplan. Daarbij is dus niet het projectbesluit aangewezen, hoewel dat vrijwel aan dezelfde eisen moet voldoen als het bestemmingsplan. De beheersverordening is een besluit van algemene strekking waartegen om die reden geen beroep open staat. Indien in plaats van een beheersverordening een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor een kantoor huren deventer gebied waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien, heeft de burger daarvan het voordeel dat hij in de voorbereidingsprocedure zijn inbreng kan leveren en daarna beroep kan instellen. Fouten of onrechtmatigheden kunnen aldus minder gemakkelijk uit een beheersverordening worden gehaald.
Tegen alle gecoördineerde besluiten staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 8.2 lid 1 onder e Wro) althans als bij een van de besluiten al beroep bij de Afdeling is opengesteld. Door de coördinatie wijzigt bij veel uitvoeringsbesluiten, bijvoorbeeld de bouwvergunning, niet alleen de voorbereiding van de besluiten maar ook de beroepsgang: bij de voorbereiding wordt de afdeling 3.4 Awb-procedure (de uniforme kantoor huren zoetermeer openbare voorbereidingsprocedure) gevolgd waardoor na het besluit de bezwaarschriftenprocedure vervalt. De beroepsgang wijzigt doordat beroep op de rechtbank wordt overgeslagen en rechtstreeks beroep open staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De gemeente

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de gemeente Tiel eiste een bewoner dat de gemeente zou optreden tegen een illegaal gevestigd taxibedrijf. Tot bij de Afdeling bestuursrechtspraak kreeg de bewoner gelijk. Kort na de uitspraak bracht de gemeente een herziening van het bestemmingsplan in procedure, waarbij het bedrijf kantoor huren alkmaar werd gelegaliseerd. In de daaropvolgende procedure om schadevergoeding op grond van art. 49 WRO stelde de gemeente dat de bewoner geen recht had op vergoeding, omdat de schade immers was ontstaan ten gevolge van het niet meer kunnen optreden tegen het illegale bedrijf en niet ten gevolge van het bestemmingsplan. In hoger beroep aanvaardde de Afdeling bestuursrechtspraak deze kantoor huren hengelo stelling niet. De bewoner was in een nadeliger positie gekomen gezien de bepalingen in het nieuwe bestemmingsplan, die in het nieuwe plan toestonden wat onder het oude was verboden; de feitelijke situatie speelt daarbij geen rol. (ABRvS 8 september 1998, AB 1999/58)
Een bestemmingsplan kan schadeveroorzakend zijn, bijvoorbeeld doordat op een naastgelegen perceel bebouwing mogelijk wordt, maar kan ook tegelijkertijd waardeverhogend zijn, bijvoorbeeld doordat een waardeverhogende bestemming wordt opgenomen. Uit onder andere de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 12 augustus 1999 (AB 2000/65) blijkt dat de kantoor huren deventer voor- en nadelen met elkaar kunnen worden gecompenseerd.
Termijn indiening verzoek om schadevergoeding Een aanvraag om vergoeding van schade moet worden ingediend binnen vijf jaar nadat de desbetreffende bepaling van het bestemmingsplan of van het desbetreffende besluit onherroepelijk is geworden (art. 6.1 lid 4 Wro). Deze termijn geldt niet voor de aanvraag wegens schade door een verleende ontheffing krachtens een beheersverordening. Voor de aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten kantoor huren zoetermeer gevolge van een aanhouding als bedoeld 6.1 lid 2 onder e Wro geldt ook een andere termijn: die aanvraag kan alleen worden ingediend tijdens een termijn van vijf jaren na terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan (art. 6.1 lid 5 Wro). Eerst op dat laatste moment is immers duidelijk in hoeverre werkelijk schade door de aanhouding is geleden.

Sloopvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Sloopvergunning Niet alleen door aanleggen maar ook door slopen kan in een bestemmingsplan begrepen grond minder geschikt worden voor de verwezenlijking van de daaraan bij het plan gegeven kantoor huren alkmaar bestemming. Door slopen kan eveneens een overeenkomstig het plan verwezenlijkte bestemming worden bedreigd. Het opnemen van een sloopvergunningsvereiste kan een oplossing bieden. Een sloopvergunning is uiteraard niet vereist voor het slopen indien burgemeester en wethouders een aanschrijving tot slopen op grond van de Woningwet hebben uitgebracht. Bouwwerken waarvoor ingevolge art. 43 Wonw geen bouwvergunning is vereist, mogen ook zonder sloopvergunning worden gesloopt (art. 3.20 lid 1 Wro).
De sloopvergunning mag worden geweigerd indien een bouwvergunning kan worden verleend voor een in plaats kantoor huren hengelo van het te slopen bouwwerk op te richten bouwwerk doch deze vergunning nog niet is aangevraagd (art. 3.20 lid 2 Wro). Een bouwvergunning geeft weliswaar alleen een recht om te bouwen en niet de plicht, maar de weigeringmogelijkheid van de sloopvergunning bevordert in ieder geval dat de eerste stap -een bouwplan -gezet wordt.
De sloopvergunning moet worden geweigerd indien: a een monumentenvergunning is vereist en deze niet is verleend (op grond van de Monumentenwet 1988, een provinciale of een gemeentelijke kantoor huren deventer monumentenverordening);
b de sloop in strijd zou zijn met de provinciale verordening of een AMvB omtrent de inhoud van bestemmingsplannen.
Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag voor een sloopvergunning binnen twaalf weken na de dag van ontvangst van de aanvraag. Indien de vergunning een bouwwerk betreft dat behoort tot een beschermd stads- of dorpsgezicht, berichten burgemeester en wethouders tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de vergunning de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten.
Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing omtrent de sloopvergunning aanhouden indien voor een kantoor huren zoetermeer in de plaats van het te slopen bouwwerk op te richten bouwwerk bouwvergunning is aangevraagd, maar op die aanvraag nog niet onherroepelijk is beslist. De aanhouding duurt totdat onherroepelijk op de aanvraag om bouwvergunning is beslist.

Een uitwerking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien het de bedoeling is ontwikkelingen te sturen door het maken van een uitwerking, is het verstandig om in een globaal bestemmingsplan een bouwverbod op te nemen om te voorkomen dat aanvragers een bouwvergunning krijgen die niet in overeenstemming is met de door de gemeente kantoor huren alkmaar beoogde uitwerking. Het is mogelijk in het bestemmingsplan van dit verbod in bepaalde gevallen ontheffing te verlenen.
Ontheffing De (binnenplanse) ontheffingsbevoegdheid in art. 3.6 lid 1 onder c Wro voorziet in de mogelijkheid van de afgifte van een ontheffing van een regeling in het plan, waarbij (andere) in het plan kantoor huren hengelo vervatte regels in acht moeten worden genomen. Als voorbeeld kan hierbij worden gedacht aan een ontheffing voor overschrijding van een op de plankaart aangegeven bouwblok met een zeker percentage en met inachtneming van bepaalde afstanden, of aan een ontheffing ten behoeve van een ander gebruik dan in het plan is geregeld, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan bepaalde milieukwaliteitseisen. Aan een dergelijke ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden en kantoor huren deventer beperkingen worden gesteld.
De ontheffing kan alleen expliciet worden verleend. Fictieve ontheffingen zijn niet mogelijk: als een bouwvergunning alleen gegeven kan worden als (eerst) een ontheffing genoemd in het bestemmingsplan is verleend, zal in beroep de vergunning dus niet in stand blijven als geen melding is gemaakt van de ontheffingsverlening.
Art. 3.4.1 Bro maakt duidelijk dat een ontheffing als bedoeld in art. 3.6 overdraagbaar is. Het bestuursorgaan moet de kantoor huren zoetermeer ontheffing op aanvraag van degene op wiens naam de ontheffing is gesteld of op aanvraag van zijn rechtverkrijgende op de naam van de rechtverkrijgende overschrijven.