De vergunningprocedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De vergunningprocedure die gevolgd moet worden na een aanvraag, is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4. Awb (art. 7 WVO). Het belangrijkste instrument van de WVO is het kantoorruimte huren breda lozingsverbod. Het is verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen in welke vorm dan ook in oppervlaktewater te brengen (art. 1 WVO). Lozingen kunnen plaatsvinden via een werk (bijvoorbeeld een pijp, een goot) of op een bepaalde wijze (bijvoorbeeld vanuit tankauto’s of schepen). Indirecte lozingen, bijvoorbeeld via een gemeentelijke riolering, vallen er niet onder. Een particulier huishouden heeft dus geen WVO-vergunning nodig, maar de beheerder van het werk, in dit kantoorruimte huren enschede geval van de riolering, wel. De beheerder van de riolering stelt zelf regels aan de lozingen op de riolering in de vorm van de gemeentelijke lozingsverordening. WVO-vergunningsvoorschriften mogen ook bepalingen bevatten die niet gericht zijn op de waterkwaliteit maar strekken tot bescherming van de werking kantoorruimte huren almere van een zuiveringsinstallatie.
Normstelling De WVO kent als vorm van normstelling de grenswaarden. Grenswaarden bepalen de maximale concentratie of gewichtshoeveelheid van een vervuilende stof in de lozing. Milieukwaliteitseisen op grond van de Wet milieubeheer kunnen betrekking hebben op de kwaliteit die het oppervlaktewater kantoorruimte huren nijmegen op een bepaald tijdstip moet hebben.
Heffingen De uitvoerders van de wet, de waterkwaliteitsbeheerders, mogen heffingen opleggen ter bestrijding of voorkoming van verontreiniging van oppervlaktewateren.

NOx-emissierechten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aan het eind van het handelsjaar leveren bedrijven een aantal rechten in. Dit aantal komt overeen met de werkelijke uitstoot van die bedrijven in dat jaar. Als de bedrijven minder hebben uitgestoten kantoorruimte huren breda houden zij rechten over, hebben zij meer uitgestoten dan kunnen ze rechten kopen of lenen. Of zij kunnen investeren in maatregelen om hun emissie te verminderen. De minister van Economische Zaken en van VROM leggen de totale hoeveelheid beschikbare emissierechten vast in een nationaal allocatieplan. Dat plan bevat tevens een schatting van het aantal rechten dat een bedrijf, volgens bepaalde rekenregels, krijgt kantoorruimte huren enschede toegewezen. Voor elke handelsperiode geldt een allocatieplan. Het eerste gold voor 2005-2007, de volgende geldt voor 2008-2012. Nadat de Europese Commissie het allocatieplan heeft goedgekeurd worden de rechten aan bedrijven toegewezen volgens een nationaal toewi j zigings bes!u it.
Verschil tussen het C02- en het NOx-handelssyteem C02-rechten worden aan bedrijven toegewezen en verleend door de overheid. Bedrijven ontvangen deze rechten gratis. Bedrijven moeten het aantal rechten dat overeenkomt met hun werkelijke uitstoot, aan het einde van het jaar inleveren. NOx-emissierechten daarentegen worden niet verleend. Voor elk bedrijf dat kantoorruimte huren almere onder de NOx-handel valt geldt een prestatienorm. Aan het eind van het jaar moet een bedrijf voor elk Gigajoule verbruikte energie emissierechten inleveren. De prestatienorm is relatief: hij hangt af van de verbruikte hoeveelheid energie. Voor C02 geldt een absolute norm. Bedrijven moeten voldoen aan hun emissieplafond. Op de handelsmarkt wordt gehandeld in tonnen C02 en in grammen NOx. De kantoorruimte huren nijmegen handel in NOx is een Nederlands systeem. De C02-handel is een Europees handelssysteem. Iedereen (bedrijven en personen) kan handelen in C02emissierechten. In NOx-rechten kunnen alleen bedrijven handelen die een prestatienorm opgelegd hebben gekregen.

Inrichting type C

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Inrichting type C De inrichtingen type C betreffen de inrichtingen die activiteiten verrichten waarvoor het Ab voorschriften bevat, maar waarop eveneens hetzij een vergunning, hetzij het Besluit landbouw milieubeheer of (een deel van) het Besluit glastuinbouw van toepassing is. In het Besluit kantoor huren breda landbouw milieubeheer zijn algemene regels opgenomen voor landbouwinrichtingen. Het Besluit landbouw milieubeheer wordt mogelijk tezijnertijd in het Ab opgeno
9.5 Vergunningen voor inrichtingen 379
men. Ook op de inrichtingen die onder het Besluit glastuinbouw vallen zijn de voorschriften uit hoofdstuk 3 Ab van toepassing. Dit geldt zowel voor de glastuinbouwbedrijven die kantoor huren enschede vergunningplichtig zijn op grond van het Besluit glastuinbouwbedrijven als voor de niet-vergunningplichtige glastuinbouwbedrijven.
Op een inrichting kantoor huren almere type C, die dus als vergunningplichtig is aangewezen in de bijlage van het Ab, is hoofdstuk 3 Ab van toepassing plus enkele onderdelen van het Ab die staan aangegeven in art. 1.2 lid 3 Ab. De Ab-regels met betrekking tot lozen gelden kantoor huren nijmegen voor alle inrichtingen (zie art. 1.4 lid 4 en 5 Ab).
In figuur 9 .1 is te zien of de inrichting onder type A, B of C valt.

De jurisprudentie

 

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter veel belang hecht aan de circulaires die door deskundigen over een bepaald onderwerp zijn geschreven, soms door het Ministerie van VROM, soms door een  kantoor huren breda instituut op uitnodiging van het ministerie.
• Voorbeeld Het Ministerie van VROM heeft onder meer uitgebracht: de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, de Circulaire schietlawaai; de Circulaire energie in de Milieuvergunning, de Handleiding externe veiligheid inrichtingen.
Doordat vergunningverlenende kantoor huren enschede bestuursorganen, zoals colleges van burgemeester en wethouders, de circulaires gebruiken bij het nemen van hun beslissingen, worden de circulaires ook door de rechter getoetst. Anderzijds wordt bij het opstellen van de circulaires gebruikgemaàkt van uitspraken van de rechter over vergunningsvoorschriften: niet vernietigde vergunningsvoorschriften kunnen dan met enig vertrouwen in de handreiking of circulaire worden meegnomen.
De circulaires en kantoor huren almere publicaties fungeren in de praktijk als beleidsregels (zie Titel 4.3 Awb) van het bestuursorgaan dat een besluit moet nemen. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid kantoor huren nijmegen (art. 4:81 lid 1 Awb). In een beleidsregel kan worden nagelezen hoe een bestuursorgaan een bevoegdheid zal gebruiken.

Milieueffectrapportage

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De mededeling van de aanvrager dat hij een MER-plichtig besluit wil aanvragen wordt doorgestuurd (art. 7.12 lid 3 Wm) naar de adviseurs en de vaste commissie voor de milieueffectrapportage. 3 Van de kantoor huren breda mededeling – de startnotitie – wordt openbaar kennis gegeven in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad of op een andere geschikte wijze, dan wel (als het Rijk bevoegd gezag is) in de Staatscourant (art. 3:12 Awb en 7.12 lid 4 Wm). 4 De commissie en adviseurs krijgen de gelegenheid advies uit te brengen over het geven van richtlijnen over de inhoud van het MER. De commissie adviseert binnen negen weken na de publicatie van de startnotitie (art. 7 .14 lid 2 Wm). 5 Het bevoegd gezag stelt kantoor huren enschede eenieder gedurende de terinzagetermijn van zes weken (art. 3:16 Awb) in de gelegenheid naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren te brengen over het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het MER (art. 7.14 lid 4 Wm). 6 Het bevoegd gezag geeft uiterlijk dertien weken na de openbare kennisgeving van de mededeling (startnotitie) richtlijnen voor de inhoud van het MER; bij een ‘eigen’ voornemen van het bevoegd gezag voor een activiteit kan die termijn met maximaal acht weken worden verlengd (art. 7.15 lid 1 Wm).
7 De richtlijnen worden bekendgemaakt aan degene die de activiteit onderneemt en meegedeeld aan de commissie, de kantoor huren almere adviseurs en aan hen die zienswijzen naar voren (punt 5) hebben gebracht (art. 7.15 lid 5 Wm). 8 Het opgestelde MER wordt aan het bevoegde gezag overgelegd, die het op aanvaardbaarheid beoordeelt (art. 7.17 lid 1 Wm). 9 Het bevoegd gezag zendt van een MER onverwijld een exemplaar aan de commissie en aan de adviseurs (art. 7.20 lid 1 Wm). 10 Binnen acht weken na de ontvangst wordt van het MER openbaar kennis gegeven (art. 7.20 lid 2 Wm en art. 3:12 Awb) en vindt terinzagelegging van het MER plaats, gelijktijdig met: de terinzagelegging van de aanvraag van het MER-plichtige besluit, bijvoorbeeld kantoor huren nijmegen met de aanvraag Wm-vergunning (art. 7.29 en 13.2 Wm); de verplichte terinzagelegging van het voorontwerp of ontwerp van het MER-plichtige besluit, bijvoorbeeld een ontwerp-tracébesluit (art. 7.30 Wm). 11 Het MER ligt gedurende de gebruikelijke termijn van zes weken (art. 3:16 Awb) ter inzage.

Milieubeleidsplan, milieuprogramma en rioleringsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Milieubeleidsplan De Wet milieubeheer legt het Rijk en de provincies de plicht op om ten minste eenmaal in de vier jaar een nationaal, respectievelijk provinciaal milieubeleidsplan vast te stellen (art. 4.3 en 4.9 Wm). De ministers van VROM, Verkeer en Waterstaat, LNV en EZ stellen het nationale winkel huren breda plan vast. Provinciale Staten stellen het provinciale plan vast. Met het oog op de bescherming van het milieu geeft het nationale milieubeleidsplan richting aan de door het Rijk in de eerstvolgende vier jaar te nemen beslissingen, en geeft het naar verwachting tevens richting aan in de daarop volgende vier jaar te nemen beslissingen (art. 4.3 lid 1 Wm). De plannen moeten aangeven wat de hoofdzaken zijn van het milieubeleid: wat men wil bereiken, op welke manier en binnen welke tijd. De gevolgen winkel huren enschede van het beleid moeten worden aangegeven op financieel en economisch terrein en voor de ruimtelijke ordening (art. 4.3 lid 3 Wm).
Een plusregio – de zeven regionale bestuursorganen die de gemeente of gemeenten Amsterdam, Arnhem en Nijmegen, Eindhoven en Helmond, Enschede en Hengelo, ‘s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvatten – kan een regionaal milieubeleidsplan vaststellen (art. 4.15a Wm).
342 9 Wet milieubeheer
Ook de gemeente(raad) kan winkel huren almere een milieubeleidsplan vaststellen (art. 4.16 Wm). Bij de gemeenten ligt het accent meer op de uitvoering. Bovendien kunnen veel milieuproblemen alleen op bovengemeentelijk niveau worden opgelost.
Milieubeleidsprogramma Rijk, provincie, plusregio en gemeente hebben ieder de plicht jaarlijks een milieuprogramma vast te stellen (paragrafen 4.3, 4.5, 4.Sb en 4.7 Wm). De milieuprogramma’s van Rijk en provincie hebben betrekking op de eerstvolgende vier jaar; de periode voor de programma’s van plusregio en gemeente is niet voorgeschreven. Het programma geeft de activiteiten winkel huren nijmegen aan die zullen worden verricht en de financiële gevolgen daarvan. Het bevat tevens een verslag van de voortgang van de uitvoering van het geldende plan.

Doel van de wet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Doel van de wet
Doel van de Belemmeringenwet Privaatrecht (Belwp) is het opheffen van belemmeringen van privaatrechtelijke aard indien werken in het openbaar belang moeten worden aangelegd of in stand gehouden. Wanneer winkel huren breda de overheid voor de uitvoering van een werk in het openbaar belang de volledige beschikking over een onroerende zaak nodig heeft, kan onteigening plaatsvinden als niet langs minnelijke weg tot overeenstemming kan worden gekomen. Het is echter niet altijd nodig dat de volledige beschikking over de zaak wordt verkregen; veelal kan worden volstaan met een beperking van de op de zaak rustende rechten, tijdelijk of duurzaam. Het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen winkel huren enschede en het plaatsen van hoogspanningsmasten zijn werken die de grond niet volledig ongeschikt maken voor verder gebruik, maar slechts in meerdere of mindere mate aantasting van de gebruiksmogelijkheden vormen. Wanneer nu in dergelijke omstandigheden de rechthebbenden niet bereid zijn aan de uitvoering van het werk hun medewerking te geven, kan toepassing worden gegeven aan de Belemmeringenwet Privaatrecht. Deze kan belemmeringen op het privaatrechtelijke vlak wegnemen die de uitvoering van een werk in het openbaar belang verhinderen, doordat rechthebbenden op de grond verplicht worden de uitvoering van het werk te gedogen.
328 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Van een ‘werk in het openbaar belang’ in de zin van de Belemmeringenwet Privaatrecht is sprake wanneer de werken: door het Rijk, een provincie of ingevolge het reglement voor de instelling van een waterschap, veenschap of veenpolder worden ondernomen; door de Kroon, een minister of door het winkel huren almere provinciaal bestuur krachtens de wet zijn aanbevolen; door een waterschap, veenschap of veenpolder, anders dan ingevolge het reglement van instelling, of door een gemeente zijn ondernomen of bevolen, terwijl het openbaar belang door of vanwege de Kroon is erkend; ingevolge een door het openbaar gezag verleende concessie tot winkel huren nijmegen stand worden gebracht en het openbaar belang door of vanwege de Kroon is erkend; een algemeen nut hebben dat uitdrukkelijk bij de wet is erkend.

Bestemmings- en bouwplanonteigening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bestemmings- en bouwplanonteigening Bestemmingsplannen kunnen gedetailleerd en globaal zijn. Tegenwoordig wordt winkel huren breda de voorkeur gegeven aan zogenoemde globale eindplannen. Zo’n plan bevat een beschrijving op hoofdlijnen, evenwel zonder dat er een uitwerkingsplicht voor burgemeester en wethouders aan is gekoppeld. Ten behoeve van beide soorten plannen kan onteigend worden, mits de uitvoering van het plan en de urgentie voldoende vaststaan. Ook voor de uitvoering van stadsvernieuwingsplannen op winkel huren enschede grond van de WSDV kan worden onteigend, aangezien deze plannen gelijk zijn gesteld aan bestemmingsplannen (art. 31 WSDV). Om voor de uitvoering van een bestemmingsplan een onteigeningsprocedure te starten hoeft er geen sprake te zijn van een onherroepelijk bestemmingsplan (dat wil zeggen: een bestemmingsplan waartegen geen bezwaar of beroep meer mogelijk is). Wel moet ten minste het ontwerp van een bestemmingsplan ter inzage zijn gelegd, voordat de onteigeningsprocedure kan winkel huren almere worden gestart. Wanneer de gemeente overgaat tot onteigening van een nog niet goedgekeurd bestemmingsplan, dient de gemeenteraad in zijn besluit tot onteigening twee voorbehouden te maken: 1 Er zal niet tot dagvaarding van de eigenaar worden overgegaan voordat het besluit over de goedkeuring van het bestemmingsplan onherroepelijk is. 2 Het onteigeningsbesluit vervalt indien de goedkeuring aan het winkel huren nijmegen bestemmingsplan wordt onthouden.
Het eerste voorbehoud betekent dat de gemeente niet met de gerechtelijke procedure kan starten voor de onherroepelijke goedkeuring van het bestemmingsplan.

De leefmilieuverordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Instrumenten Om het doel van de WSDV te kunnen bereiken, zijn daarin de volgende instrumenten opgenomen: a de leefmilieuverordening; b het stadsvernieuwingsplan.
Ad a Leefmilieuverordening De wet biedt aan de gemeente de mogelijkheid om een leefmilieuverordening vast te stellen. Volgens art. 9 WSDV strekt de leefmilieuverordening tot wering van dreigende en tot stuiting van reeds ingetreden achteruitgang van de woon- en werkomstandigheden winkel huren breda in en het uiterlijk aanzien van het (de) bij
298 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
de verordening aangewezen gebied( en). Alleen gebieden die in hoofdzaak worden gebruikt voor bewoning, het midden- en kleinbedrijf en kantoren komen in aanmerking om te worden aangewezen in een leefmilieuverordening. De leefmilieuverordening heeft aldus de functie om te winkel huren enschede helpen voorkomen dat een verpauperingsproces inzet of doorzet. Het stadsvernieuwingsplan (zie ad b) biedt vervolgens de basis voor de uitvoering van de bedachte verbetering. Daarom kan een leefmilieuverordening goed dienst doen voorafgaand aan een stadsvernieuwingsplan, maar er bestaat geen plicht om een leefmilieuverordening vast te stellen.
Volgens art. 9 lid 3 WSDV kunnen de voorschriften in de leefmilieuverordening betrekking hebben op: het oprichten of winkel huren almere door verbouwing tot stand brengen van bouwwerken; de toelaatbaarheid van werken en werkzaamheden die geen bouwactiviteiten zijn (aanlegactiviteiten); het gebruik van grond en opstallen.
De leefmilieuverordening maakt het mogelijk de verschillende belangen voor een bepaald gebied af te wegen en keuzen te maken. Indien een leefmilieuverordening is vastgesteld, heeft dit een aantal gevolgen: In art. 44 Wonw zijn limitatief de weigeringsgronden opgenomen bij het verlenen winkel huren nijmegen van een bouwvergunning. De WSDV voegt er een weigeringsgrond aan toe: art. 17 bepaalt namelijk dat een bouwvergunning ook moet worden geweigerd als het bouwwerk in strijd is met de bepalingen van de leefmilieuverordening.

Aanvragen bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Beide aanvragen bouwvergunning (eerste en tweede fase) moeten op dezelfde wijze als een gewone bouwaanvraag worden gepubliceerd. De aanvraag bouwvergunning eerste fase moet aan de welstandscommissie of stadsbouwmeester om welstandsadvies worden voorgelegd. De beslissing op de winkel huren breda aanvraag eerste fase moet eveneens worden aangehouden volgens art. 50 lid 1 Wonw (nieuw bestemmingsplan of een provinciale verordening of een AMvB met regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen in voorbereiding) of art. 51 lid 1 Wonw (het gebied is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht) of art. 54 lid 1 Wonw (als een monumentenvergunning is vereist).
De beslissing op de aanvraag tweede fase moet worden aangehouden volgens art. 52 lid 1 Wonw (een (milieu)vergunning is nodig) of art. 52a lid 1 Wonw (de bodem is verontreinigd) of art. 53 lid 1 Wonw (een winkel huren enschede toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen is nodig) of art. 55 lid 1 Wonw (indien naar de mening van burgemeester en wethouders een ontheffing van de minister van de Bouwbesluitvoorschriften nodig is).
Burgemeester en wethouders kunnen het besluit waarbij zij de bouwvergunning eerste fase hebben verleend, intrekken indien blijkt dat (art. 56a lid 6 Wonw): zij dit besluit ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave hebben genomen; benodigde gegevens of bescheiden voor een bouwaanvraag niet tijdig zijn overgelegd; of
6.8 Fasering winkel huren almere bouwvergunning, openbaar register, intrekken bouwvergunning 279
niet binnen twaalf maanden na het onherroepelijk worden van het besluit een aanvraag bouwvergunning tweede fase is ingediend.
Het besluit waarbij de bouwvergunning eerste fase is verleend, vervalt indien niet binnen twee jaar na het onherroepelijk worden een aanvraag om bouwvergunning tweede fase is ingediend (art. 56a lid 7 Wonw). Aangenomen moet worden dat geen bouwvergunning van rechtswege is ontstaan als op de winkel huren nijmegen aanvraag eerste fase niet tijdig is beslist, maar wel dat dan aan de ruimtelijke en welstandseisen is voldaan. Pas als op de aanvraag tweede fase niet tijdig is beslist, is de hele bouwvergunning van rechtswege verleend.