Intensieve verbindingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Staten kunnen groot of klein zijn. Zij kunnen intensieve verbindingen hebben met andere staten of volledig op flexplek huren breda zichzelf staan. Het gezag binnen een staat kan centraal zijn of gespreid. Nederland is te beschouwen als een eenheidsstaat, met als bijzonderheid dat er sprake is van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat wil zeggen: Nederland kent een centraal gezag, dat delen van de wetgevende en bestuurlijke taken laat uitvoeren door lagere overheden binnen de staat.
Naast eenheidsstaten kunnen de volgende staatsvormen worden onderscheiden: De statenbond. Bij een statenbond gaat het om zelfstandige staten, die hun eigen soevereiniteit hebben behouden, maar die hebben besloten om op bepaalde onderdelen van de staatstaak internationaal samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van defensie. De Republiek der flexplek huren enschede Zeven Verenigde Nederlanden (1581-1795) is een voorbeeld van een statenbond.
De bondsstaat (federatie). Bij deze staatsvorm hebben de samenwerkende staten hun zelfstandigheid grotendeels prijsgegeven en hun gezag afgestaan aan een centraal gezag van de federatie. Voorbeelden van deze staatsvorm zijn de Verenigde Staten van Amerika en de Bondsrepubliek Duitsland. Anders dan in een eenheidsstaat en een statenbond is de burger van een bondsstaat onderworpen aan zowel de wetten en het bestuur van de bond als aan de wetten van de deelnemende staat.
2.1.3 Regeringsvormen Het gezag in een staat wordt uitgeoefend door de regering. De bekendste regeringsvormen flexplek huren almere zijn de monarchie en de republiek. Een monarchie kenmerkt zich in het algemeen door het feit dat het staatshoofd (de vorst, de koning en dergelijke) door erfopvolging zijn functie verkrijgt. In een republiek wordt het staatshoofd niet door erfopvolging aangewezen, maar (meestal voor een bepaalde periode) gekozen of benoemd. Dit onderscheid tussen monarchie en republiek, dat overigens zonder wezenlijke betekenis is, zegt echter nog niets over de feitelijke machtsverhoudingen in de staat. Binnen de twee vormen kan onder meer de invloed van de burgers op de machtsuitoefening sterk variëren. Uitersten daarbij zijn een dictatuur, die geen invloed van de burgers duldt, en een democratie, die uitgaat van een sterke invloed van de burgers. Van een democratie is sprake wanneer de staatsmacht over verschillende organen is verdeeld, de burgers flexplek huren nijmegen zeggenschap hebben over de uitoefening van de staatsmacht via vrije en periodieke verkiezingen, en de individuele vrijheid van de burgers maximaal is. Die individuele vrijheid mag echter niet zo ver gaan dat de kansen van andere burgers op een menswaardig bestaan in gevaar komen maar mag ook niet te veel beperkt worden, ook al zou dat zogenaamd voor het algemeen belang geschieden. Bij een dictatuur ontbreken die zeggenschap en die vrijheid.

Verschillende voorkeuren

Een totaal van 132 studenten beantwoordde de twee vragen, die van elkaar gescheiden waren door een kort opvulprobleem. De volgorde van de vragen was voor de helft van de respondenten flexplek huren breda omgewisseld. Hoewel gemakkelijk kan worden vastgesteld dat de twee problemen objectief gesproken identieke opties aanbieden, gaven 55 van de respondenten in de twee versies verschillende voorkeuren aan. Van hen verwierpen er 42 de gok in probleem ro, maar accepteerden wel de gelijkwaardige loterij in probleem rr. De effectiviteit van deze op het oog onbetekenende manipulatie illustreert zowel de discrepantie flexplek huren enschede tussen kosten en verliezen en de invloed van inkadering. Wanneer je de 5 dollar als een betaling opvat, maakt dit het vooruitzicht aanvaardbaarder dan als je aan hetzelfde bedrag denkt als een verlies. De voorgaande analyse impliceert dat iemands subjectieve toestand verbeterd kan worden door negatieve uitkomsten in te kaderen als kosten in plaats van verliezen. De mogelijkheid van dergelijke psychologische manipulaties verklaart misschien een paradoxale gedragsvorm die kan worden aangeduid als het effect van het niet-gecompenseerde verlies. Thaler (1980) heeft het voorbeeld besproken van een man die, kort nadat hij voor zijn lidmaatschap van een tennisclub heeft betaald, last krijgt van een tennisarm en met veel pijn blijft doortennissen om te vermijden dat zijn investering verloren gaat. Aangenomen dat deze man niet zou spelen als hij zijn lidmaatschap niet betaald had, rijst de vraag hoe het spelen met hevige pijn iemands lot kan verbeteren. Naar onze mening houdt doorspelen met pijn de beoordeling van het lidmaatschapsgeld als een kostenpost in stand. Als de man zou flexplek huren almere ophouden met tennissen, zou hij
gedwongen worden om het lidmaatschapsgeld als een niet-gecompenseerd verlies te beschouwen, iets wat nog moeilijker te verdragen is dan doorspelen met pijn.
Slotopmerkingen De begrippen utiliteit en waarde worden algemeen gebruikt in twee verschillende betekenissen: (a) ervaringswaarde, de mate van plezier of pijn, satisfactie of lijden bij de ervaring van een uitkomst; en (b) beslissingswaarde, de bijdrage van een verwachte uitkomst aan de algehele aantrekkelijkheid of afstotendheid van een optie in een keuze. In de beslissingstheorie wordt dit onderscheid maar zelden expliciet omdat stilzwijgend wordt aangenomen dat beslissingswaarden en ervaringswaarden samenvallen. Deze aanname maakt deel uit van de voorstelling van een geïdealiseerde beslisser die in staat is toekomstige ervaringen met volledige nauwkeurigheid te voorspellen en opties flexplek huren nijmegen dienovereenkomstig te beoordelen. Bij alledaagse beslissers is de overeenkomst tussen beslissingswaarden en ervaringswaarden echter verre van volmaakt (March, 1978). Sommige factoren die van invloed zijn op ervaring, kunnen niet gemakkelijk voorspeld worden, en sommige factoren die van invloed zijn op beslissingen, hebben geen vergelijkbaar effect op de ervaring van uitkomsten.

Kansverdelingen

Diverse onderzoekers hebben voor veel hoeveelheden kansverdelingen verzameld, bij een groot aantal proefpersonen. Deze verdelingen duidden op significante en systematische afwijkingen van juiste kalibratie. In de meeste onderzoeken waren de echte waarden van de beoordeelde kwantiteiten in ongeveer 30 procent van de vraagstukken kleiner dan XOI of groter dan x99• Anders flexplek huren breda gezegd, de proefpersonen gebruikten overdreven smalle betrouwbaarheidsintervallen, die meer zekerheid weerspiegelden dan gerechtvaardigd was door hun kennis van de beoordeelde kwantiteiten. Deze bias treffen we aan bij gewone en deskundige proefpersonen en wordt niet weggenomen door het beschikbaar stellen van relevante inschattingsregels, die prikkels voor externe ka libratie vormen. Het effect is in ieder flexplek huren enschede geval deels toe te schrijven aan referentie. Als we bijvoorbeeld X90 kiezen voor de waarde van de Dow Jones, hebben we de neiging om allereerst onze beste schatting van de Dow Jones te nemen en deze waarde naar boven bij te stellen. Als deze aanpassing onvoldoende is (zoals zo vaak het geval is), is X90 niet voldoende extreem. Een vergeli1kbaar referentie-effect vindt plaats bij het kiezen van X 10, dat verkregen wordt door onze beste schatting naar beneden bij te stellen. De betrouwbaarheidsinterval tussen X ,0 en X90 wordt hierdoor te smal en de geschatte kansverdeling te beperkt. Ter ondersteuning van deze interpretatie kan worden aangetoond dat subjectieve kansen systematisch worden veranderd door een procedure waarin onze beste schatting niet als referentieniveau fungeert. Subjectieve kansverdelingen voor een bepaalde waarde (de koers van de Dow Jones) kunnen op verschillende manieren flexplek huren almere worden verkregen: (1) door de proefpersoon te vragen om Dow Jones-waarden die corresponderen met gespecificeerde percentielen van zijn kansverdeling en (2) door de proefpersoon te vragen om de kans in te schatten dat de echte waarde van de Dow Jones bepaalde gespecificeerde waarden overtreft. De twee methoden zijn formeel identiek en zouden dezelfde verdelingen moeten opleveren. Ze impliceren echter wel verschillende aanpassingsmethoden, op basis van verschillende referentieniveaus. In procedure (1) is de beste schatting van de proefpersoon de natuurlijke startwaarde; in flexplek huren nijmegen procedure (2) kan de proefpersoon de in de vraag genoemde waarde als referentieniveau gebruiken. Hij kan ook een gelijke kansverhouding (50:50) gebruiken, zijnde een natuurlijke startwaarde in het schatten van kansen. In beide gevallen zou procedure (2) een minder extreme kansverhouding opleveren dan procedure (1).

De beschrijving van Systeem r

Ik heb meer tijd besteed aan de beschrijving van Systeem r en veel bladzijden gewijd aan fouten van intuïtieve beoordelingen en keuzen die ik daaraan heb toegeschreven. Het aantal pagina’s is echter flexplek huren breda een slechte maatstaf voor het evenwicht tussen de wonderen en de tekortkomingen van intuïtief denken. Systeem r is ongetwijfeld de bron van veel van wat we verkeerd doen, maar daarnaast ook de oorsprong van het meeste van wat we goed doen – wat ook het meeste is dat we doen. Onze gedachten en handelingen worden doorgaans geleid door Systeem r en zijn over het algemeen doeltreffend. Een van de wonderen is het rijke en gedetailleerde model van onze wereld dat in het associatieve geheugen bewaard blijft. Dit geheugen maakt in een fractie van een seconde onderscheid tussen flexplek huren enschede verrassende en normale gebeurtenissen, roept onmiddellijk een idee op over wat in plaats van de verrassing verwacht werd, en zoekt automatisch naar een causale interpretatie van verrassingen en gebeurtenissen zoals deze plaatsvinden. Ons geheugen bewaart ook het uitgebreide repertoire van vaardigheden dat we tijdens een leven van praktische beoefening verworven hebben, een repertoire dat automatisch passende oplossingen levert voor problemen die zich voordoen, van het omzeilen van een grote steen op het pad tot het bedwingen van de opkomende uitbarsting van een klant. Het verwerven van vaardigheden vereist een stabiele omgeving, voldoende gelegenheid voor oefening, en snelle en duidelijke feedback over de juistheid van gedachten en handelingen. Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, ontwikkelt zich op den duur een vaardigheid en zullen de intuïtieve beoordelingen en keuzen die snel in gedachten komen meestal de juiste zijn. Dit is allemaal het werk van Systeem r, dat automatisch en snel tot stand komt. Een kenmerk van vaardig handelen is het flexplek huren almere vermogen om snel en efficiënt om te gaan met grote hoeveelheden informatie. Wanneer er een probleem op ons pad komt waarvoor een vaardige reactie beschikbaar is, wordt deze reactie opgeroepen. Maar wat gebeurt er als die vaardigheid ontbreekt? Soms, zoals bij het probleem 17 x 24 = ? dat om een specifiek antwoord vraagt, is direct duidelijk dat er een beroep moet worden gedaan op Systeem 2. Maar Systeem r laat zich maar zelden de mond snoeren. Systeem r voelt zich niet gebonden aan beperkingen en komt voor de dag met een stortvloed van berekeningen. Wanneer het zoekt naar een antwoord op een vraag genereert het tegelijkertijd de antwoorden op verwante vragen, en produceert het soms een reactie die gemakkelijker in gedachten flexplek huren nijmegen komt in plaats van de reactie die gevraagd werd. In deze visie op heuristieken is het heuristieke antwoord niet noodzakelijk eenvoudiger of spaarzamer dan de oorspronkelijke vraag. Het is alleen toegankelijker en wordt sneller en gemakkelijker berekend. Heuristieke antwoorden zijn niet willekeurig en vaak bij benadering juist. Maar soms zijn ze totaal verkeerd.

Het inkomensniveau

Het inkomensniveau waarboven ervaren welzijn niet langer toeneemt, was een gezinsinkomen van ongeveer 75.000 dollar in gebieden met hoge kosten van levensonderhoud (het kan minder zijn in gebieden waar deze kosten lager zijn).11 De gemiddelde toename van flexplek huren breda ervaren welzijn in verband met inkomens boven dat niveau was precies nul. Dit is verrassend omdat een hoger inkomen ongetwijfeld het kopen van allerlei genoegens mogelijk maakt, zoals vakanties op interessante plekken en operakaartjes, en een verbeterde woonomgeving. Waarom komen deze toegevoegde genoegens niet tot uitdrukking in rapportages van emotionele ervaring? Een plausibele verklaring is dat hoger inkomen in verband staat met een verminderd vermogen om te genieten van de kleine genoegens des levens. Er zijn gegevens die dit idee ondersteunen: als je studenten een idee flexplek huren enschede van rijkdom voor ogen houdt, doet dit afbreuk aan het genoegen dat op hun gezicht te lezen staat terwijl ze een reep chocolade opeten!12 Er is een duidelijke tegenstelling tussen de effecten van inkomen op ervaren welzijn en op tevredenheid over het leven. Hoger inkomen brengt
428 Deel V – Twee zelven
een grotere tevredenheid met zich mee tot ver voorbij het punt waarop het nog enig positief effect heeft op ervaring. De algemene conclusie is even duidelijk voor welzijn als in het geval van colonoscopieën: hoe flexplek huren almere mensen hun leven evalueren en wat ze feitelijk ervaren kan met elkaar in verband staan, maar het zijn verschillende zaken. Tevredenheid over het leven is geen vertekening van ervaren welzijn, zoals ik enkele jaren geleden dacht. Het is iets heel anders.
Over ervaren welzijn
‘Het beleidsdoel zou moeten zijn menselijk lijden te verminderen. We richten ons op een lagere U-index in de samenleving. De aanpak van depressie en uiterste armoede moet prioriteit krijgen.’
‘De gemakkelijkste manier om geluk te verhogen is uw tijdsbesteding onder controle te brengen. Kunt u meer tijd vinden om de dingen te doen die u leuk vindt?’
‘Boven het flexplek huren nijmegen verzadigingsniveau van inkomen kunt u nog wel verdere aangename ervaringen kopen, maar zult u een deel van uw vermogen verliezen om van de minder kostbare ervaringen te genieten.’

Twee zelven

In zijn lange geschiedenis heeft de term ‘utiliteit’ twee verschillende betekenissen gekregen. Jeremy Bentham begint zijn lntroduction to the Principles of Morals and Legislation met de beroemde zin: ‘De natuur heeft de mensheid onder het gezag van twee soevereine meesters kantoor huren breda geplaatst, pijn en plezier. Alleen aan deze beide komt het toe ons erop te wijzen wat we behoren te doen, alsook te bepalen wat we zullen doen.’ In een onhandige voetnoot verontschuldigde Bentham zich voor het gebruik van het woord ‘utiliteit’ voor deze ervaringen, met de reden dat hij geen beter woord had kunnen vinden. Om Benthams gebruik van de term te onderscheiden van het mijne zal ik hier spreken van ‘ervaren utiliteit’. In de kantoor huren enschede laatste honderd jaar hebben economen hetzelfde woord gebruikt in een andere betekenis. Zoals economen en beslissingstheoretici de term gebruiken betekent hij ‘wensbaarheid’ – en dan heb ik hem ‘beslissingsutiliteit’ genoemd. r De theorie van verwachte utiliteit gaat bijvoorbeeld helemaal over de regels van de rationaliteit die beslissingsutiliteiten regeren; deze theorie heeft niets te zeggen over genotvolle ervaringen. Natuurlijk vallen de twee begrippen van utiliteit samen als mensen datgene begeren waarvan ze zullen genieten, en genieten van wat ze voor zichzelf kiezen – en dit veronderstelde samenvallen ligt besloten in het algemene idee dat economisch handelen rationeel verloopt. Van rationeel handelende personen wordt verwacht dat ze, zowel in kantoor huren almere het heden als voor de toekomst, hun voorkeuren kennen en dat ze verstandige beslissingen nemen die hun belangen maximaal ten goede komen.
Ervaren utiliteit Mijn gefascineerdheid door de mogelijke discrepanties tussen ervaren utiliteit en beslissingsutiliteit dateert van lang geleden. Toen Amos en ik nog bezig waren met de prospecttheorie formuleerde ik de volgende puzzel: stel je iemand voor die dagelijks een pijnlijke injectie krijgt. Er vindt geen gewenning plaats: de pijn is elke dag even sterk. Zal hij dezelfde waarde kantoor huren nijmegen toekennen aan een reductie van het aantal voorgenomen injecties
van 20 tot 18 als aan een reductie van 6 tot 4? Is er enige rechtvaardiging voor dit onderscheid?

Een experiment

De omslag van voorkeur kan bevestigd worden in een experiment waarin proefpersonen prijzen aan beide weddenschappen kantoor huren breda toekennen als onderdeel van een lange lijst, en ook tussen beide weddenschappen kiezen. De deelnemers zijn zich niet bewust van de inconsistentie en wanneer ze daarmee geconfronteerd worden, zijn hun reacties soms vermakelijk. Een klassiek voorbeeld is vastgelegd in een interview dat Sarah Lichtenstein in 1968 afnam bij een deelnemer. De proefleidster voert een lang gesprek met deze in verwarring geraakte kantoor huren enschede proefpersoon, die eerst zijn voorkeur uitspreekt voor een van beide weddenschappen maar vervolgens bereid is te betalen om zijn voorkeur om te wisselen, en dit in de loop van het interview bij herhaling blijft doen. 4 Rationele Econs zouden zeker niet gevoelig zijn voor een omslag van voorkeur en daarom hield dit verschijnsel een uitdaging in aan het model van de rationele actor en de economische theorie die op dit model is gebaseerd. Deze uitdaging had onopgemerkt kunnen blijven, maar dat was niet het geval. Een paar jaar nadat de omslagen van voorkeur gerapporteerd waren, publiceerden twee vooraanstaande economen, David Grether en Charles Plott, een artikel in de prestigieuze American Economie Review waarin ze verslag deden van hun eigen onderzoek naar het verschijnsel dat Lichtenstein en Slovic hadden beschreven.5 Waarschijnlijk was dit het eerste onderzoeksresultaat van experimentele psychologen dat de aandacht van economen wist te trekken. Voor een wetenschappelijk artikel was de kantoor huren almere inleidende alinea van Grether en Plott ongebruikelijk dramatisch van toon, en de strekking van hun artikel was duidelijk: ‘Er heeft zich binnen de psychologie een geheel van gegevens en theorie ontwikkeld dat voor economen van belang is. Op het eerste gezicht staan de gegevens haaks op de economische theorie van voorkeur en hebben ze vergaande implicaties voor onderzoeksprioriteiten binnen de economie”. Dit artikel rapporteert de resultaten van een reeks van experimenten die kantoor huren nijmegen zijn opgezet om het werk van de psychologen te ontkrachten voor zover dit van toepassing is op de economie.’

Een breed kader

In dit geval was presentatie binnen een breed kader duidelijk beter. Deze presentatie zal trouwens beter (of ten minste niet slechter) zijn in elk geval waarin verschillende beslissingen in samenhang kantoor huren breda beoordeeld moeten worden. Stel u een langere lijst van 5 eenvoudige (binaire) beslissingen voor die tegelijkertijd beoordeeld moeten worden. Het brede (omvattende) kader bestaat uit één enkele keuze met 32 opties. Een smal kader zal een reeks van 5 eenvoudige keuzen opleveren. De reeks van 5 keuzen is een van de 32 opties van het brede kader. Zal het ook de beste optie zijn? Misschien wel, maar kantoor huren enschede dit is niet erg waarschijnlijk. Een rationele beslisser zal zich natuurlijk oriënteren binnen een breed kader, maar Humans opereren van nature binnen smalle kaders. Dit voorbeeld laat zien dat het ideaal van logische consistentie met onze beperkte mentale vermogens niet bereikbaar is. Omdat we gevoelig zijn voor WYSIATI en opzien tegen geestelijke inspanning, zijn we geneigd over elk probleem dat zich voordoet een beslissing te nemen, zelfs als we speciaal geïnstrueerd zijn om problemen in samenhang onder ogen te zien. We beschikken noch over de geneigdheid, noch over de mentale middelen om onze voorkeuren tot een consistent geheel te maken, en deze consistentie komt ook niet langs magische weg vanzelf tot stand zoals in het model van de kantoor huren almere rationele actor.
Het probleem van Samuelson De grote Paul Samuelson, een reus onder de economen van de twintigste eeuw, vroeg eens aan een vriend of hij kop of munt zou willen gooien waarbij hij roo dollar kon verliezen of 200 dollar kon winnen. Zijn vriend antwoordde dat hij niet wilde wedden omdat hij het verlies van de roo dollar sterker zou voelen dan de winst van 200 dollar, maar dat hij er wel op wilde ingaan als hij roo van zulke weddenschappen mocht doen. Tenzij u zelf een expert bent in de beslissingstheorie, gaat u waarschijnlijk mee met de intuïtie van Samuelsons vriend dat meerdere malen meedoen met een heel gunstige maar riskante gok het eigen risico beperkt. Samuelson vond de reactie van zijn vriend interessant en ging kantoor huren nijmegen deze analyseren.
Hij bewees dat, onder enkele zeer specifieke omstandigheden, iemand die uit is op winst en die één enkele gok afwijst, ook een reeks van soortgelijke gokken moet afwijzen.

De bovenste regel van de cellen presenteert een exemplarisch vooruitzicht. • De tweede regel kenmerkt de bepalende emotie die het vooruitzicht oproept. • De derde regel geeft aan hoe de meeste kantoor huren breda mensen zich gedragen wanneer ze de keus krijgen tussen een gok en een zekere winst of een zeker verlies dat met de verwachte waarde overeenkomt (bijvoorbeeld tussen 9 5 procent kans om 10.000 dollar te winnen en 9 500 dollar met zekerheid krijgen). Keuzen worden geleid door een afkeer van risico als het zekere alternatief de voorkeur krijgt en door opzoeken van risico als de voorkeur uitgaat naar de gok. • De vierde regel beschrijft de verwachte houdingen van een eiser en een gedaagde bij het bespreken kantoor huren enschede van een schikking.
Het viervoudige patroon van voorkeuren wordt als een van de centrale verworvenheden van de prospecttheorie beschouwd. Drie van de vier cellen zijn bekend, maar de vierde (rechtsboven) was nieuw en aanvankelijk verrassend. • De cel linksboven is de cel waarover Bernoulli zich uitsprak: mensen zijn afkerig van risico wanneer ze een grote kans hebben om een aanzienlijke winst kantoor huren almere te behalen. Ze zijn bereid om minder dan de verwachte waarde van een gok te accepteren om zeker te zijn van hun winst. • Het mogelijkheidseffect in de cel linksonder verklaart waarom loterijen populair zijn. Wanneer de hoofdprijs erg groot is, laat het de kopers van loten onverschillig dat hun kans op winst uiterst klein is. Een lot is het ultieme voorbeeld van het mogelijkheidseffect. Zonder lot kun je niet winnen, met een lot heb je een kans, en of de kans minuscuul is of alleen maar klein, doet er weinig toe. Natuurlijk halen de kopers van een lot nog iets anders binnen dan een kans op winst: ze kopen daarmee ook het recht om prettig van die winst te dromen. • De cel rechtsonder is de omgeving waarin mensen zich verzekeren. Mensen zijn bereid om veel meer dan de verwachte kantoor huren nijmegen waarde voor een verzekering te betalen, en dit is de manier waarop verzekeringsmaatschappijen hun kosten dekken en hun winst maken. Ook in dit geval kopen mensen meer dan bescherming tegen een onwaarschijnlijke ramp; ze ruimen hun zorg uit de weg en betalen voor hun gemoedsrust.

De langetermijneffecten

Het verschil tussen Verkopers en Kiezers is opmerkelijk omdat ze in feite tegenover dezelfde keuze staan! Als je een Verkoper bent, kun je thuiskomen met een beker of met geld, en als je een Kiezer bent, heb je precies dezelfde twee opties. De langetermijneffecten van de beslissing zijn voor de twee groepen identiek. Het enige verschil is de emotie van het kantoor huren breda moment. De hoge prijs die Verkopers stellen, weerspiegelt de onwil om een object op te geven dat ze al bezitten, een verschijnsel dat al bij baby’s kan worden waargenomen als ze zich vastklampen aan een stuk speelgoed en geagiteerd raken als het hun wordt afgenomen. Afkeer van verlies is in de automatische beoordelingen van Systeem r ingebouwd. Kopers en Kiezers stellen overeenkomstige geldwaarden vast, hoewel de Kopers voor de beker moeten betalen en de Kiezers hem voor niets kunnen krijgen. Dit is ook wat we zouden verwachten als Kopers de uitgave voor de beker niet als een verlies beschouwen. Gegevens uit hersenimaging bevestigen dit kantoor huren enschede verschil. Goederen verkopen die je normaliter zou gebruiken, activeert hersengebieden die in verband staan met weerzin en pijn. Kopen activeert deze hersengebieden eveneens, maar alleen wanneer de prijs als te hoog wordt ervaren: wanneer je het gevoel hebt dat de verkoper een prijs vraagt die de ruilwaarde te boven gaat. Hersenregistraties geven ook aan dat kopen voor een bijzonder lage prijs een plezierige gebeurtenis is. s De geldwaarde die Verkopers aan de beker toekennen, is iets meer dan twee keer zo hoog als de waarde die eraan wordt toegekend door Kiezers en Kopers. De verhouding ligt heel dicht bij de coëfficiënt voor afkeer van verlies bij een riskante keuze, zoals we ook zouden verwachten als dezelfde waardefunctie voor winst en verlies van geld zowel op risicoloze als op riskante beslissingen wordt toegepast.9 Een verhouding van ongeveer 2 op I is naar voren gekomen in onderzoek naar uiteenlopende economische gebieden, zoals de reactie van huishoudens op prijsverschillen. Zoals economen zouden voorspellen, zijn klanten geneigd om meer eieren, sinaasappelsap of vis te kopen wanneer de prijzen dalen, en hun aankopen te beperken wanneer de prijzen stijgen. In tegenstelling tot de kantoor huren almere voorspellingen van de economische theorie is het effect van prijsverhogingen (verliezen ten opzichte van de referentieprijs) echter ongeveer twee keer zo groot als het effect van winsten.10 Het experiment met de koffiebeker is nog steeds een standaarddemonstratie van het bezitseffect, naast een nog eenvoudiger experiment dat Jack Knetch ongeveer op hetzelfde moment heeft gerapporteerd. Knetch vroeg twee klassen om een vragenlijst te beantwoorden en beloonde ze met een geschenk dat tijdens het gehele experiment vóór hen bleef liggen. In een van de sessies was deze prijs een dure pen; in een andere sessie was het een reep Zwitserse chocola. Aan het eind van de zitting toonde de proefleider het andere geschenk en gaf hij iedereen de gelegenheid om zijn of haar geschenk voor het andere in te ruilen. Slechts ongeveer rn procent van kantoor huren nijmegen de deelnemers koos ervoor om het geschenk in te wisselen. De meesten van hen die de pen hadden gekregen, hielden daaraan vast, en ook degenen die de chocola hadden gekregen, wilden die niet afstaan.