‘Lagere’ werk- en overleggroepen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

‘Hogere’ werk- en overleggroepen
Hogere overleggroepen leveren een bijdrage op het niveau van strategische en organisatorische beslissingen. Ze houden zich dan ook bezig met complexe vraagstukken die slechts op basis van veel informatie en onderzoek kunnen worden opgelost. Een directeur kan kantoorruimte huren breda permanente commirne zich laten bijstaan door een permanente ‘commissie langetermijnplanning’, die bestaat uit de chefs van verschillende afdelingen, zo nodig aangevuld met een externe adviseur. Daa tijdelijke projectgroep naast kan een tijdelijke projectgroep worden ingesteld om beslissingen voor te bereiden inzake productinnovatie. Zo’n groep dient in het kader van het productiebeleid innovatievoorstellen uit te werken, en wel zodanig dat deze voor de directie ‘beslisrijp’ zijn. In beide gevallen is sprake van het instellen van een hogere overleggroep. In geval van een organisatorische verandering kantoorruimte huren enschede kunnen inspraak en overleg via een overstuurgroep leggroep worden gereguleerd. Zo kan een ‘stuurgroep automatisering’ worden belast met het opzetten van een nieuw informatiesysteem en een ‘overleggroep kwaliteit’ met de vraag wat nodig is om de organisatie markt- en klantgerichter te laten werken.
‘Lagere’ werk- en overleggroepen leveren een bijdrage aan operationele beslissingen. Deze beslissingen worden op lagere niveaus in de organisatie genomen. Ze zijn gericht op de uitvoering uitvoering binnen kaders die door de hogere leiding zijn aangegeven. Uitvoeringsbesluiten hebben betrekking op het vaststellen van uitvoeringsplannen en van uitvoeringsnonnen, bijvoorbeeld kantoorruimte huren almere voor de productiviteit of de verkoop. ‘Lagere’ werk- of overleggroepen kunnen ook in het leven worden geroepen om een door een ‘hogere’ beleidsgerichte overleggroep vastgestelde richtlijn concreter uit te werken. Bij productinnovatie kunnen voorstellen voor kansrijke producten van een ‘hogere’ productbeleidsgroep door een ‘lagere’ productontwikkelingsgroep worden uitgewerkt. Zo’n kantoorruimte huren nijmegen uitvoeringsgerichte groep kan worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de afdelingen Marketing, Research en Ontwikkeling en Productie. werkgroepen Bij een automatiseringsproject kunnen op lagere niveaus overleg- en werkgroepen worden ingesteld die binnen de door een stuurgroep aangegeven richtlijnen deelprojecten uitwerken.

Organisatie als politieke ‘arena’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Macht en conflict dienen uitdrukkelijk aandacht te krijgen in vraagstukken van besluitvorming. Een organisatie is immers een soort coalitie van deelnemers waarin een ieder zijn eigen specifieke eisen meebrengt. Besluitvorming is dan ook een politiek proces. Teneinde het dynamische kantoorruimte huren breda proceskarakter van besluitvorming goed te begrijpen, is het goed vier basiselementen te onderkennen. In de eerste plaats worden conflicten die in een organisatie ontstaan door de verscheidenheid van belangen en voorkeuren van de coalitiepartners veelal niet ‘echt’ opgelost, maar door middel van allerlei procedures teruggebracht tot aanvaardbare proporties. Om toch een zekere samenhang te garanderen tussen de verschillende deeloplossingen, hanteert de organisatie het mechanisme kantoorruimte huren enschede van bevredigende (in plaats van maximale) resulwtcn, en schenkt opeenvolgend aandacht aan het bereiken van doelen die eigenlijk met elkaar in strijd zijn, waarbij de tijd als buffer fungeert. Ten tweede vermijden organisaties vaak het direct onder ogen zien van onzekerheid. Wel proberen ze de omgeving zoveel mogelijk onder controle te brengen door middel van afspraken, contracten en tradities. Tevens stellen ze hun besluitvormingsprocedures voortdurend bij als gevolg van reacties uit de omgeving. Organisaties gaan en blijven ook op zoek naar oplossingen voor specifieke problemen. Is er een probleem opgelost, dan stopt het zoeken. Het zoeken verloopt volgens drie patronen: zoek in de buurt van het probleem, zoek in de buurt van bekende alternatieven en probeer het probleem af te wentelen op organisatorisch ‘zwakke’ sectoren kantoorruimte huren almere van de organisatie. leren Ten slotte blijken organisaties te ‘leren’, dat wil zeggen: ze blijken zich in de loop van de tijd te kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Weliswaar vallen er irrationele aspecten aan organisatiegedrag te onderkennen, maar toch zien we dat organisaties haast altijd via traditionele lijnen werken. De organisatie heeft een duidelijke voorkeurshiërarchie, ze heeft een aantal keuzeregels: vermijd onzekerheid, handhaaf regels en houd deze regels eenvoudig. Een organisatie kiest op een zodanige wijze dat uitkomsten voor beslissers bevredigend zijn door het halen van een aspiratieniveau of streefniveau (satisficerend gedrag in plaats van rnaximerend gedrag).
conflictsrof Een organisatie kent allerlei conflictstof die voortkomt uit de omstandigheid dat er diverse afdelingen binnen een organisatie bestaan. Door arbeidsverdeling en afdelingsvorming ontstaat in het grotere verband van de organisatie toch ook wederzijdse afhankelijkheid in het wederzijdse kantoorruimte huren nijmegen afhankelijkheid functioneren. Deze wederzijdse afhankelijkheid en allerlei verschillen in visie en doelen van eenheden binnen een organisatie zorgen voor de nodige conflicten. Schaarste in midpotentiele conflicten delen versterkt dit nog. Of deze potentiële conflicten tot daadwerkelijke ‘beheersingsproblemen’ van de diverse ‘spelers’ en belangengroeperingen leiden, hangt af van zaken als de belangrijkheid van het betreffende onderwerp en de machtsverdeling in de organisatie.

Fase 1: beeldvorming

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Fase 1: beeldvorming en nauwkeurige probleemomschrijving
Als eerste stap moet men een duidelijk beeld zien te krijgen van het probleem dat door een te nemen besluit moet worden opgelost. Het probleem moet omschreven worden. Er moet orienrar1e een zo uitgebreid mogelijke oriëntatie plaatsvinden op het probleem. Ook de met het hoofdprobleem samenhangende deelproblemen moeten daarbij worden betrokken. Dit kan onder kantoorruimte huren breda meer door het stellen van vragen, door het uitdiepen van het probleem in kleine gespreksgroepen of door een gezamenlijke discussie. Het is in elk geval wat al te simpel om gemakshalve maar aan te nemen dat het probleem zomaar voor iedereen duidelijk is. Er is trouwens niets gevaarlijker dan het geven van een juist antwoord op een verkeerde probleemstelling. Indien een probleem niet goed wordt onderkend of onvolledig wordt gesteld, is de kans maar klein dat in het verdere verloop van het kantoorruimte huren enschede besluitvormingsproces nog een goede oplossing wordt bereikt. Een goed gesteld probleem is daarentegen al half opgelost.
In een bepaald bedrijf signaleert men dat de voorraad eindproduct van een bepaald artikel nogal oploopt. De leiding ziet dit aan de hand van wekelijkse of maandelijkse overzichten. De vraag is dan wat er eigenlijk aan de hand is. Is dit een tijdelijke vraagvermindering? Of is dit van structurele aard? Waar ligt dit dan aan? Te hoge prijs? Veroudering van het product? Te weinig gerichte reclame? Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar
om dit eventueel op te lossen. Voordat dit kan, moet het probleem echter wel duidelijk zijn gesteld. Er is immers nogal kantoorruimte huren almere een verschil tussen enkele denkbare maatregelen, denk aan tijdelijke prijsverlaging, verbetering service, intensivering van gerichte reclame, niets doen omdat men verwacht dat de afzet zich wel weer zal herstellen, ontslag van enkele vertegenwoordigers die in de regio te weinig omzet maken, enzovoort.
Aan een beslissing zal dan ook onderzoek vooraf moeten gaan. Eerst moet worden vastgesteld wat de grondoorzaak van het probleem is. Symptomen moeten daarbij dan van oorzaken worden onderscheiden. Het is vervolgens ook van belang om onderlinge overeenstemming over de probleemstellmg te bereiken. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Soms wordt dit bemoeilijkt doordat een functionaris ‘bedrijfsblind’ is geworden en daardoor onvoldoende oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen. Hij gelooft bijvoorbeeld nog altijd in het succes van kantoorruimte huren nijmegen het ooit door hem zelf ontwikkelde product. De tijden veranderen evenwel. Vaak bestaat ook de neiging om problemen te blijven plaatsen in het kader van de eigen ervaring uit het verleden. Een nieuw probleem wordt dan als een al oud en bekend probleem behandeld. Het uitdiepen en formuleren van de probleemstelling moet dus allereerst voldoende aandacht krijgen.

Strategische beslissingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aangezien strategische beslissingen veelal tot gevolg hebben dat relatief grote bedragen voor langere tijdsperioden worden vastgelegd, is het van belang de mate van onzekerheid, verbonden aan dit soort beslissingen, na te gaan. De vraag is of het management met het risico en de onzekerheid wil en kan leven. Het dilemma dat hierbij speelt is dat projecten met hoge winstverwachtingen kantoorruimte huren breda ook veelal een hoge mate van onzekerheid met zich meebrengen. Daartegenover staat dat een onderneming die alleen projecten met een laag risico en een navenant lage winstverwachting heeft, vrijwel nooit meer dan gemiddelde economische resultaten zal afwerpen.
Flexibiliteit, ofwel de mate waarin aanpassing mogelijk is aan zich wijzigende omstandigheden, kan worden kantoorruimte huren enschede gezien als een mogelijkheid de onzekerheid deels tegen te gaan. Indien een bepaald alternatief een hoge onzekerheid koppelt aan een lage mate van flexibiliteit, is dit onaantrekkelijker dan wanneer de mate van flexibiliteit relatief groot is. Bij chemische installaties is het denkbaar dat de flexibiliteit wordt verhoogd door toepassing van het modulariteitsprincipe (het bouwen in modulen), waardoor er tamelijk snel kan worden omgebouwd voor de productie van een ander of een gewijzigd product, indien een gepland product niet volgens de verwachtingen kan worden afgezet.
Vaak is bij de keuze van de te volgen strategie timing in twee opzichten van belang. Allereerst dient de snelheid waarmee men het alternatief wil uitvoeren te worden beoordeeld. Snelheid heeft het kantoorruimte huren almere voordeel dat men de concurrentie voor is, terwijl dit lagere kosten in de fase van uitvoering kan inhouden. Een meer geleidelijke uitvoering biedt de mogelijkheid zich beter aan te passen aan wijzigende omstandigheden, maar brengt anderzijds ook vaak hogere kosten met zich mee. De vraag is dan of men een markt als eerste wil betreden of dat men liever een soort ‘volgersstrategie’ voert. Ervaring in veel bedrijfstakken heeft geleerd dat eenmaal verworven posities op de markt kantoorruimte huren nijmegen heel moeilijk door andere bedrijven nog aangetast kunnen worden. ll·l.!.l;!:HhI De pogingen van General Electric om Europese computerfabrikant IBM aan te vallen op de markt voor mainframe computers zijn hier een voorbeeld van. Deze pogingen hebben geresulteerd in grote verliezen bij de aanvallers. Dat het niet uitgesloten is eenmaal verworven posities met succes aan te vallen, heeft onder meer 1 BM getoond met het grote succes dat dit bedrijf had met de late toetreding op de markt voor personal computers. De gevestigde marktpositie van onder meer Apple werd aangetast.

Een oordeel als zwak of sterk

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een oordeel als zwak of sterk kan gegeven worden op grond van een vergelijking met de concurrenten en/ of de eisen die de marktpartijen stellen. Dit oordeel dient enerzijds gebaseerd te zijn op meningen en visies en anderzijds op harde, kwantitatieve en financiële informatie. De kantoorruimte huren breda score ‘sterk’ of ‘zwak’ op elk van de in figuur 4.5 genoemde functionele gebieden (poductontwikkeling, inkoop, productie, marketing, verkoop, personeel, financiën, management en organisatie) kan pas gegeven worden na een analyse van elk gebied. Zo kan elk functioneel deelgebied bezien worden vanuit een aantal aspecten. We zullen voor elk functioneel deelgebied voorbeelden van aspecten noemen en één of twee aspecten nader toelichten. Productontwikkeling Aspecten bij productontwikkeling zijn bijvoorbeeld: aantal nieuwe producten per jaar, percentage omzet van nieuwe producten, ontwikkelingskosten in procenten van omzet, richting duidelijk, kennis kantoorruimte huren enschede medewerkers en externe contacten.

Voor een goed beeld is het nuttig de informatie niet alleen uit de eigen organisatie te halen, maar ook bij de klanten, leveranciers, enzovoort. Als de visie op de eigen organisatie is dat het goed gaat, kan dat soms gelogenstraft worden door de informatie van klanten die melden dat de kantoorruimte huren almere concurrenten veel meer of veel sneller nieuwe producten kunnen ontwikkelen.
Het is in dit verband goed te bedenken dat sterke punten die zijn vastgesteld bij de bestaande markten niet als vanzelfsprekend ook gelden voor nieuwe markten. Het vernieuwen van producten kantoorruimte huren nijmegen voor de consumentenmarkt stelt andere eisen aan de afdeling Productontwikkeling dan het voor een industriële klant op individuele basis aanpassen van het product.

STRATEGIEBEPALING EN STRATEGISCH MANAGEMENT

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Powerbrand Bcnnemeer wil nog niet te veel prijsgeven over de toekomstplannen. Maar hij erkent dat de powerbrands Honig en Hak een belangrijke rol gaan spelen. ‘Honig heeft een omzet van meer dan 1 00 miljoen dollar en Hak is een van de sterkste merken in Nederland. De mogelijkheden met Hak zijn waarschijnlijk veel breder dan we denken.’ Over Honig zegt hij: ‘Dat heeft bijvoorbeeld een concept dat heel transporteerbaar is naar andere markten: de technologie kantoorruimte huren breda van Honig op het gebied van de droge soepen hadden wij nog niet in Europa. Daar gaan wc dus internationaal iets mee doen. Binnen de soepen kan Heinz straks veel breder worden dan nu het geval is, tenslotte hebben wij nu alleen natte soepen.’ Ook de succesvolle World Wide Wraps van Honig noemt Benncmeer een voorbeeld waarmee onder de merknaam Hcinz de internationale markt kan ‘Nordcn bestookt. Hij verwijst in dit verband naar de Jaarprijs Goede Voeding die Honig won met het nieuwe product. Bennemeer is nogal overtuigd van de kracht van Koninklijke De Ruijter. Honig kantoorruimte huren enschede en Hak. Toch moet het Heinz niet orngaan zijn dat Honig. dat sterk is in pasta’s, steeds meer concurrentie krijgt van Italiaanse merken. Bennemeer trekt zijn wenkbrauwen omhoog: ‘Nou. Honig is nog steeds veruit marktleider. Het is een innovatief merk: kijk maar naar de onlangs ontwikkelde maispasta’, pareert hij. Als Honig op het gebied van pasta’s innovatief blijft, valt er niets te vrezen, wordt daar aan toegevoegd. Dat Hak kantoorruimte huren almere muurvast zit aan de potjes. de ommezwaai naar vers bijna heeft gemist en op het gebied van diepvries Iglo en Bonduelle voor zich moet dulden, daar kan Bennemeer ook niet mee zitten. ‘De perceptie van de consument van Hak is: het is vers wat in het glas gaat. Er is geen tweede speler die daarbij zelfs maar in de büun komt. En vergeet niet dat ook binnen de groenten in een pot Hak een evolutie kantoor huren per uur nijmegen heeft doorgemaakt. Er zijn nu ook groenten met sauzen. Er is wel degelijk added value. Hak is een van de sterkste merken in Nederland, dat heeft research uitgewezen voordat we de deal sloten.·

 

Raden van Commissarissen

 

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Daarmee zullen naar verwachting Raden van Commissarissen meer een afspiegeling vormen van belangengroepen: aandeelhouders en werknemers/vakbonden. Dit brengt het risico met zich mee dat vertegenwoordigers van deze groepen ‘stakeholders’ bij het uitoefenen van toezicht kantoorruimte huren breda het geluid van hun achterban zullen laten doorklinken. Het behartigen van deelbelangen staat echter op gespannen voel met het uitgangspunt dat alle commissarissen het vennoolschappelijk belang als richtsnoer voor hun toezichthouderstaak moeten nemen. In hun taakstelling hebben commissarissen zich te richten naar het belang van de onderneming als geheel en niet naar geïsoleerde deelbelangen. Van hen wordt dus kantoorruimte huren enschede bij wet verlangd om zich onafhankelijk te gedragen tegenover de verschillende ‘stakeholders’ van de onderneming. Bovendien is er een strikte scheiding van besturing en toezicht, zodat in dit opzicht van een onafhankelijke taakuitoefening sprake kan zijn.
Nederland onderscheidt zich in gunstige zin van de andere genoemde landen op het punt van de mogelijkheid tot onafhankelijk toezicht, ook al doen zich hier (vanuit het op consensus gerichte ‘Poldermodel’) ook de nodige meervoudige relaties voor. Opschuiven naar het Angelsaksische model, het kantoorruimte huren almere Belgische model of het Duitse model lijkt echt noodzakelijk. Het Nederlandse ondernemingsbestuur kan rekenen op een goed onafhankelijk toezicht.
Het enkelvoudige ‘one-tier’-systeem heeft de ondergang van bijvoorbeeld Enron en Worldcom niet kunnen voorkomen. De positie van de onafbankelijke commissaris lijkt door een en ander juist nu kantoorruimte huren nijmegen weer sterker te (kunnen) worden, terwijl er net in de discussie hieromtrent een tendens ingezet leek te zijn naar hel Angelsaksische ‘board model’. De strijd om het meest geschikte besturingsmodel is dus nog steeds niet beslecht.

Herpositionering en industriële transformatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Herpositionering en industriële transformatie
Globalisering en toenemende concurrentie zijn de drijvende kracht voor industriële transmaakindustrie formatie en herpositionering van Nederlandse industriële bedrijven. De ‘maakindustrie’ zoekt hogere marges en richt zich in een stille revolutie steeds meer op dienstverlenende activiteiten. Océ, producent kantoorruimte huren breda van kopieerapparaten en printers zette een nieuwe organisatie op, waarin niet langer de apparaten leidend zijn, maar de toepassing van die apparaten bij de klant. Afnemers willen niet alleen een product kopen, maar verlangen ‘functionaliteit’. De afnemer wil dat de leverancier hem een probleem uit handen neemt, zodat hij zich op zijn kernactiviteiten kan concentreren. Dus bijvoorbeeld als DAF-vrachtwagenfabrikant niet alleen een truck leveren, maar zorgen dat hij kantoorruimte huren enschede altijd bedrijfsklaar is, oftewel de functionaliteit transport bieden. Behalve onderhoud en reparatie horen daar als het even kan ook het regelen van d\ financiering (leasing) bij en tevens de mensen die de apparatuur bedienen. Zo bieden Océ en PTT Post sinds kort in Nederland gezamenlijk een dienst die postkamerbeheer heet. In Amerika, met concerns als Genera] Electric, IBM en Boeing, een gidsland op het gebied van de transformatie van traditionele industriële bedrijven naar industriële dienstverleners, timmert Océ al twee jaar aan de weg met een breder dienstenpakket. Enkele duizenden werknemers van het Venlose concern leggen zich in de VS toe op zogeheten ‘facility services’. Het gaat om het voor ondernemingen beheren van de totale kantoorruimte huren almere documentenstroom. Dat wil zeggen het leveren en onderhouden van de hele infrastructuur van printers en copiers en het bemannen van de reproductieafdeling en de postkamer. bieden van functionaliteit Het bieden van functionaliteit als manier om zich als aanbieder te onderscheiden en de merkentrouw te versterken, vergt van concerns een andere bedrijfsmatige oriëntatie. De klemtoon komt, in plaats van op verkoop, te liggen op het bieden van ‘full-service’ en verdienste/ijking van ‘total care’. Er is met andere woorden sprake van vcrdienstelijking van de industrie. Hoewel de de industrie trend onmiskenbaar lijkt te zijn, storten lang niet alle bedrijven zich op de dienstverlenende activiteiten om de klant te paaien en hogere marges te realiseren. Het kan zelfs kantoorruimte huren nijmegen verstandig zijn als industriële onderneming juist tegen die trend in te gaan en het vizier puur op productie te richten. De zoektocht van concerns als Océ, Stork en DAF naar hogere marges biedt namelijk aan pur sang productiebedrijven goede kansen, omdat deze apparaten-en machinebouwers steeds meer het maken van componenten en onderdelen uitbesteden.

Vermogensverschaffers

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vermogensverschaffers: aandeelhouders, banken, contributiebetalers
De ( eigenaar-)aandeelhouders, banken en overige vermogensverschaffers of contributiebetalers hebben de organisatie geld ter beschikking gesteld om daarmee bijvoorbeeld de aanschaf van kantoorruimte huren breda machines en gebouwen en dergelijke te kunnen financieren. Hun bijdragen bestaan dus uit het eigen vermogen of uit het door banken verstrekte vreemde vermogen in de vorm van leningen, hypotheek en dergelijke. Daarvoor verwachten zij zeggenschap te kunnen uitoefenen, of rente, dividend, stijging van de waarde van hun aandeel in het bedrijfsvermogen te zullen terugkrijgen. Mocht een organisatie onvoldoende presteren, dan loopt ze het gevaar dat vermogensverschaffers bijvoorbeeld kantoorruimte huren enschede de geldkraan dichtdraaien, een concern opsplitsen, reorganisatie eisen of ingrijpen in de directie of het dagelijks bestuur.
De overheid verschaft het sociaal-economische en wettelijke kader waarbinnen organisaties hun functie vervullen. Ook zorgt de overheid voor voorzieningen met betrekking tot de infrastructuur, denk aan wegen, scheepvaartroutes en het spoorwegnet. De overheid zorgt verder voor kantoorruimte huren almere wetgeving op velerlei gebied, denk aan milieuwetgeving, vestigingswetgeving, openingstijden en winkelsluiting, en de Wet op de Ondernemingsraden. Ook oefent de rijksoverheid haar invloed uit op macro-economisch gebied via de rijksbegrotingen, subsidies, loon- en prijsmaatregelen en dergelijke. Voor de bijdrage die de rijksoverheid, de provinciale of de gemeentelijke overheid levert, ontvangt ze als kantoor huren per uur nijmegen vergoeding belastingen op bijvoorbeeld winst, inkomen, omzet of vermogen of allerlei heffingen en retributies. Ook in internationaal verband worden beslissingen in organisaties beïnvloed, bijvoorbeeld vanuit Brussel door allerlei EU-beslissingen.

Stadium 5: optimale verhoudingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stadium 5: optimale verhoudingen De belangrijkste taken waarmee het management bij het aanbreken van dit stadium wordt geconfronteerd, zijn het consolideren en beheersen van het financiële profijt dat voortmanagemenrapparaar vloeit uit de snelle groei en het behouden van de voordelen die een kleine bedrijfsomvang biedt, zoals flexibiliteit en ondernemingsgeest. Het kantoorruimte huren breda managementapparaat moet snel worden uitgebreid en de bedrijfsvoering moet professioneler gemaakt worden door de toepassing van middelen als budgettering, strategische planning, ‘management by objectives’ en gestandaardiseerde kostensystemen. Overigens dient er wel voor gewaakt te worden dat dit niet ten koste gaat van de ondernemingsgeest. Een in stadium S verkerend bedrijf beschikt over kantoorruimte huren enschede genoeg bekwame medewerkers en voldoende financiële middelen om een gedetailleerde bedrijfsplanning en strategische planning te kunnen uitvoeren. Het management is gedecentraliseerd en bestaat uit voldoende ervaren mensen, en er wordt gebruikgemaakt van zeer uitgebreide en goed ontwikkelde systemen. Zowel ten aanzien van het financiële aspect als ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten is de betrokkenheid van de eigenaar bij het bedrijf nog slechts gering. We kunnen stellen dat het bedrijf het nu ‘gemaakt heeft’. Het heeft de meest gunstige omvang, bezit ruime financiële middelen en beschikt over getalenteerde managers. Als de ondernemingsgeest kantoorruimte huren almere bewaard kan blijven, zal het bedrijf een versramng sterke concurrentiepositie veroveren. Lukt dit niet, dan treedt verstarring op en dreigt het bedrijf naar een suboptimale positie weg te zakken. Verstarring wordt gekenmerkt door een gebrek aan innovatieve besluitvorming en het vermijden van risico’s. Dit verschijnsel doet zich wel voor bij grote ondernemingen die rendabel blijven dankzij hun omvangrijke marktaandeel en/ of financiële middelen, tot er zich ingrijpende verschuivingen in het economische klimaat of in de technologie voordoen. Bij de oprichting van een bedrijf en bij uitbreiding of inkrimping van de bedrijfsactiviteiten moet beslist worden over de bedrijfsgrootte. Daarbij zal getracht worden de kosten in verhouding tot de omvang zo gunstig mogelijk te doen zijn. Er moet, met andere woorden, naar een economisch zo gunstig mogelijke verhouding worden gestreefd. Daar waar de kosten kantoorruimte huren nijmegen per eenheid product (of dienst) het laagst liggen en dus de verhouding tussen kosten en bedrijfsomvang (uitgedrukt in capaciteitseenheden) het gunstigst is, spreekt men optimale bedrijfsgrootte van optimale bedrijfsgrootte. Het bepalen van de omvang van de benodigde technische en personele capaciteit zal uiteraard gebaseerd moeten zijn op de afzetverwachting van de producten of diensten. Bij bepaling van de benodigde capaciteit moet niet alleen worden gedacht aan gebouwen en machines maar vooral ook aan mensen.