De belangrijkste conclusies

Een van de belangrijkste conclusies was dat de leveringen gefragmenteerder worden. Vroeger brachten fabrikanten hun productie in bulkladingen naar de eindbestemming. In de toekomst gaan ze steeds flexplek huren breda meer in kleine vrachten rechtstreeks naar de afnemers. De onlineretailers (zogenoemde e-tailers) zien volgens Forrester het aantal pakjes per dag meer dan verdubbelen. Logistiek dienstverlener DHL verwacht dat het aantal afhaaladressen stijgt van 6 000 naar 9 000 per dag. Het aantal afleveradressen zal zelfs vervijfvoudigen: van 60 000 naar 300 000 per dag.
Snijders (1999) komt op basis van een aantal interviews met ondernemingen die actiefzijn met een webwinkel (bijvoorbeeld Overtoom, Wehkamp of Dell) tot een opsomming van een aantal logistieke gevolgen van e-commerce, en vat deze in zes punten samen: E-commerce 1 Internet is een flexplek huren enschede snel medium. Snel leveren is daardoor belangrijk, maar Internet klanten verwachten nog meer dat er flexibel kan worden geleverd, op een afgesproken datum en tijdstip. Voorwaarde daarvoor is ketengekoppelde orderopvolging, waarbij de orderinput wordt gekoppeld aan de orderverwerking. 2 Internet is een interactief medium. Bedrijven worden continu ‘gevoed’ met marktinformatie, waardoor ze kunnen inspelen op (veranderende) klantenwensen en -eisen. 3 Bedrijven gaan rechtstreeks zakendoen met afnemers. Het snel kunnen leveren noodzaakt tot de beschikbaarheid van producten dichter bij de klant. Dat heeft consequenties voor het niveau van de (veiligheids) voorraden in de keten. 4 Net als bij telebankieren gaat de klant bij online winkelen rechtstreeks Online input leveren. Het automatiseringssysteem, dat nu doorgaans nog is winkelen ingericht op medewerkersniveau, moet flexplek huren almere daarvoor ook op klantenniveau toegankelijk kunnen zijn. Door die klanteninput wordt ook de logistiek aangestuurd, waardoor het koppelen van de administratieve orderwerking en het logistieke proces een voorwaarde voor e-commerce wordt. 5 De afleverhoeveelheden worden kleineren lead times korter. De daardoor toenemende administratieve handelingen vragen om meer gedetailleerde informatie. Die overvloed aan gegevens heeft als voordeel dat daardoor de logistiek optimaal kan worden aangestuurd en bijgestuurd. Het stelt echter wel hoge eisen aan het flexplek huren nijmegen automatiseringssysteem. 6 Door invoering van e-commerce krijgen schakels in de keten een andere functie of ze verdwijnen helemaal. Als gevolg daarvan moeten bedrijven zieh herorienteren op hun markt-en concurrentiepositie. Daarom gaat invoering van e-commerce vaak gepaard met strategische koerswijzigingen.

De auto-industrie

Een voorbeeld uit de auto-industrie kwam indertijd van Volvo. Het ging om de bumpers van een van de modellen die in Born te flexplek huren breda Limburg vervaardigd werden. De fraai ontworpen bumpers bleken bij nader inzien minder fraaie financiele resultaten op te leveren. Deze mooie bumpers werden vanuit Zuid-Duitsland met een vrachtauto vervoerd. Door de ‘verkeerde’ vorm konden er maar weinig exemplaren met een vrachtauto vervoerd worden. Meer dan 95% van de lading was lucht. Per jaar had men zo’n 100 000 stel bumpers nodig. Dat betekent honderden vrachtwagenladingen. Om daarnaast maar niet te spreken van de
opslagproblemen (slechts vier per m2). Het was een ‘luchtig’ probleem geworden voor Volvo. Omdat de kunststoffen van Limburg naar Zuid-Duitsland gebracht werden, werd er heel wat onnodig heen en weer gereden. We kunnen dus stellen dat er heel veel verloren energie in de bumper is gaan zitten, letterlijk flexplek huren enschede en figuurlijk. En dat werd met name veroorzaakt doordat designers en inkopers voorheen niet verder keken dan de pure kostprijs van een product op basis van materiaal- en productiekosten. Gelukkig heeft men dit probleem later opgelost door de spuitgietmachines van de leverancier in Born te plaatsen.
70 DEEL 1 VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK
In feite is het denken in modules afgeleid van het klantenorderontkoppel-KOOP punt (KOOP). Het KOOP maakt het mogelijk om diverse soorten producten door elkaar te bouwen, varierend van maken op voorraad tot klantspecifiek op order, gebruikmakend van dezelfde bouwstenen in het gehele proces. Het bijzondere van dit nieuwe systematische ontwerpproces op basis van modulariteit is dat het ruim toepasbaar is. Ook bij de bouw van software komen flexplek huren almere we dit principe vaker tegen. Baan (Later Invensys en SSA en nu Infor) heeft daarvoor een initiatief genomen door de software op te delen in hele Objects kleine bouwstenen ( objects geheten). Deze legoachtige blokken zijn zodanig ontwikkeld dat ze als bouwstenen in elkaar kunnen grijpen. Nu is daar de Service nieuwe technologie service oriented architecture (SOA) voor in de plaats oriented gekomen. Met behulp van speciale modelleertools kunnen deze bouw-architecture stenen flexplek huren nijmegen zodanig in elkaar worden gezet, dat software voor de klant op maat (SOA) gemaakt wordt. Ook andere softwareleveranciers komen met dergelijke Modelleertools oplossingen op de markt.

Logistiek in een distributieomgeving

Logistiek in een distributieomgeving
In de vorige paragraafhebben we gesteld dat een handels- of distributiebedrijf geen wijziging aanbrengt in de flexplek huren breda fysieke vorm van een product. Groothandel, detailhandel en logistiek dienstverlener hebben tot taak om op de juiste tijd ende juiste plaats te zorgen voor de distributie van een product. In deze paragraaf zullen we de distributie van levensmiddelen en van medicijnen met elkaar vergelijken. De vraagstukken die hierbij speien, komen echter ook voor bij bijvoorbeeld HEMA, Blokker en Technische Unie. Uitgangspunt voor de logistiek in een handels- of distributieomgeving is de wens van de klant. Welke producten wenst flexplek huren enschede de klant, wanneer, waar en in welke conditie? Het dusteren van artikelen op basis van gemeenschappelijke logistieke kenmerken als houdbaarheid en omzetsnelheid levert artikelgroepen op, waarvoor ( afhankelijk van het totale volume) de meest geschikte distributiekanalen worden bepaald. Afhankelijk van de eisen van product en markt kan worden gekozen voor landelijke of regionale bevoorradingspunten. Landelijk gecentraliseerde bevoorrading vermindert de opslagkosten maar leidt tot hagere transportkosten. Verder moet worden beoordeeld of het transport in eigen beheer moet worden uitgevoerd of kan worden uitbesteed.
In de opzet van de logistiek in de detailhandel speelt de inrichting van de winke! een grote rol. Doel is immers te komen tot een zo groot mogelijke winst per m2. Bij de schapindeling wordt rekening gehouden flexplek huren almere met de artikelpresentatie, de omzet, de marge, de winstgevendheid, de verpakking van het artikel, het volume en eventuele alternatieven voor de benutting van de schapruimte. Ook aan het vulproces moet de nodige aandacht worden besteed. Bekend moet zijn wanneer de vakken met welke hoeveelheden moeten worden aangevuld, hoeveel tijd en kennis dat vereisten welke hulpmiddelen moeten flexplek huren nijmegen worden gebruikt. Een uitgebalanceerde logistiek is om vele redenen noodzakelijk. Het is de basis voor een optimale presentatie van de winkel. een winke! waarin geen nee wordt verkocht. Het is de voorwaarde voor een beheersbaar proces met minimale logistieke kosten.

Een diepgaande economische crisis

Nederland maakte, zoals heel West-Europa, in die tijd een diepgaande economische crisis door. Algemeen werd een verband gelegd met te hoge loonkosten en een te kostbaar stelsel van sociale zekerheid, als oorzaak van het te lage peil van winstgevendheid in het bedrijfsleven. Maar de oorzaken kantoorruimte huren breda waren structureel van aard. Onder de oppervlakte stapelden de problemen aan de binnenkant van het werk zieh op die zieh uitten in te lage productkwaliteit, te geringe flexibiliteit en tekortschietend innovatief vermogen. Toen werd al zichtbaar dat het ‘industriele’ beheersmodel in toenemende mate ineffectief zou worden. Dat probleem is nog steeds actueel.
In mijn scenario verslechterde het economische klimaat verder. Het bleef ontslagen regenen ende werkloosheid kantoorruimte huren enschede liep op tot 22% in i985. Twee jaar tevoren bad ik de Bond van Actieven (BVA) laten ontstaan. ‘Voor al die mensen die om zes of zeven uur hun bed uit moeten’, liet ik de voorzitter, een voormalige Rotterdamse havenarbeider, zeggen. De BVA voerde actieve agitatie tegen het plan van de overheid om de werkweek terug te brengen tot twintig uur, met een overeenkomstige halvering van de salarissen. Daarop kantoorruimte huren almere liet ik ernstige onlusten uitbreken van jeugdige werklozen in Oss (waar anders?) en Oost-Groningen. ‘Van links en rechts wordt de verzorgingsstaat ondermijnd’, zei in mijn scenario de minister van Sociale Zaken vlak voor zijn aftreden, waarbij ik ongetwijfeld Den Uyl in gedachten bad. Het was inderdaad een tijd van massale werkloosheid, vooral onder jongeren. Er was veel sprake van de ‘verloren generatie’, schoolverlaters die het niet gelukt was een eerste baan te veroveren en daarmee voorgoed voor het arbeidsbestel verloren leken. Verdeling van de schaarse arbeid leek de enige remedie. Wat ik kennelijk niet voorzag, was dat een virtuele economie ieders productiviteit zichtbaar zou kantoorruimte huren nijmegen maken en daarmee het werk zou individualiseren. Terwijl het economisch risico steeds meer wordt verlegd van de onderneming ende staat naar het individu, wordt deze teruggebracht naar een ‘BV ik’, verantwoordelijk voor zijn eigen economisch Jot

Een nieuwe maatschappelijke orde

Hier ‘wordt een nieuwe maatschappelijke orde geschetst: rijke landen zonder noemenswaardige middenklasse’. De reporters citeren de futuroloog John Naisbitt, ook aanwezig op deze kantoorruimte huren breda¬†gedenkwaardige bijeenkomst: ‘Uiteindelijk zou het industriele tijdperk met zijn massawelvaart niet meer dan “een oogwenk in de geschiedenis van de economie” zijn geweest.’ Zelfs de gerenommeerde Club van Rome heeft zieh geschaard achter de anti-utopie van de wereld zonder werk. ‘Overduidelijk behoren de toekomst van de arbeid en het werkgelegenheidsprobleem tot de dringendste opgaven die de huidige kantoorruimte huren enschede wereld zieh stellen moet’, aldus een ‘nieuw rapport aan de Club van Rome’.12 De samenstellers besteden weinig woorden aan de onderbouwing van de stelling dat geavanceerde productiemethoden steeds meer werk overbodig zullen maken – het lijkt wel of zij de tendens in de richting van massawerkloosheid als een natuurwet beschouwen. Daarom legt het rapport aan de Club van Rome de nadruk op een kantoorruimte huren almere herwaardering van de menselijke arbeid als enige mogelijkheid om een leefbare samenleving te scheppen. Het rapport betoogt dat alle menselijke activiteiten -vrijwilligerswerk even goed als huishoudelijke arbeid -als ‘werk’ beschouwd moeten worden. Want: ‘werk is meer dan alleen een middel om welvaart te creeren’. Menselijke arbeid ‘heeft een intrinsieke waarde en drukt tot op zekere hoogte het wezen van de mens uit: wij zijn wat wij produceren’. Daaruit volgt het pleidooi kantoorruimte huren nijmegen om ‘niet-gemonititariseerde’ arbeid – vrijwilligerswerk, productie voor eigen gebruik – als ‘werk’ te beschouwen en dienovereenkomstig te stimuleren. De leidende ideoloog op dit terrein is Jeremy Rifkin. Hij ziet de technologische ontwikkeling als de beslissende factor die een wereld schept zonder werk.

De industrie

‘De industrie heeft veel input gegeven. Maar er is ook regelmatig gezegd: stop er maar mee. Dat is het voordeel van de universiteit, die gaat dan toch door. Dankzij een paar doortastende mensen kantoorruimte huren breda is het steeds gelukt een groep bij elkaar te houden die met dit materiaal bezig was. Gunnink is een echte ingenieur, maar ik geloof niet dat hij de laatste tien jaar nog een sommetje heeft gemaakt. Hij is alleen maar bezig geweest met lobbyen.’
Een doorbraak was de zogeheten ‘barreltest’. Dat is een kostbaar en langdurig onderzoek waarbij uit diverse nieuwe materialen een vliegtuigromp wordt nagebouwd op ware grootte. Die wordt vervolgens belast, zoals in het echt ook gebeurt. Op die manier kunnen tienduizenden kantoorruimte huren enschede vluchten worden gesimuleerd. Gunnink vertelt:’Toevallig hoorde ik van een Duitse collega bij Airbus dat er op de rompsessie nog ruimte over was om een nieuw materiaal te testen. We kregen elf weken de tijd om Glare te leveren.Tot dan toe hadden we alleen nog maar plaatjes op A4-formaat gemaakt. Nu ging het ineens om twee platen van vijf bij anderhalve meter. Dat is binnen elf weken gelukt en toen waren we de eersten, want de andere materiaalleveranciers konden niet op tijd leveren. We realiseerden 20% gewichtsbesparing -dat geloofde niemand.’ Dat was in 1989. De extreem goede testresultaten overtuigden de Duitsers binnen het Airbusconcern dat Glare een reele toepassingsmogelijkheid bood. Maar daarmee was de race nog lang niet gelopen. Interne kantoorruimte huren almere bedrijfspolitiek ging van nu af een steeds belangrijker rol speien. Van Wimersma: ‘Toen het A380-project van start ging werden nieuwe participanten uitgenodigd deel te nemen aan het ontwikkelprogramma en vertegenwoordigers te sturen naarToulouse, waar het ontwerp werd uitgevoerd. lk ben daar toen min of meer illegaal geplaatst met als doel ervoor te zergen dat Glare op de A380 zou kernen. Dat betekende veel praten in de wandelgangen.Want je merkt dat mensen beslissingen nemen, vaak zonder dat ze over de kennis beschikken. Het is een gevoel of een gerucht, of ze kantoorruimte huren nijmegen houden niet van composieten. Als je niet ter plekke bent, kun je daar niet op reageren. En voor je het weet is er een beslissing genomen die je niet meer kunt terugdraaien.

De productiviteitsparadox

De productiviteitsparadox lijkt dus nog steeds actueel te zijn. Kennelijk zijn de leiders van onze ondernemingen er niet in geslaagd al die veranderingen in de organisatie van ons werken al die nieuwe technologische mogelijkheden om te zetten in tastbare vooruitgang.
Meer managers, meer kantoorruimte huren breda verdringing
Het kan haast niet anders dan dat de oorsprong van deze stagnatie ligt in de structuur van het productieproces. Uit de voorgaande hoofdstukken kunnen
207
we een viertal ‘meetpunten’ destilleren met betrekking tot de wijze waarop het werk in onze samenleving wordt kantoorruimte huren enschede georganiseerd. Nog veel routinewerk. In hoofdstuk 5 (tabel 2) zagen we dat ruwweg een derde van het werk in Europa kan worden omschreven als tayloristisch van aard: machinegebonden, kortcyclisch en monotoon. De taakcyclus in de autofabriek is opgerekt tot welgeteld i,7 minuut. In het callcenter zullen de kortstetelefoongesprekken (25 seconden) weldra worden overgenomen door de sprekende computer. Maar in wat resteert als ‘maatwerk’ is de taakcyclus nog steeds gemiddeld slechts drie minuten. En in beide gevallen zien we een strakke supervisie over elke handeling in het proces. Kennelijk ontwikkelt de inhoud van het werk zieh niet zoals de profeten van de kenniseconomie voorspellen. En dat is niet voor het eerst. Ook toekomstvisioenen als de ‘onbemande fabriek’ en het ‘papierloze kantoor’ zijn geen werkelijkheid kantoorruimte huren almere geworden. De technologische ontwikkeling, waarop dit soort voorspellingen waren gebaseerd, biedt onvoldoende houvast om uitspraken te doen over de inhoud van het werk in de toekomst. Waarom neemt die ene man in de autofabriek nog steeds met de hand werkstukken af, die in de stadia daarvoor door robots zijn verplaatst? Omdat de mens uiteindelijk toch flexibeler is dan de machine, zegt de personeelsmanager desgevraagd. Kennelijk blijft er nog veel residu-arbeid over, waarvan werd verwacht dat die al lang zou zijn weggeautomatiseerd. Weinig echte autonomie. Volgens Drucker stelt het besturen van ‘kennisproductie’ heel andere eisen kantoorruimte huren nijmegen aan het management. Managers zouden autonomie moeten creeren in plaats van controle uit te oefenen; zij zouden innovatie moeten stimuleren in plaats van herhaling en kwaliteit moeten realiseren v66r kwantiteit.

Een lagere rating van de VSNU

Tijdschriften die minder selectief zijn krijgen een lagere rating van de VSNU en plaatsing van een artikel levert dan ook minder punten op. Een tweede criterium is de taal en de plaats van verschijning. Een publicatie in een Engelstalig sociologisch vakblad, uitgeven in deV erenigde Staten, scoort hoger kantoorruimte huren breda dan een artikel in het Nederlandse Mens & Maatschappij.We leven in de tijd van de globalisering, nietwaar? Een derde element is de impact van de publicatie. Het effect in de wetenschappelijke wereld wordt gemeten aan het aantal malen dat een bepaald artikel wordt geciteerd in andere tijdschriften, uiteraard bij voorkeur Amerikaanse. Een industriele manier van productiviteitsmeting, oordeelt de Maastrichtse filosoof Rein de Wilde. Hij hekelt het wijdverbreide toekomstbeeld kantoorruimte huren enschede van de ‘kennismaatschappij’ die de industriele samenleving zou vervangen.Volgens hem is het precies omgekeerd: de productie van kennis kantoorruimte huren almere wordt opgeslokt door en ondergeschikt gemaakt aan het industriele systeem. ‘Meetbaar resultaat wordt de maatstaf voor alle intellectuele arbeid’, die daarmee wordt ‘getayloriseerd’. De Wilde beschrijft aan de hand van een voorbeeld hoe het ‘tayloristische’ productiviteitsmanagement van de wetenschap werkt. ‘Boeken die wetenschappers schrijven, teilen in de beoordeling niet mee, omdat ze niet te meten zijn in termen van impact.’ Want wat we niet
kunnen meten, kunnen we niet weten. ‘Ziedaar de ontsporingen waartoe de kennismaatschappij kan leiden.’
Die kritiek moet wel worden genuanceerd, aldus Van Steijn. ‘Als iemand zegt: “van de VSNU mag je geen boeken schrijven”, dan zijn we het daar absoluut niet mee eens. Maar je kunt niet een hele faculteit psychologie alleen maar boeken laten schrijven. ‘We vragen een groep deskundigen, samengesteld op voordracht van de beoordeelden zelf, om uitspraken te doen over de kwaliteit van alle onderzoeksgroepen binnen bijvoorbeeld het vakgebied economie. Die beoordeling door gelijken, peer review, is heel grofmazig op vier hoofdpunten, waarvan kantoorruimte huren nijmegen productiviteit er maar een is. Daarnaast wordt gekeken naar kwaliteit, relevantie en toekomstperspectief. Groepen krijgen dan vier cijfers, lopend van 1 tot 5, met een uitleg daarbij. Een 2 is onvoldoende. Een 3: je kunt door, maar er zit weinig kraak of smaak aan. Een 5: je behoort tot de wereldtop. Daar streef je naar, als onderzoeker.

Het globaliseringstrijdperk

‘Netwerksoftware, gebruikersvriendelijke interfaces en ge¬∑integreerde applicatiepakketten weerspiegelen het belang van organisaties om opgesplitst kantoorwerk weer samen te voegen en tegelijkertijd de kantoorruimte huren breda resultaten van dit werk geografisch te verdelen over verspreide gebieden en afzonderlijke uitbestede werkeenheden. ( … ) Dit soort programma’s vormt de ruggengraat van communicatiesystemen die zowel de scheiding van werk en plaats ondersteunen als de ontkoppeling van arbeid en arbeidsvoorwaarden, omdat de programma’s, plannen en informatiestromen veronderstellen dat het werk niet noodzakelijk wordt verricht door werknemers die bij een onderneming in dienst zijn. ( … ) Communicatie als ontwerpconcept voor computersystemen schept de kantoorruimte huren enschede mogelijkheid de beheersmacht van en sturing door het management te verankeren in de hardware en softwarepakketten.’18
De ironie van deze geschiedenis wil dat de ‘democratische’ technologie van de jaren tachtig de oplossing zou bieden voor het beheersprobleem van het management in de jaren negentig. De personal computer is het instrument dat het mogelijk maakt het werkte individualiseren, het te controleren door middel van aan de persoon gebonden doelstellingen en individueel te kantoorruimte huren almere belonen naar tijd, plaats en bijdrage. Netwerken van individuele computers vormen het onmisbare zenuwstelsel dat arbeids- en kapitaalstromen die zieh steeds verder over de wereld verspreiden met elkaar verbindt. Intranet is daar een voorbeeld van: een netwerk dat medewerkers binnen een organisatie in Staat stelt met behulp van een standaardprogramma – Lotus Notes is een veelgebruikt programma -over de hele wereld met elkaar te communiceren, met uitsluiting van buitenstaanders. Daarmee is het ideale medium ontstaan voor de interne top down-communicatie binnen de geografisch gespreide organisaties in het globaliseringstrijdperk, aldus The Economist. ‘9 ‘B2E-applicaties’ ( business to employees) bieden topmanagers de mogelijkheid om met een druk op de knop tienduizenden medewerkers over de hele wereld te bereiken. En zij kantoorruimte huren nijmegen kunnen ook nagaan wie luistert of niet. Het hightechbedrijf Sisco Systems produceert maandelijks een e-video voor het hele personeel waarin de gang van zaken wordt uitgelegd. En wie ongezien op de delete-knop drukt kan een telefoontje van de hoogste baas verwachten: het is echt belangrijk dat je kijkt. Dat is nog eens een manier om je kijkcijfers te verhogen.

De binnenkant van het werk

Maar voor driehonderd werknemers was het einde oefening bij Heineken. Zij waren niet meer inzetbaar, zo had het kantoorruimte huren breda externe bureau dat het onderzoek uitvoerde vastgesteld. Beheersing van de Nederlandse taal bleek de belangrijkste handicap in een productiesysteem dat steeds meer via het beeldscherm wordt gereguleerd. Honderd van de betrokken werknemers waren oud genoeg voor de VUT. De overige tweehonderd kregen kantoorruimte huren enschede een gouden handdruk aangeboden.1 De buitenkant van het werk trekt de aandacht. Krantenkop: ‘Verlies van driehonderd banen hij Heineken’. Maar de oorzaak ligt in de binnenkant: in de veranderingen in het arbeidsproces. In het postindustriele tijdperk wordt menselijke arbeid steeds minder aangewend om materiele producten voort te brengen. Twintig jaar geleden heb ik nog gezien hoe arbeiders met de hand de carrosserie van een auto in elkaar lasten. Nu wordt de lasstraat in elke autofabriek ‘bemand’ door robots. Als primaire menselijke taak blijft over het vergaren, verwerken en verspreiden van informatie. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) vervult daarbij de functie die de lopende band had bij de invoering van het systeem van de massaproductie, een eeuw geleden.
De binnenkant van het werk kantoorruimte huren almere verandert onder onze ogen, maar om de aard van deze verandering te begrijpen, hebben we een ander denkmodel nodig dan het industriele model waarmee we vertrouwd zijn. Dat nieuwe model heeft betrekking op de verhouding tussen materie en informatie. Onze wijze van denken is er sinds de dageraad van de menselijke beschaving aan gewend om tastbare zaken (land, kapitaal, gereedschappen en machines) en meetbare eenheden menselijke arbeid te zien als de bronnen van welvaart. Zij brengen concrete producten voort – voedsel, huizen, auto’s, wasmachines – en tastbare kantoorruimte huren nijmegen diensten -restaurants, telefoons, treinvervoer. Walt Disney hanteerde dit materiele denkmodel toen hij abstracte rijkdom visualiseerde door Dagobert Duckte laten zwemmen in een pakhuis vol munten en bankbiljetten.