Voorwaarden bij invoering

 

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorwaarden bij invoering
De invoering van de MANS-filosofie is van grote betekenis voor een organisatie. Er zal daarom worden ingegaan op de mogelijke consequenties hiervan alsmede de voorwaarden voor een succesvolle invoering.
Organisatiedoelstellingen Het is van groot belang dat er doelstellingen voor de organisatie worden opgesteld. Deze dienen samenhangend en duurzaam van karakter te zijn. De medewerkers moeten zijn betrokken bij de opstelling van deze doelstellingen.
Werkklimaat en managementhouding Voor het succesvol invoeren van de MANS-filosofie moet er een goed klimaat zijn in de onderneming. Aangezien Management en Arbeid Nieuwe Stijl een managementhouding is, zal flexplek huren breda allereerst het topmanagement aan de volgende vereisten moeten voldoen: ervan overtuigd zijn dat verandering van de inrichting van de organisatie noodzakelijk is; 2 de wil hebben deze ook te veranderen en dit daadwerkelijk uitvoeren.
De medezeggenschap in de organisatie MANS wil van de werknemers medewerkers maken. Het management zal daarom moeten luisteren naar de medewerkers en beslissingen zullen op het laagste niveau in de organisatie genomen moeten worden. Daar zit immers de kennis. Door participatief management (zie hoofd- participatief management stuk 6) zullen medewerkers zich meer betrokken voelen.
Beloning Betrokkenheid van de flexplek huren almere medewerkers betekent ook dat zij moeten meedelen in het resultaat van de onderneming. MANS stelt dan ook voor om een deel van het inkomen (20 tot 25 procent) te laten fluctueren met het resultaat.

Het veranderen van organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het veranderen van organisaties ziet hij niet als een eenmalige ingreep, maar meer als een proces dat modelmatig aangepakt moet worden. In figuur 10.9 worden de stappen van het model schematisch weergegeven.
Stap 1: Voorbereiding Bij de voorbereiding op veranderingsprocessen moet stil worden gestaan bij twee belangrijke facetten: de urgentie ervan en de obstakels die bij een verandering kunnen optreden. De urgentie van de flexplek huren breda verandering moet als het ware in het bloed van een ieder gaan zitten, de energie moet daarop gericht zijn. Het topmanagement heeft hierin een belangrijke rol. Obstakels liggen op het terrein van gedrag. Voorbeelden daarvan zijn: te hoge verwachtingen, laksheid en het maken van fouten.
Stap 2: Vormgeven aan de toekomst (Het gedrag van) de organisatie moet continu veranderen, wil ze goed afgestemd zijn op haar omgeving, wil ze overleven. De gehele organisatie is steeds die toekomst aan het vormgeven. Twee hulpmiddelen daarbij zijn de strategie en de in te zetten middelen. Belangrijke facetten aan de strategie zijn: • baseren op de sterke kanten van de organisatie.
• richten op kernactiviteiten; • niet gericht zijn op een te lange tijdshorizon.
De middelen bestaan uit voornamelijk uit mensen en geld. Volgens Belasco is het bezetten van sleutelposities in de organisaties van cruciale betekenis, wil de organisatie ook daadwerkelijk veranderen.
Stap 3: Visie In deze stap wordt de algemene strategie vertaald in een visie, die duidelijkheid moet geven over de wijze van handelen in een or- wijzevanhandelen ganisatie. De visie is het verschil tussen de snel gescoorde korte-termijnsuccessen en de uiterst lange termijn van de verandering. Een duidelijk omschreven visie geeft de medewerkers enerzijds de kracht te flexplek huren almere veranderen en anderzijds de kracht jarenlang vast en operationeel te houden.22 Door de visie gaat de geconditioneerde olifant uiteindelijk dansen. Ook in deze stap heeft het topmanagement een belangrijke, sturende taak en voorbeeldfunctie.

Wederzijdse afhankelijkheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een organisatie die de kenmerken van klantgerichtheid, kwaliteit, flexibiliteit, innovatieve kracht en ondernemerschap heeft, stelt hoge eisen aan de inzet en motivatie van de medewerkers. Enerzijds zal dit bereikt worden door nadruk te leggen op de autonomie (zelfstandigheid) van autonomie organisatie-eenheden. Hierdoor worden binnen de afzonderlijke organisatie-eenheden flexplek huren breda de eigen belangen versterkt en ontstaan meer mogelijkheden tot identificatie met het eigen onderdeel. Belangrijk hierbij is dat de onderdelen korte en directe lijnen met de markt krijgen. De onderdelen moeten meer zicht krijgen op hun klanten en hun resultaten. Een goede methode om tot een betere prestatie van het eigen organisatie-onderdeel te komen is vergelijking met andere organisatie-onderdelen, zowel binnen als buiten de organisatie. Anderzijds dient aandacht te worden gegeven aan de wederzijdse afhankelijkheid van de wederzijdse afhankelijkheid organisatie-onderdelen. Het gaat uiteindelijk om het resultaat van de hele organisatie.
Intensieve wederzijdse uitwisseling, de wil om van en aan elkaar te leren en versterking van het ‘wij’-gevoel is daarbij noodzakelijk.
Flexibele kantoren bevorderen teamcultuur Veel vestigingen van grote organisaties waaronder Shell, ING, ABN Amro, Rabobank en Kodak gaan over naar flexibele kantoren. Een van de eerste pioniers op dit gebied in Nederland was lnterpolis. In het kantoor in Tilburg zijn ruim 1280 flexibele, met terminals uitgeruste, werkplekken beschikbaar. Aan ieder bedrijfsonderdeeljs een deel van het gebouw toegewezen. ‘Het eigen territorium is nu de afdeling in plaats van de kamer; verduidelijkt hoofddirectielid Piet van Schijndel. ‘Deze inrichting is bij uitstek geschikt voor teams.’ Hij wil nog niet te stellig conclusies trekken over het effect op de organisatiecultuur, maar de beoogde platte en actieve organisatie ziet hij voor zijn ogen ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat mensen elkaar minder spreken als ze meer dan flexplek huren almere vijftien meter uit elkaar zitten. Het standaardkantoor met de gangen houdt daardoor een star en beperkt communicatiepatroon met de buurkamers in stand. In het flexkantoor spreken mensen dagelijks andere collega’s en zijn er meer mensen binnen ‘handbereik’. Wie zich wil concentreren, kan plaatsnemen in een werkcel. Verder leveren flexkantoren aanzienlijke besparingen op in huisvestingskosten.

Know-how van de concernstafdiensten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ofschoon divisies wel verantwoordelijk worden gesteld voor het genereren van winst hebben zij veelal nauwelijks invloed op de bestemming van de bijgedragen winst. De concernleiding kan besluiten mogelijke winsten over te hevelen naar (nog) slecht draaiende divisies. Volgens planning worden sommige van deze divisies de toekomstige cash cow van de organisatie (zie hiervoor ook hoofdstuk 3). Het voordeel van een divisieorganisatie is dat de pluspunten van een kleine organisatie kunnen worden gecombineerd met die van een vergaderruimte huren breda grote organisatie. De divisie kan worden gezien als een kleine organisatie en het concern als de grote organisatie. Andere voordelen van een divisieorganisatie: • Een divisie kan sneller, beter en slagvaardiger inspelen op wensen van de klant. • Een divisie kan gebruikmaken van know-how van de concernstafdiensten, die op divisieniveau te duur zijn om op te zetten. • Een divisie kan een beroep doen op middelen (zoals financiële middelen en onderzoeksresultaten) en mensen (management) binnen het concern. • Binnen een divisie kan winstgevendheid eenvoudig als maatstaf worden gehanteerd voor het meten en beoordelen van prestaties.
Enkele nadelen van een divisieorganisatie: • In een divisie met een grote mate van winstverantwoordelijkheid kan het eigen (soms korte-termijn)b elang boven het concernbelang prevaleren. • De kosten van (extra) management en overhead (ten gevolge van de oprichting van eigen stafdiensten) kunnen te zwaar drukken op de totale resultaten. • Door de zelfstandigheid van de divisies wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen die binnen andere divisies aanwezig zijn.
Decentralisatie maakt de vergaderruimte huren almere groeiende onderneming flexibeler en slagvaardiger. Maar het centrum moet wel greep houden op de onderdelen. Het centrum (de holding) moet de rest van het bedrijf zo sturen dat ze maximaal rendement opleveren. Maar op welke wijze doet het dat? Het antwoord hangt af van externe en interne factoren. In principe bestaan er drie mogelijke besturingsvarianten voor het centrum:

Personele structuur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nadat de functies in organen zijn onderverdeeld dient de personele structuur te worden vastgesteld. De personele structuur heeft betrekking op de mensen in de organisatie. Bij het vaststellen van de personele structuur wordt aandacht besteed aan: • hiërarchische verhoudingen: door wie worden opdrachten gegeven; • bevoegdheden: wie mag bepaalde beslissingen nemen; • personele bezetting: welke medewerker(s) zijn werkzaam op bepaalde afdelingen en in welke functies; • communicatie: wie informeert anderen en op welke wijze.
De activiteiten die voortvloeien uit de bedrijfsprocessen moeten verdeeld worden over de verschillende organisatiemedewerkers. Onder arbeidsverdeling wordt verstaan het verdelen van de werkzaamheden in flexplek huren breda deeltaken, die toegewezen worden aan personen of andere werkverbanden in een organisatie, zoals afdelingen. Dit vraagstuk komt al snel aan de orde wanneer in een organisatie meer personen werkzaam zijn. De redenen waarom arbeidsverdeling in organisaties veel aandacht krijgt, zijn velerlei van aard. Een belangrijke reden is het bereiken van een hoge productiviteit (= aantal prestaties in een bepaalde tijd). Arbeidsverdeling heeft vooral in de productiesfeer een grote invloed gehad op verhoging
Hoofdstuk 9 1 Structurering 427
van de productiviteit. Hierdoor konden de kostprijzen van producten aanzienlijk dalen. Arbeidsverdeling heeft tevens mogelijkheden geboden voor mechanisatie en later voor robotisering van de productie. Dit flexplek huren almere laatste staat nog maar in de kinderschoenen. Als we de arbeidsverdeling van verschillende organisaties met elkaar vergelijken, zien we dat er steeds gezocht wordt naar ‘maatwerk’. maatwerk Arbeidsverdeling is altijd afhankelijk van de gegeven situatie. Alleen het proces om te komen tot arbeidsverdeling is algemener van aard. Dit proces heeft een verticale en een horizontale dimensie.

Uitvoerende medewerkers

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij de uitvoerende medewerkers vindt de feitelijke transformatie plaats. Input (arbeid, natuur, kapitaal en informatie) wordt door middel van een transformatieproces omgezet in output (producten of diensten). Op dit niveau is er sprake van primaire processen die rechtstreeks een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een product of dienst. De secundaire processen dienen om de pdmaire processen goed en ongestoord te laten verlopen. De besturende processen geven richting aan de primaire en secundaire processen. Op het niveau van flexplek huren breda de uitvoerende medewerkers worden vooral dirige- dirigerende taken rende taken uitgevoerd. Het besturen bestaat met name uit het nemen van operationele beslissingen, zoals het controleren en het bijsturen van de werkzaamheden. De gevolgen van Intranet voor het management Balt Leenman is onder andere hoofdredacteur van de Intranet homepage bij Cap Gemini. Intranet is een Internet site die alleen toegankelijk is voor interne medewerkers van Cap Gemini. ‘Ik schep voorwaarden voor medewerkers, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Intranet is voor onze medewerkers die vaak de hele week bij klanten aan het werk zijn, het voornaamste communicatiemiddel met het bedrijf. Elke unit bij Cap Gemini heeft zijn eigen, voor alle werknemers toegankelijke homepage, met nieuws, discussiegroepen en informatie over nieuwe projecten. Mijn belangrijkste taak is om het medewerkers in onze unit naar de zin te maken en hen te voorzien van belangrijke informatie. Daarom probeer ik optimaal rekening te houden met hun flexplek huren almere persoonlijke wensen en eisen.’
‘De manager heeft een deel van zijn macht afgestaan aan medewerkers. Via Intranet hebben alle Cap Gemini-mensen namelijk toegang tot informatie die voorheen alleen aan managers was voorbehouden, zoals over projecten die elders in het bedrijf aan de gang zijn. Intranet heeft er ook voor gezorgd dat er sprake is van open communicatie in de onderneming. Belangrijke discussies lopen vaak via Intranet.’

Simulatiemodellen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Simulatiemodellen worden onder meer gebruikt als hulpmiddel bij besluitvorming en beleidsontwikkeling. Met behulp van een simulatiemodel kunnen verschillende beleidsscenario’s worden ontwikkeld en doorgerekend op hun haalbaarheid. Er kan worden gedacht aan de gevolgen van inkrimping of groei van de markt, invloed van reorganisaties, productpositionering in bepaalde marktsegmenten en de gevolgen van een overname. Op deze wijze flexplek huren breda kunnen onder meer de onzekerheden bij belangrijke investeringsbeslissingen worden gereduceerd. Behalve als hulpmiddel bij besluitvorming worden bedrijfssimulatiemodellen ook ingezet binnen managementopleidingen, van zowel bestaande als aankomende managers.
De manager wordt op deze manier geconfronteerd met de complexiteit van ondernemingsstructuren en de samenhang van beslissingen die vanuit verschillende disciplines worden genomen. Zo ontwikkelt simulatietraining het multidisciplinair denken, het werken in teamverband en het inzicht in micro- en macro-economische verbanden. Het voordeel van simulatietraining is verder dat er veilig kan worden geëxperimenteerd in de toekomst.

Veel mensen in organisaties zijn dagelijks bezig met het oplossen van problemen. Problemen kunnen een routinematig of een specifiek karakter hebben. De wijze waarop mensen beslissingen nemen wordt beschreven in besluitvormingsprocessen. Een belangrijk kenmerk van besluitvorming is dat alternatieven tegen elkaar moeten worden afgewogen. Alternatieven hebben vaak betrekking op toekomstige gebeurtenissen met een (on)voorspelbaar karakter.
Een rationeel besluitvormingsproces begint bij het naar voren komen van een probleem en eindigt met de keuze van een alternatief. Er is sprake van een proces met een fasering en een eigen systematiek. De niet-rationele besluitvormingsprocessen wijken op een aantal punten af van het ideaaltypische rationele model. Organisaties streven ernaar besluitvormingsprocessen zo flexplek huren almere efficiënt en effectief mogelijk te laten plaatsvinden. Belangrijke aspecten hierbij zijn: creativiteit, medezeggenschap, vergadertechnieken en onderhandelen. Voor het kiezen van de juiste oplossingen in het besluitvormingsproces wordt gebruik gemaakt van bepaalde hulpmiddelen of technieken zoals: de beslissingsmatrix, de beslisssingsboom en beslissingsondersteunende systemen zoals expertsystemen en simulatiemodellen.

Succesvolle organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tips voor betere besluitvorming Succesvolle organisaties worden gekenmerkt door het vermogen om sneller dan hun concurrentie beslissingen te nemen en te implementeren. Dit lijkt echter gemakkelijker dan het in werkelijkheid is. Hierbij enkele tips: • Wacht tot de laatste minuut, maar geen minuut langer! Als u morgen niet iets anders gaat doen door een vandaag genomen beslissing, wacht dan met deze beslissing. Situaties en concurrentieposities veranderen heel snel. De beste beslissingen zijn daarom just-in-time beslissingen. Deze beslissingen moeten dan wel worden gevolgd door acties. • Wees niet bang voor conflicten! Conflicten zijn goed voor een kantoor huren breda organisatie zolang ze snel worden opgelost. Dit is de reden waarom echte leiders conflicten meteen aanpakken. Zij nemen persoonlijke gevoelens serieus, maar laten deze een goede oplossing niet in de weg staan. De juiste is niet noodzakelijkerwijs de beste beslissing Mensen kunnen maandenlang debatteren over wat de ‘beste’ beslissing is, zonder dat ze enige beslissing nemen. iedere beslissing brengt risico’s met zich mee. Als er tien manieren zijn om iets te doen, zijn acht hiervan mogelijk succesvol. Neem dus één van die acht beslissingen! Sta achter de beslissing Er zijn maar weinig mensen die in de positie zijn om alle beslissingen zelf te nemen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er wordt geluisterd naar de verschillende meningen in een organisatie. Maar als de beslissing eenmaal is genomen, is het belangrijk dat iedereen erachter gaat staan en zorgt voor uitvoering.
In organisaties worden beslissingen genomen over vraagstukken of problemen met een verschillend karakter, in wisselende situaties en door verschillende mensen. Als de werkelijke situatie afwijkt van de gewenste situatie, is er sprake van een probleem.
Het karakter van een probleem heeft betrekking op kantoor huren almere de vraag of het om routine- of specifieke problemen gaat. Routineproblemen, zoals het aannemen van klachten, vergen een geprogrammeerde besluitvorming (een procedure) terwijl bij een specifiek probleem, zoals vaststellen van prijzen, naar een minder gestructureerde oplossing gezocht zal worden.
De situatie waarin beslissingen moeten worden genomen kan de ene keer om een snelle beslissing vragen, bijvoorbeeld het volgen van prijsverlaging van de concurrentie, terwijl op een ander moment er minder haast is en zorgvuldig afwegingen kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld bij de keuze van een nieuwe locatie voor kantoor). Tevens kunnen beslissingen het resultaat zijn van individuen ofg roepen.

De manager op middelbare leeftijd

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De manager op middelbare leeftijd (35-42 jaar) Deze periode kenmerkt zich door de dreigende midlife-crisis. De succesvolle manager van middelbare leeftijd is zo’n 70 tot 80 procent van zijn energie kwijt aan zijn baan en begint zich zorgen te maken over de consequenties hiervan voor zijn gezin. Na een periode van bewustwording zal hij kiezen voor een meer harmonieuze flexplek huren breda verhouding tussen werk en privé-leven. Behalve aandacht voor zijn vrouw en kinderen ontwikkelt zich ook een actiefvrijetijdsleven in de vorm van sport, hobby’s en intellectuele interesses. De carrière vraagt alleen nog om speciale aandacht indien daarin sprake is van een crisis. Volgens Evans en Bartolomé dreigt er pas echt een midlife-crisis indien er op een van de gebieden -werk, relatie vrouw en I of kinderen en relatie met vrienden -iets fundamenteel fout gaat. De oudere manager (42-65 jaar) In deze leeftijdscategorie zien we dat de managers zich los beginnen te maken van hun carrière. Toch blijft het werk in deze fase belangrijk, maar de carrière staat als doel op zich niet meer op de voorgrond. Immers de meeste managers hebben dan al de top in hun carrière weten te bereiken. Er is sprake van een gelijkmatige verdeling van aandacht over de drie verschillende carrières. Het meest aan het hart ligt hem de relatie met zijn kinderen. Hiervan wil hij op de eerste plaats de balans opmaken om vast te stellen of deze ‘carrière’ geslaagd is of mislukt. Verder bekommert ongeveer 60 procent van de managers in deze leeftijdscategorie zich over hun flexplek huren almere levensstijl. De jaren in deze levensfase vormen voor de manager dan ook een periode van herwaardering, van het in twijfel trekken van eigen waarden, prestaties en leefwijze. De integratie van zijn werk en privé-leven verloopt in deze fase constructief of gefragmenteerd. In het laatste geval wordt niet langer gezocht naar nieuwe uitdagingen, in tegenstelling tot de eerste optie waarbij de manager juist wel nieuwe mogelijkheden vindt om zich binnen of buiten zijn werk te ontplooien.
Het pensioen? Uit een onderzoek van het raadgevend bureau Twijnstra Gudde is gebleken dat slechts 30 procent van de managers gezond de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Van de overige groep komt 40 procent in de WAO terwijl 30 procent de pensioengerechtigde leeftijd niet haalt. Daarom wordt er steeds meer voor gepleit om op leeftijd gekomen managers een stap opzij of terug op de carrièreladder te laten zetten. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de manager. Bovendien ligt de ‘top’ van een manager tussen zijn veertigste en vijftigste. Daarna nemen de meeste van zijn kwaliteiten (snel) af. In veel situaties is het beter om afstand te doen van een functie, dan op zijn plaats te blijven zitten en een gevaar te betekenen voor de continuïteit van de organisatie. Dit betekent niet dat de persoon ook de organisatie moet verlaten. Op een andere manier kan de organisatie van de opgebouwde deskundigheid gebruik maken en kan de persoon in kwestie nog een aantal interessante jaren tegemoet gaan. Behalve aan een andere functie kan tevens gedacht worden aan deeltijdarbeid of een adviesfunctie.

Uit de media

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

 

In de praktijk blijkt dat de macht van een manager zijn oorsprong vindt in een combinatie van de beschreven machtsbronnen. De machtsbronnen geven alleen aan dat een manager gedrag van zijn medewerkers kan beïnvloeden. De manier waarop de manager met de machtsbronnen omgaat en de reactie van de medewerkers daarop, is bepalend voor de uiteindelijke inhoud van de macht van de manager ten opzichte van zijn medewerkers. Overnamegevecht past in nieuwe, Angelsaksische cultuur Nederlandse ondernemers gaan niet graag rollend over straat. Een overnamestrijd kantoor huren breda waarbij twee partijen vechten om een derde, vindt hier ook maar één keer per decennium plaats. In de jaren zeventig was suikerfabrikant CSM de inzet van een gevecht, in de jaren tacheron:AvantaMagaz1ne,sep1emb”1Ha tig uitgeverij Kluwer en in de jaren negentig is het de beurt aan de Belgische Generale Bank. Nederland is het land van consensus. Als een bedrijf al besloten heeft tot een overname door iemand anders, dan is de drempel om een tegenbod te doen hoog. In de kantoor huren enschede Verenigde Staten daarentegen zijn overnamegevechten schering en inslag. Het management heeft daar als hoogste plicht het onderste uit de kan te halen voor de aandeelhouders. In Nederland onderhandel je juist niet met de aandeelhouders. Je onderhandelt met het bestuur van een bedrijf. Als je daar een moreel commitment mee hebt, doe je een bod. Meestal ben je het dan ook eens over de hoogte van het bod. Nu lijken de kaarten anders te liggen. In het geval van het tegenbod van de ABN/A MRO speelt dat de bank zich van een Nederlandse tot een mondiale bank heeft ontwikkeld. De maatschappelijke kantoor huren almere veranderingen in Nederland zelf zijn minder ingrijpend. De verantwoordelijkheid van bestuurders in Nederland is nog altijd breder gedefinieerd dan in de Verenigde Staten. Behalve met de belangen van de aandeelhouders moet ook met andere belangen rekening worden gehouden.
Machtsrelaties Tussen twee personen ontstaat altijd een machtsrelatie, of dit nu betrekking heeft op een privé-situatie of tijdens het werk. Een mens ervaart een ander als machtiger of minder machtig. In het uitvoeren van activiteiten is deze machtsrelatie een sturend instrument bij ons doen kantoor huren nijmegen en laten. Anders gezegd: door een machtsrelatie ontstaat er dus een afhanke- machtsrelatie lijkheidsrelatie tussen personen. Een machtsrelatie kan verschillende vormen aannemen. Drie basisvormen zijn de volgende:7 • gelijk versus gelijk • hoog versus laag • hoog versus midden versus laag