VERBREDING VAN DE LOGISTIEK

Kortom, het gaat om een beperkt aantal veranderingen. De besparingen die de voorgenomen veranderingen kantoorruimte huren breda opleveren in de keten, worden geschat op 5% tot 10% van de totale distributiekosten van de uitgever.
Op basis van dit document zet de werkgroep de volgende acties uit: • draagvlak creeren in de eigen organisatie; • instructies opstellen voor de medewerkers.
Het creeren van draagvlak houdt in dat de uitgever met zijn hoofd productie en binnendienst de voorgenomen veranderingen bespreekt. De logistiek dienstverlener doet dit op zijn beurt binnen zijn organisatie. Nadat kantoorruimte huren enschede de organisatie akkoord is, kunnen de instructies worden geschreven en mensen getraind. Stap 4 Bepaal D-day Zodra de organisaties in de keten akkoord gaan met de voorgenomen veranderingen is het van belang om de datum van distribution day te bepalen. Vanaf dat moment richt iedereen in de keten alle aandacht op deze dag waarop de geplande veranderingen worden doorgevoerd. Een werkgroep stelt de planning op van activiteiten die voor D-day moeten worden uitgevoerd. Deze omvatten: • opstellen instructies en uitvoeren trainingen; • indienen van de aanleverplanning bij de logistiek dienstverlener; • procesbeheersing door de vaste contactpersonen: de medewerker bij de logistiek dienstverlener gaat nu een titel volgen van aanmelding titel tot met de fysieke ontvangst en verwerking verkoopopdrachten; • dienstenfactuur logistiek dienstverlener en informatievoorziening naar uitgever aanpassen op doorzending van aangeleverde distributiepakketten.
TUSSENVRAAG 12.4
Stap 5 Start monitoring D-day is gehaald. Nu gaat de werkgroep aan de slag om de begrote besparing en verkorting in doorlooptijd van de goederen van ontvangst tot en met distributie op te volgen. De eerste kantoorruimte huren almere maanden staat dit in bet teken van het vaststellen van de mate waarin de verandering daadwerkelijk is doorgevoerd en blijft bestaan. Na verloop van tijd gaat dit over op procesbeheersing (kwaliteit en kosten). Aan de hand van de opgestelde KPI ‘s (KPI = key performance indicator). De KPl’s in deze ketenlogistiek zijn de volgende (voor elke KPI wordt de streefwaarde als referentiepunt bepaald): • Van hoeveel titels is de aanleverplanning op tijd ingeleverd? • Hoelang is de doorlooptijd van goederenontvangst tot en met inslag (van die titels waarvan de aanleverplanning ontvangen is)? • Hoeveel bedraagt de gerealiseerde besparing?
De werkgroep bespreekt periodiek de kantoorruimte huren nijmegen resultaten. Na twee maanden blijkt dat bet nieuwe proces stabiel verloopt. Uit resultatenmeting in de maanden daarna blijkt dat de besparing ruimschoots gehaald is. Zo worden de resultaten van ketenlogistiek dan praktijk.

Het logistieke proces

Welke ICT-hulpmiddelen kunnen het logistieke proces ondersteunen?
We hebben in dit hoofdstuk een aantal ontwikkelingen besproken zoals RFID, SOA en intelligent agents. Deze drie ontwikkelingen kantoorruimte huren breda hangen nauw met elkaar samen. RFID wordt uitgevoerd op het operationele niveau. Agents zien we opereren op het niveau van de enterprise service bus (ESB).
Hoe ziet de ontwikkeling van planningsystemen eruit in het licht van de automatisering? In figuur 11.1 is een zevental logistieke planningsystemen beschreven, die eigenlijk gelijk oplopen met de ontwikkelingen in automatisering. Het betreft EOQ, MRP-1, MRP-11, DRP, ERP, APS, SOA en SaaS.
Zijn ERP-systemen ook toepasbaar buiten kantoorruimte huren enschede de productielogistiek? De laatste jaren is de markt voor ERP-pakketten gigantisch gegroeid. Die groei werd nog eens versterkt door het millennium- en het euro-effect. Bij 99% van het bedrijfsleven wordt de geldstroom met behulp van de financiele pakketten gecontroleerd. De goederen-en gegevensstromen die daarmee verbanden zijn, worden steeds meer intern beheerst door ERP-pakketten. Daarnaast wordt er een koppeling gerealiseerd met toeleverende bedrijven en klanten. De koppeling zal veel verder gaan dan alleen een uitwisseling van standaardorders zoals nu met electronic data interchange (EDI) gerealiseerd wordt. Men gebruikt hiervoor koppelingen via het internet Zowel uit deze omschrijving als uit de doelstellingen van ERP blijkt dat de principes zeker ook buiten de productielogistiek toepasbaar zijn, bijvoorbeeld ERP speciaal voor retail ofERP speciaal voor verzekeringsbedrijven.
Welke rol kan SOA speien bij het integreren kantoorruimte huren almere van bedrijfsprocessen? SOA is het verbindende systeem. Daarmee wordt een steeds volwassener systeem gecreeerd. Voor het management zal vooral het BPMS, de bovenste laag van het SOA-systeem van groot belang gaan worden. Dit kan de sleutel zijn om grote procesverbeteringen door te voeren.
Welke uitdagingen biedt RFID? RFID (radio frequency identification) is een technologie die met behulp van elektromagnetische of elektrostatische golven objecten, dieren of personen uniek identificeerbaar maakt. De technologie op zieh is al in 1930 ontwikkeld en in de Tweede Wereldoorlog toegepast om vliegtuigen te identificeren. Echter, technische en economische barrieres hebben heel lang een brede maatschappelijke intrede in de weg gestaan. Door de voortschrijdende stand van de technologie (lagere kosten, miniaturisatie enzovoort) worden deze barrieres echter tenietgedaan en komt de doorbraak van RFID dichterbij. Door de eenvoudige en unieke identificatie van producten, dieren en mensen kunnen tal van processen efficienter en intelligenter worden gemaakt.
Wat kunnen intelligent agents doen voor de logistiek? Agents kunnen worden gedefinieerd als autonome softwaremodules die zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Men kan er ook informatie mee verzamelen. Tevens kan de agent onderhandelen en/ of reageren op gebeurtenissen. Dat kan plaatsvinden binnen kantoorruimte huren nijmegen een bestaand bedrijfssysteem ofbinnen een netwerk van bedrijfssystemen. Deze agents zijn in staat te identificeren, te optimaliseren en te anticiperen. Agents kunnen zelfs beschikken over een soort van lerend vermogen. We zien momenteel vooral toepassingen in de transportsector.

De ERP-systemen

Hierdoor zijn de ERP-systemen niet meer beperkt tot het genereren van adviezen maar kan het zelfbeslissingen nemen, denk hierbij voor de logistiek
bijvoorbeeld aan het automatisch kantoorruimte huren breda aanpassen van routes oflaadschema’s op basis van onder andere de brandstofprijs. Omdat ERP-systemen in dit scenario voor het autonoom beslissingen nemen gebruikmaken van alle aanwezige gegevens, is het van belang dat organisaties hun medewerkers stimuleren goed gebruik te maken van de kennissystemen. Het ERP-systeem kan hier dan weer gebruik van maken. Om ERPsystemen dermate intelligent te maken/ houden hebben ze veel informatie nodig, vanuit interne kennissystemen maar ook kantoorruimte huren enschede uit externe bronnen. Bandbreedte en rekenkracht zijn twee termen die zeer belangrijk gaan worden. Organisaties moeten daarom een goed begrip en beeld hebben van hun informatiebehoeften, voornamelijk in termen van capaciteit en flexibiliteit.
Blijf rustig en wees slim In het scenario ‘blijf rustig en wees slim’ is er sprake van een markt die aanmerkelijk minder dynamiek (minder overnames en fusies) vertoont ten opzichte van de andere scenario’s. Ook worden er vanuit overheidswegen veel wet- en regelgeving opgelegd aan organisaties. Deze feiten hinderen de groei en ontwikkeling van organisaties en heeft als gevolg dat ERP-gebruikers en -leveranciers zieh voornamelijk gaan richten op interne gegevensverwerkingen en optimalisatie van implementatie en onderhoud van ERP-pakketten. Informatie-uitwisseling binnen de waardeketen heeft een Jage prioriteit en wordt daardoor nauwelijks ontwikkeld. Organisaties moeten in dit scenario de ERPontwikkelingen op de voet volgen. Om een kantoorruimte huren almere competitiefvoordeel te behalen zijn er maatwerkoplossingen nodig maar dit brengt naar verhouding te veel kosten met zieh mee, het is daarom belangrijk om hier zo snel mogelijk afstand van te doen zodra er standaardoplossingen zijn die hetzelfde doen. Naast deze (lastige) manier van competitiefvoordeel behalen is er in dit scenario alleen mimte bij research and development en marketing voor andere vormen van het behalen van een competitiefvoordeel. Hier moeten organisaties zieh dan ook vooral op concentreren.
INFORMATIETECHNOLOGIE EN LOGISTIEK 401
Dienstverlenende organisaties Ook voor de dienstverlenende organisaties zijn er drie plausibele ontwikkelingsrichtingen aangetoond waarbinnen scenario’s zijn opgesteld.
De alleenheerser In het scenario van de alleenheerser worden organisaties gekenmerkt door gesloten, naar binnen gekeerde entiteiten waar sprake is van weinig samenwerking en informatie-uitwisseling door middel van het ERP-systeem. Deze tendens is ingezet door de Sterke behoefte aan efficiency waardoor samenwerking niet hoog op de agenda van de beleidsbepalers staat. De interne structuur bestaat uit verticale en los van elkaar opererende processen met elk hun eigen informatiesystemen die uitsluitend klant- en productinformatie uitwisselen. Als gevolg kantoorruimte huren nijmegen van de financiele crisis zal de overheidsinvloed toenemen wat als gevolg kan hebben dat organisaties hun processen op orde moeten hebben. Doordat de architectuur van de ERP-systemen zal transformeren naar SOA-gebaseerde (SOA = service oriented architecture) versies moeten organisaties zorgen dat hun processen en systemen SOA-proof zijn. Om een goede klantrelatie te behouden en eventueel uit te breiden, doen organisaties er goed aan de mogelijkheden van Web 2.0-toepassingen te bekijken. Het gebruik van chatten en andere social media zal in dit scenario namelijk de eerste vormen vertonen.

55-methode

55-methode Een laatste methode die deel uitmaakt van de kaizen-filosofie betreft de 5S-methode. Daarbij gaat het erom dat de werkplek zo slim mogelijk wordt ingericht. De 5S-beweging ontleent haar naam kantoor huren breda aan de beginletters van vijf Japanse woorden die met een S beginnen: seiri, seiton, seiso, seiketsu en
shitsuke. Als onderdeel van een kaizen-programma worden dikwijls borden opgehangen waarbij deze stappen duidelijk weergegeven worden. Het gaat om de volgende vijf stappen: 1 Selecteren en scheiden. In de eerste stap gaat het erom dat er orde op zaken wordt gesteld. Er wordt gekeken naar oude gereedschappen, ongebruikte machines, foutieve producten en te veel aan kantoor huren enschede papierenen documenten. In een kantooromgeving kun je hierbij denken aan overvolle bureaus met stapels te verwerken dossiers. Maak daarbij verschil tussen nodige en onnodige zaken. Verwijder de onnodige zo snel mogelijk. Ga ook eens kijken bij bedrijven waar ze dit al verregaand doorgevoerd hebben. 2 Schikken en sorteren. Bij de tweede stap gaat het erom de zaken ordelijk op te bergen. Alle hulpmiddelen moeten zo neergezet worden dat ze direct gereed zijn voor gebruik. Zo zien we vaak dat het heel veel tijd kost om het juiste gereedschap of het juiste dossierte zoeken. Bij het onderzoek is naar voren gekomen dat hiermee wel meer dan 40 procent van de tijd verloren gaat. 3 Schoonmaken en schrobben. in de derde stap gaan we ervoor zorgen dat de werkplekken altijd schoongehouden blijven. De opzet is dat dat zo eenvoudig mogelijk gedaan kan worden. Als je bovenop de kast geen spullen zet is die gemakkelijker schoon te maken. Nog slimmer is: zet een schuin dak bovenop de kast. Dat is bijvoorbeeld gedaan bij de onderhoudsafdeling van de KLM. Op die manier kan niemand er meer wat opzetten en het blijft vanzelf schoon. Bureaus, die vol liggen met papier, zijn door de schoonmakers nauwelijks kantoor huren almere meer bij te houden. Het leegruimen van een bureau maakt hun werk niet alleen gemakkelijker, het voorkomt ook dat er diefstal of spionage plaatsvindt. 4 Systematisch leren, standaardiseren en structureren. De opzet van de vierde stap is om er een gewoonte van te maken schoon en netjes voor de dag te komen. Dat begint natuurlijk bij jezelf. Het straalt ook iets uit naar een ander. Bedenk maar eens wat je ervan vindt als je op bezoek gaat bij een leverancier waar het een rommel is. 5 Stimuleren en stijlvol werken. De laatste fase heeft als doelstelling om de procedures, die voor de werkplek gelden, levend te houden. Dit kun je doen door foto’s te maken van de oude situatie ende nieuwe situatie. Hang deze foto’s op een bord nabij de werkplek. Maak met de medewerkers een aantal spelregels om dit proces blijvend te verbeteren. Om hen te motiveren kunnen er bijvoorbeeld kleine cadeautjes worden uitgereikt. Ook kan het verstandig zijn om medewerkers van een andere afdeling een audit uit te laten voeren.
De 5S-methode wordt bij tal van bedrijven toegepast. Voorbeelden zijn het Centraal Boekhuis, Ceva Logistics, DAF, DHL, Polynorm en TNT. Kijk bijvoorbeeld eens naar je eigen bureau, de keuken, de bergplaats en een werkplaats. Maak hierbij vooral foto’s.
Het heeft lang geduurd voor kaizen zijn plaats heeft gekregen in onze westerse samenleving. Het nadeel van de methode is dat er geen samenhang is tussen alle beschreven technieken. In de afgelopen jaren zijn daar wel variaties op gekomen. Als vervolg op de kleine stappen komt men nu kantoor huren nijmegen ook de grote stappen tegen: kaikaku ofkaizen blitz. Dit zijn manieren om in een korte tijd een groot aantal stappen te zetten. Bij een kaizen blitz wordt in een week tijd een groep medewerkers afgezonderd die gezamenlijk volgens een van tevoren bepaald protocol de verbeteringen gaan aanpakken.

Verpakkingen en logistiek

De verpakking vervult een aantal functies in het logistieke traject. In het material management heeft de verpakking de taak om een grondstof of een halffabrikaat efficient en onbeschadigd van de ene kantoor huren breda machine naar een volgende machine, ofvan de ene fabriek naar een andere fabriek, te begeleiden. Als we over de verpakking in het traject van de fysieke distributie spreken, is het gebruikelijk een onderscheid te maken tussen de consumentenverpakking en de distributieverpakking; laatstgenoemde wordt ook wel transport- ofverzendverpakking genoemd. In deze paragraaf zullen we de verschillende aspecten van de verpakking in relatie tot de logistiek aan bod taten komen. We beginnen met een uiteenzetting kantoor huren enschede van de functies die een verpakking kan vervullen. Vervolgens bespreken we de betekenis van verpakkingen in de productielogistiek en die in de distributielogistiek. Met een bespreking van de distributie- en consumentenverpakkingen wordt deze paragraaf besloten.
9.5.1 Functies van verpakken Verpakken wordt door de Nederlandse beroepsvereniging, het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC), omschreven als: • de kunst, de wetenschap en de technologie om op de meest efficiente wijze producten te conditioneren voor het transport en voor de verkoop; • het middel om op een rationele manier een product aan de eindverbruiker afte leveren, in optimale toestand, voorzien van de juiste informatie en tegen de laagste prijs.
Populair gezegd stelt het NVC: een verpakking moet verkopen wat ze beschermt en beschermen wat ze verkoopt. Deze uitspraak geldt zeer sterk voor de consumentenverpakking.  Alvorens we het onderwerp verpakken verder zullen uitwerken, staan we even stil bij de functies die het NVC ziet weggelegd voor een verpakking. Het betreft de volgende functies: 1 De verpakking kantoor huren almere moet de inhoud beschermen tegen invloeden van buiten en soms ook de buitenwereld voor de invloed van de inhoud. 2 De verpakking moet heel vaak de inhoud een zichtbare en communiceerbare vorm geven. 3 De verpakking moet de inhoud in hoeveelheden verhandelbaar maken. 4 De verpakking moet de inhoud verplaatsbaar maken. 5 De verpakking moet aan de koper informatie verstrekken over de inhoud. 6 De verpakking moet de inhoud optimaal bruikbaar aanbieden. 7 Voor de kantoor huren nijmegen verpakkingsverbruikende industrie voegt het NVC hieraan nog toe, dat de verpakking in een industrieel productieproces verwerkbaar en bruikbaar moet zijn.

REVERSE LOGISTICS

Kratten wassen Hans Rietveld: ‘Binnenkort nemen we in dit middelencentrum ook twee grote kratwasmachines in gebruik die gekoppeld zijn aan
sorteerinstallaties. We beschikken kantoor huren breda dus over een oneindige capaciteit om kratten te wassen en te sorteren. Indien nodig hebben we nog mimte voor eventueel een derde installatie. Het voordeel van deze service is dus dat leveranciers hun kratten niet meer vuil hoeven op te halen om ze vervolgens elders op een andere locatie in de keten weer te moeten afleveren voor reiniging. Deze schoonmaakservice zorgt dus tegelijk ook voor een C02-reductie omdat er kantoor huren enschede minder kilometers gereden moeten worden doordat we de kratten hier op locatie kunnen schoonmaken, als de klant dat wil uiteraard:
Retourconcept De strategie van Kuehne + Nagel is om dit retourlogistiek concept te vermarkten bij andere retailers. ‘Retourlogistiek blijkt bij veel retailers en ook logistiek dienstverleners nog altijd een ondergeschoven kindje te zijn. Het heeft het imago van vies en smerig. Wij willen juist van retourlogistiek een sexy en dynamisch product maken. Zo wordt dit middelencentrum in Tilburg niet alleen bestemd voor de retouractiviteiten van Albert Heijn, maar kan het in de toekomst ook prima fungeren als multi dient site voor andere retailers als een Plus Retail, ClOOO of Jumbo. Bovendien hebben we een WMS ontwikkeld dat ook deze retailers kan identificeren. Als onze middelencentra in Zwolle en Tilburg succesvol worden dan is ans streven om in Nederland meerdere panden neer te zetten die zieh bezighouden met het afwikkelen van retourstromen. Het
voordeel daarvan is dat we door kantoor huren almere ritten met elkaar te combineren fors kunnen besparen op zowel het aantal leeg gereden kilometers als het aantal trucks binnen de retourlogistiek keten:
Doorrijden Rietveld haalt het volgende voorbeeld aan. ‘Als een fast moving customer goods-truck van ons in het Albert Heijn DC in Tilburg pallets van Mars uit Veghel heeft afgeleverd, dan kan hij gelijk doorrijden naar het middelencentrum. Daar kan hij vervolgens een lading pallets inladen en met een volle lading terugrijden richting Veghel om deze afte leveren bij bijvoorbeeld een andere klant van ons, zoals Unilever:
Vermarkten retourenconcept Om het retourconcept van Kuehne + Nagel te vermarkten is Dolf Grasdijk sinds maart van dit jaar in dienst als Business Development Manager Returns. De afgelopen maanden is Grasdijk met Rietveld bezig om partijen te interesseren voor het retourlogistiek concept. ‘We merken dat kantoor huren nijmegen de interesse groeit. Insteek van die gesprekken is dat we de toegevoegde waarde en gezamenlijke belang van onze werkwijze benadrukken. Als dat niet wordt onderkend dan heeft verder praten geen zin. Ons streven is om retourlogistiek sexy te maken want het is echt een goed product als je slimme logistieke oplossingen wil bieden:

Toepassing van SHA en SLP Systematische handlinganalyse (SHA)

Stap 7 Onderzoeken van beperkingen en modificeren van voorstellen Het discussieplan uit stap 6 moet nu worden onderzocht op mogelijke beperkingen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de beschikbare kantoor huren breda geldmiddelen, het tijdschema waarbinnen alles moet zijn gerealiseerd, en opleiding en vaardigheden van het personeel dat de apparatuur moet bedienen. Ook moet in dit stadium rekening worden gehouden met de afstemming op en coördinatie met afdelingen of medewerkers die zieh bezighouden met activiteiten als productieplanning, inkoop en onderhoud van apparatuur. Op basis van deze beperkingen zal het voorlopige discussieplan moeten worden bijgesteld.
Stap 8 Berekening van de behoefte aan apparatuur, mensen en geld Uit de vorige stap zullen een of meer bijgestelde plannen kantoor huren enschede overblijven. Deze moeten nu nader worden gespecificeerd in termen van apparatuur, mensen en geld.
Stap 9 Evaluatie De gedetailleerde voorstellen voor de aanpak van het materials-handlingprobleem moeten vervolgens worden geevalueerd. Hierbij zullen zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren een rol speien.
TUSSENVRAAG 8.3 In welke eenheid drukken bijvoorbeeld de importeur van Nissan en het containerbedrijf ECT hun intensiteit uit?
Opslag vraagt orn een goede indeling van de beschikbare ruirnte
8.3.1 Toepassing van SHA en SLP Systematische handlinganalyse (SHA) is, zoals gezegd, geschikt voor analyse van goederenbewegingenproblemen in magazijnen met een gegeven lay-out. Systematische lay-outplanning (SLP) wordt toegepast bij wijziging van de lay-out in een bestaand magazijn ofhet ontwerpen van de lay-out voor nieuw op te zetten magazijnen. Vanaf de start van het kantoor huren almere inrichtingsproces tot het moment van het opleveren worden vier fasen onderscheiden:  • Fase 1: bepaLen van de Locatie. In deze fase wordt de locatie van het magazijn bepaald. Het vestigingsplaatsvraagstuk is besproken in paragraaf 8.1. • Fase 2: bepaLen van de aLgemene Lay-out. In deze fase wordt de algemene totale lay-out opgesteld: het algemene raamwerk, waar de fundamentele materiaalstroom in het magazijn wordt vastgesteld. In deze fase wordt ook de omvang van de verschillende onderdelen van het magazijn bepaald. • Fase 3: detailleren van de Lay-out. Vanuit kantoor huren nijmegen het algemene plan wordt vervolgens een detail lay-outplanning afgeleid: waar kamt wat te staan? • Fase 4: installeren en inrichten. De hiervoor genoemde handelingen zijn in feite de voorbereidende werkzaamheden geweest. De laatste fase betreft het plannen van de installatie en het daadwerkelijk realiseren van de noodzakelijke apparatuur.

Hoe word je een logistiek dienstverlener?

Wie wil doorgroeien tot een complete logistiek dienstverlener moet zieh eerst een aantal vragen stellen: waarom wil ik logistiek dienstverlener worden? Op welke doelgroep richt ik me? Welke criteria hanteert die kantoor huren breda doelgroep bij het selecteren van logistieke partners? In hoeverre sluiten de huidige activiteiten reeds aan bij die marktbehoefte? Heb ik al de benodigde kennis in huis op het gebied van warehousing, procesinrichting, voorraadbeheer enzovoort? ls er een goed inzicht in de kostencalculatie? ‘Een overzichtelijk stappenplan en een duidelijk beeld van de nodige investeringen is daarom cruciaal’, weet Alan Hameetman van Syntens. ‘Bovendien moet de organisatie zieh bewust zijn van cultuurverschillen kantoor huren enschede tussen een pure transportonderneming, waar efficiency de belangrijkste driver is, en een logistiek dienstverlener, die meer is gefocust op flexibiliteit en procesbeheersing’, vult Marcel Stuve van Buck Consultants aan. Stuve raadt transportondernemers dan ook aan om de nieuw te bouwen logistieke tak als een apart bedrijf op te zetten. ‘Ook al gaat het om een bestaande onderneming; een dergelijke transformatie is niet automatisch een verlengstuk van een goedlopend bedrijf. Het is dan ook slim om een separaat businessplan op te maken’, aldus Stuve.
Valkuilen Als een doelgroep niet duidelijk is afgebakend, zal het aanbod te generiek zijn, hetgeen resulteert in lage prijzen. Maar er zijn meer valkuilen in zo’n transformatietraject. Zo krijgen klanten niet – of tegen te hoge kosten – de dienst die hen is voorgespiegeld als het traject te complex is. Daarnaast is ervaring en kennis doorslaggevend voor het succes. Stuve: ‘De markt is te competitief voor amateurisme. Zorg daarom dat je de juiste kennis en ervaring in huis hebt. Wie onvoldoende klankborden gebruikt, mist de boot. Laat daarom je businessplan grondig aan kantoor huren almere de tand voelen .’
Hameetman voegt toe: ‘Neem ook niet te veel hooi in een keer op je vork. Dat kamt zelden of nooit ten goede van de uitvoering.’ Dat betekent overigens niet dat hulp van derden altijd noodzakelijk is. Het kan goed zijn om een klankbord of coach te zoeken om ideeen te toetsen of om een stappenplan mee uit te werken. Maar het belangrijkste is – en blijft – het doorlopen van het proces. Daar waar het binnen de onderneming ontbreekt aan kennis en kunde is het zeker raadzaam om externen in te schakelen.
lnvesteringen Om de daadwerkelijke transformatie vorm te geven moet er natuurlijk ook worden ge·investeerd. Er zullen opslagruimte en -middelen nodig zijn. ‘De ruimte kun je het beste huren. Ook voor de opslagmiddelen is het verstandig om zo generiek mogelijk te beginnen. Daardoor blijf je flexibel’, weet Stuve uit ervaring. De logistieke activiteiten zijn ook anders dan bij het laden en lassen van vrachtwagens. Er is ander intern transportmaterieel nodig en een WMS kantoor huren nijmegen is al even onmisbaar. Tot slot zal er moeten worden ge·lnvesteerd in de eventuele uitbreiding van het personeelsbestand en in de training en opleiding van de medewerkers. Hiervoor is niet alleen geld, maar zeker ook veel tijd en energie nodig. De totale basisinvestering ligt al gauw op zo’n 200.000 euro, hoewel dit natuurlijk sterk afhangt van de specifieke situatie. Om de kosten zo veel mogelijk binnen de perken te houden, heeft Stuve nog een nuttige tip: ‘Veel ruimte en equipment zijn tegenwoordig te leasen voor redelijk karte termijnen. Zo kun je de lengte van de lease optimaal afstemmen op de lengte van de contracten met klanten en blijft je risico beperkt.’

Groeipad naar uitbesteden

Groeipad naar uitbesteden We beschrijven in deze subparagraaf eerst het pad van lPL naar 4PL. Vervolgens bespreken we het derde stadium (third party logistics). Daarna behandelen we het viertle stadium (fourth party logistics). Ten slotte gaan we in op twee groepen logistieke-ketenoplossingen.
Van 1PL naar 4PL In de jaren kantoor huren breda zeventig en tachtig van de vorige eeuw was het begrip outsourcing, het uitbesteden van taken aan derden, nog niet aan de orde. Bedrijven deden ten aanzien van logistieke taken nog alles ‘in huis’. Dit houdt in dat het ontwerp, de tendering en de beoordeling van logistieke processen, als de (keten) regie ende aansturing van de logistieke processen, zowel als de uitvoering en het in eigendom houden van logistieke assets, geheel door het desbetreffende bedrijf zelf werden uitgevoerd. Kenmerkend als lPL (zelf doen). In de jaren tachtig en negentig kwam hierin een verschuiving. Bedrijven gingen meer kantoor huren enschede en meer activiteiten uitbesteden aan derden. Dit begon eerst met het uitbesteden van de uitvoering van logistieke processen en het uitbesteden van logistieke assets aan een transporteur, ‘warehouser’ en dergelijke. In figuur 7.6 is deze ontwikkeling schematisch weergegeven. De tweede stap kenmerkt zieh als 2 PL (second party logistics). Later werden ook de (keten)regie en de aansturing van de logistieke processen uitbesteed aan derden. Deze ontwikkeling heeft het ontstaan van de logistiek dienstverlener veroorzaakt. Dit kenmerkt zieh als 3PL ( third party logistics ).
FIGUUR 7.6 Evolutie logistieke dienstverlening lnformatiestroom
Goederenstroom ®’ Operationbel 1990 1995
Vanaf de jaren negentig tot heden is de ontwikkeling van dit proces bij de 4PL (fourth viertle stap aangekomen, namelijk kantoor huren almere de 4PL (fourth party logistics). In deze party logistics) gradatie worden alle logistieke processen uitbesteed aan derden. Nu wordt ook het ontwerp, de tendering en de beoordeling van de logistieke processen overgedragen aan derden, die deze taken op zieh nemen. In tabel 7.6 is kort weergegeven welke activiteiten er zeif worden gedaan en welke activiteiten er worden uitbesteed in de verschillende stadia.
Third party logistics De trend van het uitbesteden van logistieke activiteiten vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft geleid tot het ontstaan van 3PL. De definitie van 3PL die wordt genoemd door Lieb e.a. (1993) is als volgt: 3PL
‘Thirdparty logistics involves the use of external companies to perform logistics functions that have traditionally been performed within the organization. The functions performed by the third party can encompass the entire logistics process or selected activities within that process:
Volgens deze definitie van een third party logistics provider zijn de enige diensten die een 3PL-dienstverlener aanbiedt het overnemen van logistieke activiteiten die voorheen door de verlader zelfwerden gedaan. Dus bijvoorbeeld wanneer een verlader, met zijn eigen transportfaciliteiten, kiest voor het uitbesteden kantoor huren nijmegen van zijn transport aan een transporteur, dan is dit volgens deze definitie een voorbeeld van 3PL. Door deze beperkte omschrijving van het begrip 3PL, hebben Bagchi en Virum in 1996 een andere definitie opgesteld. Deze is tot stand gekomen door meerdere Europese 3PL-aanbieders te interviewen:

LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN

In de loop der jaren heeft men in Japan enkele technieken aan kanban toegevoegd. Er is een belangrijke mate van verwantschap met het kwaliteitsdenken. Kaizen ofwel continu verbeteren ligt ten grondslag aan het kantoor huren breda Japanse succes. Het bestaat uit een samenstel van verbeterregels. lmai (1988), de grondlegger van kaizen, spreekt van het invoeren van een levensstijl. Bij onder andere Fuji (foto en film), Giant-rijwielen, Koni-schokdempers, Nedcar-automobielen en Mitsubishi-vorkheftrucks is gebleken dat een deel van de Japanse methodieken ook in Nederland met succes is in te voeren.
Bij de invoering van Japanse methoden gaat het erom dat het op een integrale manier gebeurt. Iedereen, van hoog tot laag in de kantoor huren enschede organisatie, moet eraan meedoen. Voordat er besluiten worden genomen, moet iedereen het met elkaar eens zijn. Sta er daarna niet te lang bij stil of – en hoe – het ook anders had gekund (dit blijkt in Nederland nogal eens moeizaam te verlopen). Ga eerst maar eens aan de slag. Bijstellen kan dan altijd nog. Check met zijn allen de doelen en besluiten, en ga tot actie over. Leg genomen besluiten vast, en voer ze uit. Het is daarbij van belang dat de norm door alle betrokkenen wordt kantoor huren almere geaccepteerd.
Uit de praktijk van Fuji en andere bedrijven blijkt dat kaizen ook in Nederland toepasbaar is. Vandaag de dag zijn de resultaten sneller te realiseren dan bij Toyota het geval is geweest. Westerse bedrijven kunnen hun voordeel doen met een gericht verbeteringsprogramma. Toch zijn ook hier enkele kanttekeningen te plaatsen. De kanbanmethode is niet zonder meer in te voeren. Allereerst moet nagegaan worden of een aantal van de hiervoor opgesomde acties uitgewerkt kan worden. In feite komt het Japanse verbeteringsprogramma erop neer dat kantoor huren nijmegen belemmeringen stapsgewijs uit de goederenstroom worden weggehaald. In hoofdstuk 10 zullen we uitgebreid ingaan op kaizen als verbetertool.
TUSSENVRAAG 6.9 Welke aspecten in de goederenstroom zijn van belang om een succesvolle invoering van just-in-timesystemen te kunnen realiseren?