Een kantoor huren in Breda kan ook anders

Zelfstandige gebruikers worden steeds zeldzamer in Nederlandse winkelstraten. Dit beeld komt overeen met de Britse en de Amerikaanse situatie maar zie je ook in Nederland zelfs al ga je een kantoor huren in Breda. Door de filialisering behoort de gemiddelde Nederlandse winkelstraat in feite toe aan een steeds kleiner aantal concerns die in ieder gebied dezelfde winkelformules neerzetten. Twee van de drie winkels in de

hoofdwinkelstraten van Nederland maken deel uit van een winkelketen maar ook in Utrecht bedrijfsruimte te huur aangeboden. Naast een homogene gevel is ook de inrichting van de winkels van één keten vrijwel gelijk. Zoals eerder opgemerkt, leidt dit tot een weinig onderscheidend karakter van de verschillende winkelgebieden.

De eindconsumenten vormen een groep indirecte gebruikers van het
winkelvastgoed. Zij bepalen door hun koopgedrag echter wel hoe de winkel eruit moet zien en waar deze gelegen is ook al zoek je een Loodgieter Amsterdam. Ten aanzien van winkeltype en winkellocatie kunnen op hoofdlijnen twee categorieën consumenten worden onderscheiden: de runshoppers en de funshoppers. Runshoppers willen binnen beperkte tijd dagelijkse artikelen kopen. Funshoppers hebben alle tijd voor de aanschaf van niet-dagelijkse goederen. Runshoppers willen effectief winkelen. terwijl funshoppers geamuseerd willen worden, de detailhandel speelt steeds meer in op deze tweedeling.

kantoor huren Breda
kantoor huren Breda

Buitengewoon lastig voor bedenkers van winkelconcepten is de vraag of, en zo ja in hoeverre, het runshoppen ook gaat gelden voor niet-dagelijkse goederen als kleding, cd’s en andere luxe artikelen. Ook het effect van een toenemend gebruik van internetwinkels is nog onduidelijk, een ding is zeker Groningen biedt grote bedrijfsruimtes te huur.

TRANSPARANTIE MARKT

De vastgoedmarkt voor winkels is in vergelijking met de kantorenmarkt ondoorzichtig. Hoewel er regelmatig transacties worden gepubliceerd, is geen sprake van volledige dekking van de markt. Daardoor kan er geen representatief beeld ontstaan. Vooral omdat
grootwinkel-en filiaal bedrijven vaak rechtstreeks met verhuurders onderhandelen, zonder tussenkomst van makelaars. Blijft een aanzienlijk deel van de winkelmarkt buiten zicht.
Ook particuliere beleggers geven weinig details vrij van de transacties zij gerealiseerd hebben.

SITUATIE EN TRENDS

Groot consumentenvertrouwen zorgt, via hoge consumptieve bestedingen voor goede bedrijfsresultaten in de detailhandel. Die zorgen op hun beurt weer voor vraag naar verkoopruimte. In vrijwel alle hoofdwinkelstraten zijn de huurprijzen aan sterke prijsstijgingen onderhevig.

Huurprijzen worden uitgedrukt in m2 verkoopvloeroppervlak dat, evenals het verhuurbaar vloeroppervlak bij kantoorruimte, wordt afgekort tot vv verkoopvloeroppervlak omvat de overdekte ruimte die voor het publiek toegankelijk en zichtbaar is, exclusief personeelsruimten, magazijnen, verkeersruimte, etc.

Gemiddeld liggen de huurprijzen van hoofdstraten in kernwinkel-gebieden met een regionale functie rond de €500 per m2. Winkels in de zijstraten en meer perifeer gelegen gebieden halen gemiddeld huurprijzen van €150 per 250 per m2. Tophuren in Nederland liggen rond de €1.000 per m2 en worden gerealiseerd in het kernwinkelgebied van de grote steden zoals de Kalverstraat in Amsterdam, de Beurstraverse koopgoot) in Rotterdam de Grote Staat in Maastricht, hier vind je direct een Schoonmaakbedrijf Amsterdam. In vergelijking met de grote Europese steden zijn deze huurprijsniveaus bescheiden : in Parijs, Londen en Dubai wordt het twee-tot viervoudige gerealiseerd.

Concurrentie tussen winkels in een winkelgebied wordt overschaduwd door de concurrentie tussen de verschillende winkelgebieden. Zeker bij hoofdwinkelcentra met een sterke regionale functie speelt dit een rol.

Momenteel staat het PDV-/ GDV-beleid onder druk, onder andere door introductie van”leisure shopping”. concepten die gericht zijn op recreatie-winkelen. Deze concepten zoals “in Almere kun je goedkoop een kantoor huren” zijn vaak combinaties van winkels, dienstverleners en recreatievoorzieningen, zoals bijvoorbeeld FOC’s. Hoewel de ontwikkeling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening deze clustering van grootschalige winkelvoorzieningen andermaal wil beperken.

Marktconforme grondprijzen bij kopen of huren van bedrijfsruimte

 

kantoor huren Utrecht
kantoor huren Utrecht

Door het hanteren van een marktconforme grondprijs m.b.t. kantoren huren Breda kunnen de inkomsten van een gemeente uit de grondexploitatie een forse injectie geven aan de gemeentelijke begroting. Als kanttekening geldt dat naast het maximaliseren van inkomsten ook andere overwegingen een rol kunnen spelen bij het
vaststellen van de grond uitgifteprijs, zoals:

werkgelegenheidsaspecten

  • het aantrekken van bedrijven die de aantrekkelijkheid van het te ontwikkelen gebied als vestigingslocatie voor bedrijven uit een voorkeursdoelgroep vergroten :
  • het stimuleren van bepaalde economische ontwikkelingen ;
  • de snelheid waarmee de kavels van een terrein worden verkocht waaronder bedrijfsruimte te huur in Utrecht ;
  • de verantwoordelijkheid voor de (her)vestiging van regiogebonden bedrijven.

De schaarste aan grond en de daarmee samenhangende hoge grondprijzen in de Randstad zorgen voor een uitwijkgedrag naar locaties buiten de Randstad, de zogenaamde ‘overloopgebieden’ zoals kantoor huren in Almere. Naast een lage grondprijs hebben deze locaties voordelen als betere (lees: meer) parkeerfaciliteiten indien je in Groningen bedrijfsruimte huren wil, betere bereikbaarheid, meer uitbreidingsmogelijkheden en de aanwezigheid van geschikt personeel in de directe omgeving.

GEBOUWEN

In Nederland zijn naar schatting meer dan 11.000 kantoorgebouwen in gebruik, mer een totale oppervlakte van circa 35 miljoen m2 bvo. Deze voorraad is nogal heterogeen qua omvang, vormgeving, leeftijd en kwaliteit.

De hedendaagse architectuur voor kantoorgebouwen kenmerkt zich door een strakke functionele vormgeving. Met het toenemen van de welvaart is meer geld beschikbaar om te investeren in beeldkwaliteit. Het grootste deel van de kantoren heeft een bescheiden omvang (2.500 m2 bvo) en wordt met een beperkt aantal bouwlagen (vier tot zes) gerealiseerd. Voor de kleinere kantoren wordt in het algemeen een relatief eenvoudige gevelafwerking toegepast, bij de grotere kantoren is vanwege een gunstiger gevel-vloerverhouding meer financiële ruimte voor een duurdere gevelafwerking.

Sinds het begin van de beschaving speelt vastgoed een rol in de samenleving.

Al eeuwenlang wordt het benut als woon-, werk-en opslagruimte en wordt grond beschouwd als een van de oudste productiemiddelen als het gaat om het huren van bedrijfsruimte in Breda. Het schaarser worden van ruimte en vooral met de scheiding tussen eigendom en gebruik, heeft de vastgoedmarkt mbt het kantoren huren in Utrecht zich ontwikkeld tot een speelveld met verschillende spelers die elk een eigen belang hebben. Deze ontwikkeling is in evolutionair opzicht van zeer recente datum: pas sinds enkele decennia is er sprake van een min of meer professionele markt met een behoorlijke omvang.

De vastgoedmarkt bestaat uit een aantal deelmarkten die elkaar aanvullen, bedrijfsruimte huren in Eindhoven kan soms ook overlappen met kantoorruimte. Iedere deelmarkt kent zijn eigen specialisten, regels, begrippen. conventies en methoden. Bij het ontwerp en de realisatie hebben bijvoorbeeld de architect en de aannemer een belangrijke functie : voor de financiering kan gebruikgemaakt worden van vastgoed-banken of beleggers. Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt naar de aard van de objecten : kantoren huren in Den Haag verschilt op een groot aantal punten sterk van de winkelmarkt. Tot slot is er een aantal meer algemene specialisaties, bijvoorbeeld op het gebied van dc fiscale aspecten van vastgoedontwikkeling.

Ruimtelijke ordening en eigendomsrecht.

Door de noodzakelijke specialisaties op declaranten zijn er nog maar weinig persona die het gehele vakgebied (kunnen) overzien. Iedere deelmarkt of specialisatie heeft zijn eigen literatuur en in de meeste gevallen een eigen (vak) opleiding. Daarnaast is de zogenaamde training on-the-job’ een belangrijke methode om deskundigheid op een bepaald werkgebied te verwerven. Voor professionals is het even belangrijk inzicht te hebben in de meest relevante onderdelen van vakgebieden. Op een paar lijvige en losbladige uitgaven na is er, vreemd genoeg. Nog geen Nederlandstalig handboek op dc markt, dat op hoofdlijnen een aantal verschillende aspecten en basisregels van dc vastgoedmarkt beschrijft.
‘Commercieel vastgoed is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het brede veld van vastgoedontwikkeling. Hiertoe behoren bijvoorbeeld medewerkers van financierings -en beleggingsinstellingen. Ontwikkelaars, Makelaars, Architecten, adviseurs, overheid en professionele opdrachtgevers zoals (grote) bedrijven en onderwijsinstellingen.