CNV-onderzoek (2000)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

CNV-onderzoek (2000) naar het functioneren van medezeggenschap voegt onder andere de volgende resultaten toe: Meer dan de helft van de deelnemende OR-leden wil een grotere rol spelen bij de vaststelling en de uitwerking van arbeidsvoorwaarden. Medezeggenschapsorganen kantoorruimte huren breda ervaren hun invloed in het algemeen als beperkt. De meeste invloed ervaren zij op het gebied van personeelsbeleid. De helft van de ondervraagde leden beoordeelt de werkbelasting van het medezeggenschapsorgaan als erg hoog. De relatie met de achterban laat te wensen over. Het lidmaatschap van de vakbond draagt bij aan de kennis die men heeft over het medezeggenschapswerk, maar in kantoorruimte huren enschede mindere mate draagt dit bij tot het innemen van standpunten.
strategische onderwerpen Opvallend is voorts de hoge betrokkenheid bij strategische onderwerpen. Uit dit onderzoek bleek in ieder geval dat de ondernemingsraad gekend wordt bij strategische onderwerpen als reorganisatie, verzelfstandiging of fusie, ondernemings-/instellingsplan en nieuwe investeringen. Ondernemingsraden die te laat werden betrokken bij een van deze onderwerpen, blijken vervolgens ook significant minder invloed te hebben dan kantoorruimte huren almere ondernemingsraden die op tijd bij deze onderwerpen werden betrokken. Dit patroon geldt eigenlijk voor alle onderwerpen, ook voor tactische en operationele onderwerpen, variërend van werving/ selectiebeleid, arbeidstijden, terugdringing ziekteverzuim tot onkostenregeling en werkroosters.
Het functioneren van ondernemingsraden wordt dus medebepaald door de wijze waarop management het management met dit orgaan omgaat: hoeveel en wanneer men informatie verstrekt en welke functie men aan de OR toeschrijft. Met andere woorden: het management kan door zijn optreden in belangrijke mate bijdragen aan het functioneren van een ondernemingsraad. Dat goed overleg positieve gevolgen heeft voor zowel de onderlinge verhoudingen kantoorruimte huren nijmegen als het verloop van de besluitvorming in de organisatie blijkt ook uit veel van de gedane onderzoeken. Het creëren van evenwichtige verhoudingen tussen de partijen is een belangrijke taak van het management. Door een duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien van de rol van verschillende medezeggenschapsorganen en daar ook naar te handelen, kan het management de kwaliteit en acceptatie van het beleid bevorderen.

Managementprocestheorie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uit de experimenten bij Western Electric Company trok Mayo de conclusie dat het moreel van de arbeiders weleens afhankelijk kon zijn van de manier van leidinggeven. Voorts had hij het sterke vermoeden kantoorruimte huren breda dat de bevrediging in het werk in hoge mate afhankelijk was van het informele sociale groepspatroon. Mayo kwam, met andere woorden, tot de conclusie dat tal van sociaal-psychologische factoren van invloed zijn op het goed functioneren van een organisatie. Het management dient derhalve sociale vaardigheden aan te leren om de positieve werking van intermenselijke verhoudingen in productiegroepen te kantoorruimte huren enschede kunnen benutten.
Technische kennis en vaardigheden alleen, zoals Taylor en anderen zozeer benadrukten, zijn dus ontoereikend om het proces van leidinggeven tot optimale productieresultaten te Human Relations-theorie laten leiden_ Het belang van het sociale leiderschap wordt daarmee bij de Human Relations-theorie op de voorgrond gesteld_
Latere theorievorming Op basis van de visies van het Scientific Management en de Human Relations-theorie wordt de theorievorming over leidinggeven en motivatie in de jaren vanaf ± 1950 verder ontwikkeld. Hierop wordt in de hoofdstukken 8 en 9 nader ingegaan.
Fayol Henri Fayol ( 1841-1925) kennen we reeds uit hoofdstuk 1 als de grondlegger van de managementtheorie. De vraag kantoorruimte huren almere of management een kunst, een kunde of een wetenschap is, is nog steeds een veel gestelde vraag. Fayol was van mening dat management kon worden geleerd. Het probleem was evenwel dat er in zijn tijd geen theorie bestond als basis voor het onderwijs aan aanstaande managers. De bijdrage van Fayol (uit 1916) vult dit hiaat op en is te zien als de eerste systematische analyse van elementen van de leidinggevende arbeid in de bedrijfsvoering. De managementfunctie wordt door Fayol in vijf kantoorruimte huren nijmegen essentiële bestanddelen ontleed, zoals in paragraaf 1.5 is uiteengezet, te weten:
1 beleidsbepaling en planning; 2 organiseren; 3 geven van opdrachten en verstrekken van hulp bij de uitvoering; 4 coördineren; 5 controleren en zo nodig bijsturen.

Bijsturen van activiteiten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Dirigerende taken dirigeren Dirigeren is het op gang brengen van de uit te voeren handelingen, het aangeven van de richting waarin gewerkt moet worden, alsmede het controleren en zo nodig bijsturen van de handelingen die uitvoerende medewerkers verrichten. Bij het omgaan kantoor huren breda met mensen en middelen betreft het allereerst het motiveren van het personeel en het geven van aanwijzingen en opdrachten. Om er zeker van te zijn dat gestelde doelen ook worden bereikt moet men nagaan of de opdrachten zijn uitgevoerd overeenkomstig de gestelde normen, regels en procedures.
Figuur 1.7 Verdeling in te besteden tijd aan constituerende (C) en dirigerende (0) taken in relatie tot positie in managementlaag
Bijsturen van activiteiten als ‘stap’ in het bestuursproces kan zowel opnieuw constitueren als opnieuw dirigeren betreffen.
In termen van Fayol gaat het kantoor huren enschede bij de dirigerende taken om de laatste drie elementen van het managementproces: geven van opdrachten en hulp bij uitvoering; coördineren; controleren en zo nodig bijsturen.
Hoe hoger we in een organisatie komen, des te meer tijd en aandacht zullen we aan constituerende taken (moeten) besteden. Deze taken zijn beleidsintensief te noemen. Op lagere niveaus in een organisatie vergt de dirigerende taak in het leidinggeven steeds meer aandacht. De dirigerende kantoor huren almere taak wordt dan steeds meer uitvoeringsintensief. In figuur 1.7 is dat aangegeven. Tot en met het laagste uitvoerende niveau in de organisatie geldt echter: eerst nadenken en voorbereiden, daarna pas uitvoeren en doen. Op elk niveau is goed constitueren, bij wijze van spreken, het halve werk. Er is tevoren immers kantoor huren nijmegen  goed nagedacht. Men kan gerichte opdrachten geven en er doen zich in principe weinig problemen in de uitvoering voor. De uitvoering blijkt dan ook haalbaar te zijn in termen van gestelde tijd, te maken kosten, in te zetten mensuren en dergelijke.

De aandeelhouder

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In dit verband valt de laatste jaren op dat de positie van de aandeelhouder versterkt lijkt te zijn, vanuit het streven naar de aandeelhouderswaarde i.c. het creëren van zijn ‘shareholders’ value’. In dit tijdperk van ‘corporate governance’ dient in elk geval de vraag te worden gesteld of te veel kantoor huren breda invloed van en exclusieve rechten van vooral (speculatieve) aandeelhouders niet te snel tot kortetermijnbeslissingen bij bedrijven zullen leiden. Een te eenzijdige nadruk op ‘shareholders’ value’ roept met andere woorden problemen op bij andere ‘stakeholders’en daarmee komt de continuïteit van de organisatie in gevaar. Werknemers en vooral ook klanten verdienen primair de aandacht en daarnaast ook kantoor huren enschede de aandeelhouders en andere externe belanghebbenden als stakeholders (zie verder in (sub)paragraaf 2.3.2, 3.2 en 3.5.2).
Rol wetenschap en techniek Operations research (mathematische methoden van regeling en planning), cybernetica (bestuurkunde) en informatietechnologie (Kunstmatige Intelligentie) zijn geleidelijk aan uitgegroeid tot management tools. Deze zijn zo machtig dat sommige mensen geloven dat het eens zover zal komen dat het nemen van beslissingen ook een zaak van de computer wordt. Volgens anderen is dat een misvatting, omdat de menselijke hersenen te complex zijn om ze met behulp van digitale technologie na te bootsen. Het zijn en blijven kantoor huren almere immers mensen, die de problemen stellen, de informatie interpreteren en prioriteiten stellen. Het zogenaamde millenniumprobleem (waarmee bedoeld werd dat computers rond de recente eeuwwisseling van slag zouden raken door problemen met data en programma’s) gaf nog eens extra aan hoezeer we ons in leven en werken afhankelijk maken (en voelen) van technologie en wetenschap (zie verder in de subparagrafen 11.5.1 en 11.5.3).
Traditionele distributiekanalen veranderen door ICT-gerelateerde technologieën, zoals callcenters en internet. Onder druk van de wetgeving gericht op deregulering, wereldwijde concurrentie en technologieontwikkeling ziet het er nu naar uit dat een aantal traditionele bedrijfskolom men (en daarbinnen kantoor huren nijmegen bedrijfstakken) zich aan het opsplitsen is langs de breuklijnen: klantenrelatiemanagement, productinnovatie en management van de infrastructuren. Dat ICT hierbij een rol speelt is onmiskenbaar. Uit de VS waaien dan de begrippen unbundling en rebundJing over (zie verder su bparagraaf 3.4 . 6).

Het vak management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het doel van dit boek is, de lezer kennis te laten maken met – alsmede interesse te wekken voor – het vak management. Het boek is breed van opzet, zodat het hele spectrum van het vakgebied voor de lezer in kantoor huren breda beeld komt. Tevens is het boek toegankelijk door de praktijkcases en voorbeelden van bekende organisaties, om aan te sluiten bij de dagelijkse beleving van de lezer. Elk hoofdstuk opent met een management-in-actie verhaal uit de praktijk. Het slot bevat een managementcase. De lezer kan dus bij elk hoofdstuk zowel vooraf, tijdens als achteraf ‘meedenken’ met diverse managers in verschillende kantoor huren enschede praktijksituaties. Het boek is geschikt voor gebruik in diverse hbo-opleidingen, zowel in de propedeuseals in de hoofdfase. Tevens is het geschikt als introductie in wo-instellingen. Ten slotte kan het boek gebruikt worden bij opleidingen voor midden- en hoger management. De behandelde theorie- en praktijkaspecten sluiten aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de daaruit volgende uitdagingen, waarvoor managers en organisaties zich tegenwoordig gesteld zien.
Opzet van het boek
De opzet van dit boek is die volgens een zogenaamde procesbenadering van management. Deel 1, Manager en maatschappij, handelt over de rol en de plaats van managers en organisaties in het maatschappelijk functioneren. Daarnaast worden de geschiedenis van de managementtheorieën en kantoor huren almere de ontwikkelingsstadia van individuele organisaties behandeld. Tevens wordt de wederzijdse beïnvloeding tussen samenleving en organisatie in het algemeen in kaart gebracht. Deel 2 gaat over de vraag die door elke individuele organisatie beantwoord moet worden, namelijk: Wat is onze koers? en Moeten wij wel of niet veranderen? Dit zijn de vraagstukken van de strategieformulering, besluitvorming, creativiteit en de lerende organisatie. In deel 3 komen de organisatieopbouw en de taakverdeling aan de orde. De organisatiestructuur die gekozen wordt, dient aan te sluiten bij de door het management eerder vastgestelde koers. Hier gaat het om functievorming, de keuze van de afdelingsvorming, het centraal of decentraal aansturen van kantoor huren nijmegen medewerkers, bijvoorbeeld door ‘zelfsturende teams’. Deel 4 handelt over de mensen in de organisatie, de motivatie van medewerkers, alsmede de motivatie van de managers en hun stijl van leidinggeven. Hier gaat het dan over Human Resource Management, talentontwikkeling en machtsverdeling. Tevens wordt aandacht besteed aan de onderling gedeelde verwachtingen van organisatieleden omtrent te vertonen werkgedrag, de zogenaamde organisatiecultuur.

Twee systemen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Psychologen zijn al enkele tientallen jaren zeer geïnteresseerd in deze twee manieren van denken: de manier die wordt kantoorruimte huren breda opgeroepen door de foto van de boze vrouw en de manier die we voor het vermenigvuldigingsprobleem gebruiken. Er worden diverse namen voor deze manieren van denken gebruikt.1 Ikzelf kies voor de termen die bedacht zijn door de psychologen Keith Stanovich en Richard West: Systeem r en Systeem 2. • Systeem r werkt automatisch en snel, met weinig of geen inspanning en geen gevoel van controle. • Systeem 2 omvat bewuste aandacht voor de mentale inspanningen die worden kantoorruimte huren enschede verricht, waaronder ingewikkelde berekeningen. De werking van Systeem 2 wordt vaak gekoppeld aan de subjectieve ervaring van handelingsvermogen, keuze en concentratie. 2
De termen Systeem r en Systeem 2 worden veel gebruikt in de psychologie, maar ik zal in dit boek een stapje verdergaan. Zie dit boek als een psychologisch verhaal met twee hoofdpersonen. Mensen voelen zich vooral aangetrokken tot Systeem 2, het bewuste, rationele zelf dat meningen heeft, keuzen maakt en nadenkt over wat te doen en wat te denken. Hoewel Systeem 2 onze voorkeur heeft, is Systeem r de held van dit verhaal. Ik beschrijf Systeem r vaak als kantoorruimte huren almere iets wat moeiteloos indrukken en gevoelens vormt, de voornaamste bron van de expliciete overtuigingen en keuzen van Systeem 2. De automatische werking van Systeem r genereert een verrassend complex patroon van ideeën, maar alleen het tragere Systeem 2 kan gedachten in een ordelijke reeks van stappen omzetten. Ik zal ook situaties beschrijven waarin Systeem 2 de overhand krijgt en de kantoorruimte huren nijmegen impulsen en vrije associaties van Systeem r naar de achtergrond drukt. Zie de twee systemen als instrumenten met eigen vaardigheden, beperkingen en functies.

Klachtenbehandeling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Klachtenbehandeling Naast het gegeven dat een overheid zich moeten houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur, mag je als burger ook verwachten dat je door overheidsorganen en ambtenaren fatsoenlijk wordt behandeld. Gebeurt dit niet,
dan kan men daarover klagen bij het betreffende bestuursorgaan (art. 9.1 Awb). De klacht moet schriftelijk kantoorruimte huren breda worden ingediend (art. 9.4 Awb). Het bestuursorgaan moet de klacht binnen zes weken afhandelen. Voordat het beslist over de klacht word de klager gehoord. Er is geen beroep mogelijk tegen een besluit over een ingediende klacht (art. 9.3 Awb).
Een belangrijk gedeelte van het bestuursprocesrecht is te vinden in de hoofdstukken 6, 7 en 8 Awb. Reeds eerder in dit hoofdstuk is melding gemaakt van de gelaagde structuur van de Awb: eerdere hoofdstukken zijn op latere hoofdstukken van toepassing, tenzij de Awb daarop een uitzondering maakt. Deze kantoorruimte huren enschede zogenoemde gelaagdheid van de Awb houdt voor het bestuursprocesrecht in dat de hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 ook van toepassing zijn op de hoofdstukken over de rechtsbescherming. Zo kan bij het instellen van bezwaar en beroep worden verwezen naar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die zijn te vinden in art. 3:2 e.v. Awb. Op deze beginselen kan dus rechtstreeks een beroep worden gedaan. Een ander gevolg van de gelaagdheid van de Awb is dat op het bezwaar-en beroepschrift hoofdstuk 4 van toepassing is. Een bezwaaren beroepschrift wordt dus beschouwd als een aanvraag. Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde de kantoorruimte huren almere bezwaar- en beroepstermijn, schorsende werking van beroep en bezwaar, de bezwaarschriftenprocedure, het administratief beroep, de administratieve rechtspraak, de wijze van toetsen en de rol van de burgerlijke rechter. De paragraaf sluit af met een samenvatting.
3.3.1 Bezwaar- en beroepstermijn De algemene termijn voor het indienen van bezwaar- en beroepschriften is op zes weken bepaald in art. 6:7 Awb. Op deze termijn is de Algemene termijnenwet van toepassing. Indien een termijn eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. De bezwaar- en beroepstermijn begint te lopen één dag na verzending van het besluit. De dag van ontvangst kantoorruimte huren nijmegen van het besluit is doorgaans de eerste dag van de termijn. Indien een besluit per post is verzonden, wordt het bezwaar- en beroepschrift geacht tijdig te zijn ingediend indien het voor het einde van de termijn van zes weken ter post is bezorgd, mits het niet langer dan een week na afloop van de termijn bij het bestuursorgaan is ontvangen (art. 6:9 Awb).

Een toezegging

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een toezegging die in strijd met de wet is, hoeft niet te worden nagekomen, tenzij in bijzondere gevallen een schijn van bevoegdheid wordt gewekt. Als een bestuursorgaan zich consequent op een bepaalde kantoorruimte huren breda manier gedraagt doordat het een reeks van verwante beslissingen neemt, of als het bestuursorgaan door het publiceren van een beleidsregel bekendmaakt dat het zich op een vaste manier zal gedragen, kunnen burgers daaraan terecht verwachtingen ontlenen.
•Voorbeeld Burgemeester en wethouders weigerden bestuursdwang toe te passen ten aanzien van het gebruik voor opslag en sloopwerkzaamheden op gronden met de bestemming woonwagencentrum. Burgemeester en wethouders waren van mening dat deze activiteiten niet in strijd waren met de planvoorschriften, maar inherent waren aan een gebruik als kantoorruimte huren enschede woonwagenterrein. De planvoorschriften gaven een omschrijving van wat als verboden gebruik werd beschouwd; het gebruik voor opslag viel daaronder. De sloopwerkzaamheden waren voorts in strijd met het algemene gebruiksverbod. Ook voor het geval slechts een kleinschalige opslag aanwezig was en niet meer dan incidentele sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd, was dit gebruik in strijd met de planvoorschriften. De omstandigheid dat bij woonwagenterreinen dikwijls sloopactiviteiten plaatsvonden, maakten deze activiteiten niet inherent aan de toegestane bijzondere woonfunctie. De weigering van politiedwang ging duidelijk in tegen jegens onder meer appellanten kantoorruimte huren almere opgewekte verwachtingen. Gelet op de gedane toezeggingen hadden de bewoners van de naburige bebouwing er rechtens op mogen vertrouwen dat op het woonwagenterrein geen hinderlijke opslag- en sloopactiviteiten zouden plaatsvinden. Volgde vernietiging van het besluit. (ARRvS 15 september 1987, nr. R03.85.3005, BR 1988, blz. 189)
Gelijkheidsbeginsel Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Dit beginsel ligt ten grondslag aan het discriminatieverbod zoals neergelegd in art. 1 Gw. In het bestuursrecht moet degene die een beroep doet op het beginsel, aangeven welke gelijke gevallen hij op het oog heeft om aan te kantoorruimte huren nijmegen tonen dat hij anders behandeld is. Dat valt vaak moeilijk aan te tonen. Bovendien zijn veel gevallen niet gelijk. Het gelijkheidsbeginsel staat een beleidswijziging niet in de weg. En een foute beslissing (er wordt bijvoorbeeld ongemotiveerd van een beleidslijn afgeweken) hoeft in een volgend geval niet te worden herhaald.

Overige wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Wegenwet, en de relatie met andere wetten.
10.2.1 Doel van de wet
Doel van de Wegenwet is het kantoorruimte huren breda geven van regels omtrent de openbaarheid van wegen.
Om het doel te bereiken zijn in de Wegenwet de volgende instrumenten opgenomen: a openbaarheid; b onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer; c wegenlegger.
Ad a Openbaarheid Volgens art. 4 Wegenwet is een weg openbaar wanneer: hij gedurende dertig achtereenvolgende jaren na 1 oktober 1932 voor eenieder toegankelijk is geweest; hij gedurende tien achtereenvolgende jaren na 1 oktober 1932 voor eenieder toegankelijk is geweest en tevens gedurende die kantoorruimte huren enschede tijd is onderhouden door het Rijk, een provincie, gemeente of waterschap; de rechthebbende daaraan de bestemming openbare weg heeft gegeven. Ad b Onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer Een weg houdt op openbaar te zijn wanneer hij gedurende dertig achtereenvolgende jaren niet voor eenieder toegankelijk is geweest of wanneer hij door het bevoegd gezag aan het openbaar verkeer is onttrokken (art. 7 Wegenwet). Een besluit tot wegonttrekking van een door het Rijk, de provincie of het waterschap, respectievelijk de gemeente onderhouden weg, wordt genomen door de minister van Verkeer en Waterstaat, Provinciale Staten kantoorruimte huren almere respectievelijk de gemeenteraad. Indien een belanghebbende bij een weg die niet door de gemeente wordt onderhouden om wegonttrekking verzoekt, past het gemeentebestuur de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe van afdeling 3.4 Awb. Tegen een eventuele weigering kan de belanghebbende beroep instellen bij Gedeputeerde Staten. Volgens art. 13 Wegenwet moet, zolang het tegendeel niet blijkt, ervan uit worden gegaan dat de eigendom van wegen berust bij provincie, waterschap en gemeente door welk(e) de weg wordt onderhouden. Er is dus een vermoeden van eigendom. Rijk, provincie en waterschap zijn verplicht de kantoorruimte huren nijmegen wegen te onderhouden (art. 15, 16 en 17 Wegenwet).
Ad c Wegenlegger Van de buiten de bebouwde kom gelegen wegen en de wegen die naar een station leiden, moet volgens art. 27 en 28 een zogenoemde legger worden opgemaakt die bepalend is (art. 49 en 50 Wegenwet) voor de: vaststelling van de openbaarheid van de weg; gebruiksbeperkingen; vaststelling wie onderhoudsplichtig is en voor welke bijdrage.

De vergunningprocedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De vergunningprocedure die gevolgd moet worden na een aanvraag, is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4. Awb (art. 7 WVO). Het belangrijkste instrument van de WVO is het kantoorruimte huren breda lozingsverbod. Het is verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen in welke vorm dan ook in oppervlaktewater te brengen (art. 1 WVO). Lozingen kunnen plaatsvinden via een werk (bijvoorbeeld een pijp, een goot) of op een bepaalde wijze (bijvoorbeeld vanuit tankauto’s of schepen). Indirecte lozingen, bijvoorbeeld via een gemeentelijke riolering, vallen er niet onder. Een particulier huishouden heeft dus geen WVO-vergunning nodig, maar de beheerder van het werk, in dit kantoorruimte huren enschede geval van de riolering, wel. De beheerder van de riolering stelt zelf regels aan de lozingen op de riolering in de vorm van de gemeentelijke lozingsverordening. WVO-vergunningsvoorschriften mogen ook bepalingen bevatten die niet gericht zijn op de waterkwaliteit maar strekken tot bescherming van de werking kantoorruimte huren almere van een zuiveringsinstallatie.
Normstelling De WVO kent als vorm van normstelling de grenswaarden. Grenswaarden bepalen de maximale concentratie of gewichtshoeveelheid van een vervuilende stof in de lozing. Milieukwaliteitseisen op grond van de Wet milieubeheer kunnen betrekking hebben op de kwaliteit die het oppervlaktewater kantoorruimte huren nijmegen op een bepaald tijdstip moet hebben.
Heffingen De uitvoerders van de wet, de waterkwaliteitsbeheerders, mogen heffingen opleggen ter bestrijding of voorkoming van verontreiniging van oppervlaktewateren.