Beoordeling en loopbaanbegeleiding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De terugkoppeling van informatie over verwachtingen die eerder bij aanstelling zijn gewekt en de verwerkelijking ervan, alsmede informatie over verwachtingen of wensen die leven bij de medewerkers, ligt op het terrein van de loopbaanbegeleiding tijdens de periode dat iemand in de organisatie werkzaam is. Begeleiding is gericht op de individuele medewerker om hem informatie en voorzieningen aan te bieden teneinde zijn capaciteiten verder tot ontwikkeling te brengen. Beoordeling heeft daarbij betrekking op het bespreken van het functioneren van iemand in het kader van een actieve begeleiding van de werknemers in de organisatie. Beoordeling is een gezamenlijke gedachtewisseling over iemands functioneren. Het betekent dat periodiek wordt stilgestaan bij de vraag hoe een functie wordt vervuld, wat de sterke en zwakke punten van een werknemer daarbij zijn en welke verandering mogelijk en gewenst is.
Een beoordelingsgesprek kan leiden tot beter inzicht in de eigen mogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden in de organisatie. Beoordeling krijgt een zinvol vervolg als er daarna ook regelmatig werkgesprekken worden gehouden met de leidinggevende medewerker of met andere afdelingswerknemers over het werk, de resultaten, voortgang, problemen en dergelijke. Een vervolg daarop kan zijn dal de functie-inhoud nader wordt omschreven en dat er goede taakafspraken worden gemaakt. Het is vervolgens dan nodig dat de wensen van de medewerker worden afgestemd op de te vervullen functie en de daarbij te verrichten deeltaken. Verschillen tussen functievervulling als zodanig en de uitoefening van de gestelde functie-eisen kunnen eventueel leiden tot bepaalde stappen, zoals aanpassing van het takenpakket, bezien van mogelijkheden voor bevordering, plaatsing in een andere functie, verdere bijscholing.
Bij beoordeling van personeel in een beoordelingsgesprek is het goed drie aspecten van beoordeling (s-gesprekken) te bedrijfsruimte eindhoven onderscheiden: prestatiebeoordeling: gericht op het doen van uitspraken waaruit naar voren komt welke prestaties een medewerker in het recente verleden leverde; potentieelbeoordeling: gericht op het doen van uitspraken over de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker in zijn kennis en vaardigheden in de (nabije) toekomst; mutaliebeoordeling: gericht op het verschaffen van inzicht in de vraag of een medewerker (ook) in een andere functie van hetzelfde niveau goed of zelfs beter kan functioneren.
Naast het beoordelingsgesprek kan het functioneringsgesprek onderscheiden worden. Hel functioneringsgesprek is niet zozeer een beoordelingsmethode als wel een gesprek dat is gebaseerd op gebeurtenissen in het werk dat in de afgelopen periode is verricht. Dit raakt dus vooral de wijze van functie-uitoefening die dan tussen een medewerker en zijn chef wordt besproken. Problemen en knelpunten worden besproken, alsmede mogelijke oplossingen die daarvoor gezamenlijk kunnen worden gevonden. Voorts kunnen in zo’n gesprek aan de orde komen: de omstandigheden waaronder de functie wordt verricht, mogelijkheden voor functieverruiming en loopbaanperspectieven. Het accent ligt daarbij echter op zaken in het recente verleden die nog niet verliepen zoals deze moesten gaan.