De Afdeling bestuursrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tegen de meeste besluiten op grond van de Wro staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Veel besluiten op grond van de Wro worden voorbereid met kantoor huren alkmaar toepassing van afdeling 3.4 Awb, zodat niet eerst een bezwaarschrift behoeft te worden ingediend. Art. 8.1 Wro bevat nog een drietal uitzonderingen waarin geen bezwaarschrift kan worden ingediend: a Een besluit op een verzoek om een kostenvergoeding als bedoeld in afdeling 6.2 Wro (het besluit van Gedeputeerde Staten of de minister dat een overheidslichaam kosten aan de gemeente moet betalen). b Een besluit omtrent herziening van een exploitatieplan, dat niet is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede een besluit omtrent de kantoor huren hengelo afrekening en herberekende exploitatiebijdragen van een exploitatieplan. c Een aanwijzingsbesluit als bedoeld in art. 3.8 lid 6 en art. 3.11 lid 2: de (reactieve) aanwijzing dat een onderdeel van een bestemmingsplan of een projectbesluit geen deel daarvan blijft uitmaken zoals het is vastgesteld.
Art. 8.2 lid 1 Wro wijst acht categorieën met besluiten aan waartegen rechtstreeks beroep open staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat om de kernbesluiten uit de Wro, zoals: vaststelling bestemmings- of inpassingsplan, wijzigingsplan en uitwerkingsplan. Daarbij is dus niet het projectbesluit aangewezen, hoewel dat vrijwel aan dezelfde eisen moet voldoen als het bestemmingsplan. De beheersverordening is een besluit van algemene strekking waartegen om die reden geen beroep open staat. Indien in plaats van een beheersverordening een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor een kantoor huren deventer gebied waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien, heeft de burger daarvan het voordeel dat hij in de voorbereidingsprocedure zijn inbreng kan leveren en daarna beroep kan instellen. Fouten of onrechtmatigheden kunnen aldus minder gemakkelijk uit een beheersverordening worden gehaald.
Tegen alle gecoördineerde besluiten staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 8.2 lid 1 onder e Wro) althans als bij een van de besluiten al beroep bij de Afdeling is opengesteld. Door de coördinatie wijzigt bij veel uitvoeringsbesluiten, bijvoorbeeld de bouwvergunning, niet alleen de voorbereiding van de besluiten maar ook de beroepsgang: bij de voorbereiding wordt de afdeling 3.4 Awb-procedure (de uniforme kantoor huren zoetermeer openbare voorbereidingsprocedure) gevolgd waardoor na het besluit de bezwaarschriftenprocedure vervalt. De beroepsgang wijzigt doordat beroep op de rechtbank wordt overgeslagen en rechtstreeks beroep open staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.