De eis van goedkeuring

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De eis van goedkeuring betekent dat bepaalde besluiten, nadat deze zijn genomen, pas in werking kunnen treden nadat zij zijn goedgekeurd. Wordt de goedkeuring niet verleend, dan treedt het besluit niet in werking (art. 10:25 Awb). De rechtsfiguur van goedkeuring wordt wel vergeleken met kantoor huren alkmaar een slagboom. Het besluit dat is genomen, wordt door een slagboom tegengehouden; gaat de slagboom omhoog (wordt met andere woorden de goedkeuring verleend) dan kan het besluit in werking treden. Met dit karakter van goedkeuring hangen enkele kenmerken samen die in art. 10:29 Awb zijn verwoord, zoals: Een goedkeuring kan niet onder voorwaarden worden verleend of aan een termijn worden gebonden. Een eenmaal verleende goedkeuring kan niet worden ingetrokken. Gedeeltelijke goedkeuring kan niet onder alle omstandigheden. Dit houdt verband met het feit dat de meeste kantoor huren hengelo besluiten een samenhangend geheel vormen. Het onthouden van goedkeuring aan een gedeelte van een besluit haalt de samenhang eruit en maakt het besluit onuitvoerbaar. Een bestemmingsplan kan wel gedeeltelijk worden goedgekeurd, omdat in het algemeen niet-goedkeuring van een deel van het besluit geen gevolgen heeft voor de samenhang van het besluit. Indien niet binnen een bepaalde termijn omtrent kantoor huren deventer de goedkeuring een beslissing is genomen, wordt het besluit dat aan goedkeuring is onderworpen, geacht te zijn goedgekeurd (uitzonderingen daargelaten); zie art. 10:31 Awb.
Repressief toezicht Repressief toezicht wil zeggen dat een hoger bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om bepaalde besluiten van lagere overheden te vernietigen.
•Voorbeeld In de Gemeentewet is een algemene bevoegdheid van de regering opgenomen om besluiten van de gemeentebesturen te vernietigen.
Naast de specifieke mogelijkheden van preventief toezicht bestaat er een algemene bevoegdheid van de regering kantoor huren zoetermeer besluiten van lagere organen te vernietigen (het spontane vernietigingsrecht). De redenen om besluiten te vernietigen zijn: strijd met het recht of strijd met het algemeen belang (art. 10:35 Awb).