De jurisprudentie

 

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter veel belang hecht aan de circulaires die door deskundigen over een bepaald onderwerp zijn geschreven, soms door het Ministerie van VROM, soms door een  kantoor huren breda instituut op uitnodiging van het ministerie.
• Voorbeeld Het Ministerie van VROM heeft onder meer uitgebracht: de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, de Circulaire schietlawaai; de Circulaire energie in de Milieuvergunning, de Handleiding externe veiligheid inrichtingen.
Doordat vergunningverlenende kantoor huren enschede bestuursorganen, zoals colleges van burgemeester en wethouders, de circulaires gebruiken bij het nemen van hun beslissingen, worden de circulaires ook door de rechter getoetst. Anderzijds wordt bij het opstellen van de circulaires gebruikgemaàkt van uitspraken van de rechter over vergunningsvoorschriften: niet vernietigde vergunningsvoorschriften kunnen dan met enig vertrouwen in de handreiking of circulaire worden meegnomen.
De circulaires en kantoor huren almere publicaties fungeren in de praktijk als beleidsregels (zie Titel 4.3 Awb) van het bestuursorgaan dat een besluit moet nemen. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid kantoor huren nijmegen (art. 4:81 lid 1 Awb). In een beleidsregel kan worden nagelezen hoe een bestuursorgaan een bevoegdheid zal gebruiken.