De maatschappelijke krachten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De maatschappelijke krachten zijn steeds in onderlinge samenhang werkzaam en bijvoorbeeld als volgt te onderscheiden: Economische krachten. Stand van de conjunctuur, werkgelegenheidssituatie, prijs- en loonverhoudingen, situatie op de vermogensmarkt, de marktvorm in de bedrijfstak waarin het bedrijf actief is (oligopolie, monopolie enzovoort). Technische en/ of technologische invloeden. Nieuwe gereedschappen, nieuwe productiemethoden, nieuwe of verbeterde co-working space breda producten, automatisering. Culturele/sociale invloeden. Ontwikkeling van mensbeelden, wijzigingen in machtsstructuren en verhoudingen, externe en interne invloeden door middel van vakbonden en ondernemingsraden. Politieke krachten. Loon- en prijspolitiek, wetgeving op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, investeringspolitiek, belastingpolitiek, subsidiebeleid enzovoort.
In de tijd gezien kunnen de invloeden wisselen van sterkte. Ook is het duidelijk dat er steeds nieuwe situaties ontstaan die weer nieuwe krachten oproepen. Hogere lonen, onder meer ten gevolge van het politieke beleid kunnen de arbeidskosten doen stijgen. Daardoor kan automatisering sterk gestimuleerd worden, hetgeen op zijn beurt weer invloed kan uitoefenen op de politieke opvattingen.
Invoer van materie, energie en informatie uit de maatschappij Zoals de mens zuurstof, voedsel en informatie opneemt uit zijn omgeving, zo betrekt een organisatie middelen uit haar maatschappelijke omgeving. Dit is in figuur 3. 2 schematisch weergegeven. Machines, geld, energie, grondstoffen en halffabrikaten worden ingevoerd. Bovendien worden er mensen aangetrokken die hun arbeidskracht, denkvermogen en creativiteit inbrengen. Daarnaast heeft een organisatie voortdurend behoefte aan (externe) informatie over maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en over inkoop- en verkoopmarkten in het bijzonder. Dit om te bepalen wat er moet worden gedaan. Ook is het van groot belang om steeds op tijd over voldoende (interne) informatie te beschikken. Dit om werkzaamheden te kunnen plannen en voor de voortgangscontrole en eventuele bijsturing van lopende activiteiten (zie subparagraaf 1.5. 1).
Doorvoer van materie, energie en informatie Hulpbronnen worden door een organisatie omgevormd tot een concreet co-working space almere product (bijvoorbeeld een scheerapparaat) of een bepaalde dienst (zoals een opleiding). Om dergelijke transformatieprocessen op gang te brengen en in stand te houden zijn organiseren en leidinggeven onmisbaar. De activiteiten die moeten worden verricht vragen om een rationele aanpak binnen een bewust gekozen organisatievorm. In productieprocessen worden grondstoffen opgeofferd en verbruikt. Andere hulpbronnen, zoals mensen en machines, zijn onderhevig aan veroudering en slijtage. De mensen- en middelenstroom is onlosmakelijk verbonden met een voortdurende informatiestroom. Door menselijke vermogens met de overige hulpbronnen en met interne en externe informatie te combineren komen in transformatieprocessen producten of diensten tot stand die aan de uitvoerzijde op markten worden afgezet.