De reciproque van de contante waarde

De reciproque van de contante waarde is de eindwaarde ook wel toekomstige waarde genoemd. In dit boek gebruiken we afkorting TW of EW voor de eindwaarde. De Engelse term is Future Value afgekort tot FV. Is de contante waarde de huidige waarde van een toekomstige kasstroom, dan goedkoop kantoor huren breda is de eindwaarde de toekomstige waarde van een huidige kasstroom, gegeven een discontovoet. In het voorbeeld in de paragraaf 2.3 is de toekomstige waarde van 93 gelijk aan 100. De algemene vergelijking voor de toekomstige waarde: – Gegeven is de huidige kasstroom met een waarde van CW; – Een nominale goedkoop kantoor huren enschede discontovoet gelijk aan r per jaar; – Wat is dan de eindwaarde TWt van deze kasstroom? Ook hier gelden weer – maar dan aangepast – verschillende vergelijkingen als de discontovoet varieert en wordt gerekend met begin, eind of midden periode. Eindwaarde berekeningen worden toegepast om bijvoorbeeld de stand van geïnvesteerd vermogen in de tijd uit te rekenen, of het saldo op een rekening-courant. Een getalvoorbeeld: u stort 1 .000 op een spaarrekening. De rente van 5% wordt jaarlijks bijgeschreven. Wat is uw saldo na  Netto Contante Waarde In een voorgaande paragraaf is het begrip, en de berekening van de contante waarde van één kasstroom behandeld. In een vastgoedproject hebben we echter te maken met een serie van nominale kasstromen in de tijd. Op goedkoop kantoor huren almere dezelfde manier als we de contante waarde van een enkele kasstromen kunnen bepalen kunnen we ook de contante waarde van een serie kasstromen berekenen: we rekenen immers van elk afzonderlijke kasstroom de huidige waarde uit en die kunnen we daarna bij elkaar optellen. Gegeven een nominale discontovoet van r en een serie van kasstromen is de contante waarde van deze serie te goedkoop kantoor huren nijmegen berekenen volgens de volgende vergelijking: N CF CW=L 1 t=1 (l +r) 1 HOOFDSTUK 2 – FINANCIËLE EN VASTGOEDREKENKUNDE 29 Hierbij introduceren wij de Griekse letter :L, sigma, de hoofdletter S die staat voor som. De contante waarde van een serie kasstromen is gelijk aan de som van de contante waarden van elke kasstroom.  Omdat in elke periode zowel uitgaven als inkomsten plaatsvinden, kunnen we de berekening verfijnen door voor elke periode te rekenen met de netto kasstroom (NCF): het verschil tussen opbrengsten en uitgaven: