De tegenstrijdigheid uitgelegd

Indien de toepassing van bovenstaande regels de tegenstrijdigheid niet opheft, dan wordt de tegenstrijdigheid uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie het 310 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/OPERAT!ONEEL NIVEAU 9.3.5 bestek is opgesteld! Deze laatste regel benadrukt nog maar eens de verantwoordelijkheid van het projectteam in de fase van de Bedrijfspand huren in Breda bouwvoorbereiding. Bestek ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden Een bestek ten behoeve van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan een vastgoedobject is in principe qua opzet gelijk aan de opzet van een nieuwbouwbestek. Bestektekeningen en bestektekst moeten samen een totaalbeeld geven van bedrijfspand huren Enschede wat ‘gebouwd’ moet worden. Echter, op enkele punten zal een onderhoudsbestek uitgebreider moeten zijn dan een nieuwbouwbestek. Onderhoud aan een bestaand gebouw is in de regel alleen maar te omschrijven en moeilijk visueel in beeld te brengen; bijvoorbeeld: herstellen van voegwerk, inspecteren en herstellen van hang- en sluitwerk, enz. Om deze reden wordt aan een bestek voor onderhoudswerkzaamheden een activiteitenlijst toegevoegd waarop staat aangegeven welke bedrijfsruimte huren Almere werkzaamheden moeten worden verricht. Anders is dit bijvoorbeeld bij het aanbrengen van een nieuwe dakbedekking. Het is dan mogelijk naast het geven van een omschrijving van het nieuw aan te brengen dak enkele principedetails bij te voegen als ondersteuning van de geschreven tekst. 9.3.4 Begroting In de activiteitenlijst worden de hoeveelheden aangegeven met daarbij de eenheden waarin gerekend is. Het bestek, samen met de activiteitenlijst of hoeveelhedenlijst, is als bedrijfspand huren in nijmegen één complete bundel informatie te beschouwen voor aanbesteding, uitvoering en oplevering van onderhoudswerkzaamheden. Het is mogelijk de activiteitenlijst of hoeveelhedenlijst te hanteren bij het opstellen van de open begrotingen, budgetbewaking gedurende de uitvoering en bij de termijnbetalingen en de eindafrekening. Een onderhoudsplan is gebaseerd op een inspectie en om te kunnen begroten is een inventarisatie van hoeveelheden nodig. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat bij het opstellen van een onderhoudsplan weinig aandacht wordt besteed aan het uittrekken van hoeveelheden. Bij de uitvoering is deze informatie zeer essentieel en wanneer deze niet betrouwbaar is, wekt dit voor alle partijen veel frustratie op en kunnen de vooraf opgestelde budgetten ver worden overschreden met alle consequenties van dien. De activiteitenlijst en de omvang van de activiteit in m 1, m2 enz. vormt de basis van de begroting van het jaarplan van het projectteam. 9.3.5 Prijs- en contractvorming Wanneer de uitvoeringspakketten zijn samengesteld, vastgelegd in een bestek en begroot, kunnen ze zowel aan de eigen dienst als aan derden worden toegewezen. In beide gevallen komt via de aanbesteding de prijs van het werk tot stand. Het opdragen van onderhoudswerk aan derden gaat formeel volgens de regels van het Uniforme Aanbestedings Reglement 1 986. Het opdragen van onderhoudswerk aan de eigen dienst zal volgens interne procedures worden uitgevoerd. De bewaking van het werk zal op eenzelfde manier moeten geschieden als bij de uitbesteding van werken zoals beschreven in de vorige paragrafen.