De vermogenspositie

Als het project positieve netto kasstromen genereert, dan wordt hetzelfde principe toegepast. Dit is weergegeven in figuur 6.28. De netto positieve kasstromen (opbrengsten) worden volgens de regels die we voor schuldverplichtingen hebben gedefinieerd verdeeld over de verschillende flexplek huren breda vermogenscomponenten. Deze procedure herhalen we voor alle tijdvakken van het project. Aan het eind van een project zijn alle kasstromen verdeeld over de financieringscomponenten. Voor elke component werken we voor elk tijdvak in ieder geval de volgende onderdelen uit: De openingsbalans aan het begin van een periode; De verplichtingen in de vorm van rente, aflossing en overige kosten voortkomend uit de openingsbalans van een periode; De verstrekking van leningen of vermogen in die periode; De betalingen uit de netto kasstroom; Als in enige periode de netto kasstroom, of de kasstroom flexplek huren enschede na eerdere schuldverplichtingen (CADS), niet voldoende is om aan de schuldverplichtingen te voldoen dan treedt er een default situatie op. Die default wordt of voldaan door de eigen vermogen verschaffers, of bij de uitstaande schuld opgeteld. De laatste variant zal in de praktijk niet vaak voorkomen HOOFDSTUK 6 – SPECIALE ONDERWERPEN 1 75 omdat de vermogenverstrekkers, de senior debt verschaffers bovenin de waterfall, hun preferente rechten op de onderliggende activa kunnen uitoefenen. Om het model werkend te maken en de financiering te kunnen structureren is de eerste variant een bruikbare methode; – De kasstroom voor een bepaalde vermogenscomponent is de som de betaalde rente of aflossingen, dividenden en winstdelingen minus de verstrekte leningen of het gestorte vermogen. De situatie dat een default optreedt hebben we in figuur 6.29 weergegeven. Netto positieve kasstroom project j mrnus debt Kasstroom na debt services services senior senior debt debt netto kasstroom flexplek huren almere project default Kasstroom na debt services achtergestelde lening minus services component x cash flow component X Kasstroom voor aandeelhouders FIGUUR 6.29: DEFAULT BIJ ACHTERGESTELDE LENING EN VERDER IN DE WATERFALL In figuur 6.30 geven we een eenvoudig voorbeeld van de eerste 3 jaren van een cash flow waterfall met als componenten een senior debt, met een rente van 6% en een LTV en LCR van 80%, en het eigen vermogen van aandeelhouders. Het resultaat van de volledige waterfall is: – De cash flow voor elke financieringscomponent. Op basis van deze cash flow kunnen afgeleide gegevens worden berekend zoals de IRR van de cash flow van elke component. Voor leningen met een vaste rente moet die IRR gelijk zijn aan de rente op de lening. Als check op de juistheid van het model kunnen we controleren of de som van alle flexplek huren nijmegen kasstromen van alle componenten cumulatief gelijk is aan de som van alle kasstromen van het project. Is dat niet het geval dan zijn niet alle kasstromen juist over de financieringsonderdelen verdeeld. – De balans van elke component in elk tijdvak: een weergave van de vermogenspositie van het project.