De voor- en achterkantbenadering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het Bblb is op grond van de voor- en achterkantbenadering bepaald dat bepaalde bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn, maar dat ze licht-bouwvergunningplichtig zijn als ze aan de voorkant worden gebouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een dakkapel, een aan- of uitbouw, een winkel huren breda bijgebouw of overkapping, een kozijn- of gevelwijziging of een erfscheiding hoger dan 1 m. Ook licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken mogen niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Hierover bepaalt het Bblb in art. 7 dat de welstandscriteria de welstand uitputtend beschrijven en uitsluitend betrekking hebben op de plaatsing, de vorm, de maatvoering, het materiaalgebruik en de kleur. Men noemt dit wel loketcriteria. Vooraf kan de burger zo zelf al zien aan welke welstandseisen het bouwwerk moet voldoen. Burgemeester en wethouders mogen de aanvraag nog wel om advies voorleggen aan de welstandscommissie maar dat zal in het algemeen niet nodig zijn, omdat de toetsing aan de loketcriteria gemakkelijk winkel huren enschede door een ambtenaar zelf kan worden verricht.
De adviezen van de welstandscommissie zijn openbaar. Voorgeschreven is dat een welstandsadvies met de conclusie dat een bouwplan in strijd is met redelijke eisen van welstand, schriftelijk wordt uitgebracht en deugdelijk gemotiveerd (art. 12b lid 1 Wonw). De welstandscommissie vergadert in het openbaar tenzij openbaarheid in strijd is met het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur.
De welstandscommissie legt de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor van de verrichte werkzaamheden. In het verslag wordt ten minste uiteengezet op welke wijze zij toepassing heeft gegeven aan de welstandscriteria. Ook burgemeester en wethouders moeten aan de gemeenteraad winkel huren almere een verslag voorleggen en politieke verantwoordelijkheid afleggen. In het jaarlijkse verslag gaan zij in op drie punten (art. 12c Wonw): 1 Op welke wijze zijn burgemeester en wethouders omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie of de stadsbouwmeester. 2 In welke categorie├źn van gevallen hebben burgemeester en wethouders de aanvraag voor een lichte bouwvergunning niet aan de welstandscommissie of stadsbouwmeester voorgelegd en op welke wijze hebben zij in die gevallen zelf toepassing gegeven aan de welstandscriteria. 3 In welke gevallen waarin niet is of wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van bestaande bouwwerken en standplaatsen en nieuwe niet-bouwvergunningplichtige bouwwerken zijn burgemeester en wethouders overge
260 6 Woningwet: nieuwbouw
gaan tot toepassing van bestuursdwang winkel huren nijmegen of oplegging van een last onder dwangsom.
Een voorzitter of ander lid van een welstandscommissie of de stadsbouwmeester kan voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden benoemd in de betreffende functie. Zij kunnen eenmaal voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden herbenoemd in dezelfde commissie (art. 12b lid 4 Wonw).
Burgemeester en wethouders mogen niet lichtvaardig met de adviezen omgaan: telkens moeten zij nagaan of het advies op de juiste wijze tot stand komt, deugdelijk is en of het gevolgd moet worden.