Doel van de wet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Doel van de wet
Doel van de Belemmeringenwet Privaatrecht (Belwp) is het opheffen van belemmeringen van privaatrechtelijke aard indien werken in het openbaar belang moeten worden aangelegd of in stand gehouden. Wanneer winkel huren breda de overheid voor de uitvoering van een werk in het openbaar belang de volledige beschikking over een onroerende zaak nodig heeft, kan onteigening plaatsvinden als niet langs minnelijke weg tot overeenstemming kan worden gekomen. Het is echter niet altijd nodig dat de volledige beschikking over de zaak wordt verkregen; veelal kan worden volstaan met een beperking van de op de zaak rustende rechten, tijdelijk of duurzaam. Het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen winkel huren enschede en het plaatsen van hoogspanningsmasten zijn werken die de grond niet volledig ongeschikt maken voor verder gebruik, maar slechts in meerdere of mindere mate aantasting van de gebruiksmogelijkheden vormen. Wanneer nu in dergelijke omstandigheden de rechthebbenden niet bereid zijn aan de uitvoering van het werk hun medewerking te geven, kan toepassing worden gegeven aan de Belemmeringenwet Privaatrecht. Deze kan belemmeringen op het privaatrechtelijke vlak wegnemen die de uitvoering van een werk in het openbaar belang verhinderen, doordat rechthebbenden op de grond verplicht worden de uitvoering van het werk te gedogen.
328 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Van een ‘werk in het openbaar belang’ in de zin van de Belemmeringenwet Privaatrecht is sprake wanneer de werken: door het Rijk, een provincie of ingevolge het reglement voor de instelling van een waterschap, veenschap of veenpolder worden ondernomen; door de Kroon, een minister of door het winkel huren almere provinciaal bestuur krachtens de wet zijn aanbevolen; door een waterschap, veenschap of veenpolder, anders dan ingevolge het reglement van instelling, of door een gemeente zijn ondernomen of bevolen, terwijl het openbaar belang door of vanwege de Kroon is erkend; ingevolge een door het openbaar gezag verleende concessie tot winkel huren nijmegen stand worden gebracht en het openbaar belang door of vanwege de Kroon is erkend; een algemeen nut hebben dat uitdrukkelijk bij de wet is erkend.