Groeipad naar uitbesteden

Groeipad naar uitbesteden We beschrijven in deze subparagraaf eerst het pad van lPL naar 4PL. Vervolgens bespreken we het derde stadium (third party logistics). Daarna behandelen we het viertle stadium (fourth party logistics). Ten slotte gaan we in op twee groepen logistieke-ketenoplossingen.
Van 1PL naar 4PL In de jaren kantoor huren breda zeventig en tachtig van de vorige eeuw was het begrip outsourcing, het uitbesteden van taken aan derden, nog niet aan de orde. Bedrijven deden ten aanzien van logistieke taken nog alles ‘in huis’. Dit houdt in dat het ontwerp, de tendering en de beoordeling van logistieke processen, als de (keten) regie ende aansturing van de logistieke processen, zowel als de uitvoering en het in eigendom houden van logistieke assets, geheel door het desbetreffende bedrijf zelf werden uitgevoerd. Kenmerkend als lPL (zelf doen). In de jaren tachtig en negentig kwam hierin een verschuiving. Bedrijven gingen meer kantoor huren enschede en meer activiteiten uitbesteden aan derden. Dit begon eerst met het uitbesteden van de uitvoering van logistieke processen en het uitbesteden van logistieke assets aan een transporteur, ‘warehouser’ en dergelijke. In figuur 7.6 is deze ontwikkeling schematisch weergegeven. De tweede stap kenmerkt zieh als 2 PL (second party logistics). Later werden ook de (keten)regie en de aansturing van de logistieke processen uitbesteed aan derden. Deze ontwikkeling heeft het ontstaan van de logistiek dienstverlener veroorzaakt. Dit kenmerkt zieh als 3PL ( third party logistics ).
FIGUUR 7.6 Evolutie logistieke dienstverlening lnformatiestroom
Goederenstroom ®’ Operationbel 1990 1995
Vanaf de jaren negentig tot heden is de ontwikkeling van dit proces bij de 4PL (fourth viertle stap aangekomen, namelijk kantoor huren almere de 4PL (fourth party logistics). In deze party logistics) gradatie worden alle logistieke processen uitbesteed aan derden. Nu wordt ook het ontwerp, de tendering en de beoordeling van de logistieke processen overgedragen aan derden, die deze taken op zieh nemen. In tabel 7.6 is kort weergegeven welke activiteiten er zeif worden gedaan en welke activiteiten er worden uitbesteed in de verschillende stadia.
Third party logistics De trend van het uitbesteden van logistieke activiteiten vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft geleid tot het ontstaan van 3PL. De definitie van 3PL die wordt genoemd door Lieb e.a. (1993) is als volgt: 3PL
‘Thirdparty logistics involves the use of external companies to perform logistics functions that have traditionally been performed within the organization. The functions performed by the third party can encompass the entire logistics process or selected activities within that process:
Volgens deze definitie van een third party logistics provider zijn de enige diensten die een 3PL-dienstverlener aanbiedt het overnemen van logistieke activiteiten die voorheen door de verlader zelfwerden gedaan. Dus bijvoorbeeld wanneer een verlader, met zijn eigen transportfaciliteiten, kiest voor het uitbesteden kantoor huren nijmegen van zijn transport aan een transporteur, dan is dit volgens deze definitie een voorbeeld van 3PL. Door deze beperkte omschrijving van het begrip 3PL, hebben Bagchi en Virum in 1996 een andere definitie opgesteld. Deze is tot stand gekomen door meerdere Europese 3PL-aanbieders te interviewen: