Het bestemmingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de praktijk is het bestemmingsplan voor de gemeenteraad het belangrijkste sturingsinstrument om te winkel huren breda regelen wat en waar er in een gebied gebouwd mag worden. Niet altijd is de gemeenteraad vrij om dit planologische instrument, dat bepalend is voor het bouwen, toe te passen. Op grond van de Wro zagen we dat Provinciale Staten of de minister van VROM een inpassingsplan mogen/mag vaststellen dat deel uitmaakt van het gemeentelijke bestemmingsplan. In andere gevallen wordt in de wet voorgeschreven dat winkel huren enschede bestuursorganen medewerking aan een plan moeten geven.
•Voorbeeld Volgens art. 7 lid 1 van de Wet op de waterkering (Wwk) geschiedt de aanleg, versterking of verlegging van een primaire waterkering (bijvoorbeeld een dijk langs de rivier ) overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld plan. Waterschappen zijn beheerders. Gedeputeerde Staten moeten beslissen over de goedkeuring van het plan. Zij kunnen van andere bestuursorganen medewerking vorderen. Art. 7 d lid 3 Wwk zegt dat de bestuursorganen de van hen gevorderde medewerking verlenen. Dat wil zeggen dat gemeenteraden een planologisch instrument, veelal wijziging van een bestemmingsplan, moeten gebruiken om het plan winkel huren almere van het waterschap uit te kunnen laten voeren waardoor een gevraagde bouwvergunning ter uitvoering van het plan, verleend moet worden.
Ook op grond van andere wetten kan een wijziging in de planologische situatie aan een gemeente worden opgelegd waardoor een bouwvergunning verleend moet worden.
240 6 Woningwet: nieuwbouw
• Voorbeeld 1 Het reconstructieplan (art. 27 Reconstructiewet concentratiegebieden). 2 Het wegaanpassingsbesluit (art. 6 lid 10 Spoedwet wegverbreding). 3 Het tracébesluit (art. 15 Tracéwet). 4 Het tolpoort-aanwijzingsbesluit (art. 3 lid 1 Wet bereikbaarheid en mobiliteit).
Deze besluiten gelden volgens winkel huren nijmegen die wetten als projectbesluit in de zin van art. 3.29 lid 1 Wro. Bouwvergunningen overeenkomstig de projectbesluiten moeten dus worden verleend (art. 44 lid 1 onder c Wonw).
De Woningwet zelf bevat nog drie weigeringsgronden voor een bouwvergunning: 1 ernstige bodemverontreiniging; 2 criminele activiteiten; 3 tunnels.