Het gebruik van bedrijfseconomisch vakjargon

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het gebruik van bedrijfseconomisch vakjargon moet beperkt blijven. Hoewel budgetten in financiële termen worden gesteld, moeten deze toch voor de betrokken medewerkers begrijpelijk blijven. Budgetten mogen wat betreft taalgebruik niet te ver van de belevingswereld van de medewerker af staan. Is dit wel het geval, dan is budgettering geen ‘tool of management’ meer. Budgettering moet met andere woorden een begrijpelijk middel blijven om daarmee leiding te kunnen geven. Er moeten duidelijke doelen en normen worden vastgesteld. De doelen zijn de basis van het budget. Indien de doelen en normen niet duidelijk zijn, kunnen ze ook niet goed in geldbedragen worden vertaald. Het achteraf vergelijken van de uitvoering met de normen is dan ook niet zo zinvol meer. Er dient bij voorkeur sprake van participatie bij het ontwikkelen, opstellen en gebruik van budgetten te zijn. Weinig mensen vinden het prettig om gecontroleerd te worden. Budgettering is evenwel een techniek die onder meer ook deze functie heeft. Om nu te voorkomen dat men zal proberen het systeem te saboteren, is het nodig de organisatieleden bij het opstellen van de budgetten te betrekken. Hierdoor bereikt men tevens dat de informatie waarop de budgetten zijn gebaseerd zo goed en volledig mogelijk is. Daarnaast zullen de organisatieleden beter gemotiveerd zijn omdat ze zelf bij het bepalen van de doelen zijn betrokken. Zij zullen het budget dan meer gaan zien als een uitdaging dan als een bedreiging.
Indien aan voorgaande voorwaarden is voldaan, beschikt een organisatie niet alleen over een techniek in het leidinggeven die de uitvoering van de plannen kan volgen en beheersen, maar tevens over een goede basis voor het ontwikkelen van de leidinggevende functie op alle niveaus in de organisatie.
In organisaties wil men bereiken dat alle activiteiten gestuurd worden in de richting van de doelstellingen. Daarom is het noodzakelijk strategische plannen verder uit te werken in actieplannen voor de functionele deelgebieden. Voor de afdelingen kunnen doelen worden gesteld die, als het om grote organisaties gaat, verder moeten worden uitgesplitst in subdoelen. Voor het bereiken van deze doelen worden bepaalde medewerkers verantwoordelijk gesteld. Om het proces van doelrealisering te beheersen dient tijdens en na de uitvoering te worden bedrijfsruimte eindhoven nagegaan of alles volgens plan verloopt. Als zich afwijkingen voordoen, dan zal er een correctie moeten plaatsvinden, in die zin dat óf de uitvoering wordt bijgestuurd, óf de gestelde uitvoeringsnormen worden bijgestuurd. Schematisch is het beheersingsproces regelkring of de regelkring weergegeven in figuur.
In de praktijk van de bedrijfsvoering komen we een dergelijke regelkring bijvoorbeeld tegen bij budgettering, zoals hiervoor in paragraaf 10. 2 is besproken. Afwijkingen tussen de toegestane en de werkelijke kosten worden gesignaleerd. Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze correctie of bijsturing kan plaatsvinden. Als afwijkingen een bepaalde tolerantiegrens of regelgrens overschrijden, moet er worden ingegrepen en moet er bijsturing plaatsvinden. Binnen de gestelde regelgrenzen vindt het proces gewoon voortgang. Bij het ontwikkelen van een afdelingsplan en het bepalen van de uitvoeringsnormen worden vaak uitvoerende medewerkers betrokken. Dit kan motiverend en stimulerend werken en het verhoogt de acceptatie.