Het rechtszekerheidsbeginsel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Naast deze in de Awb opgenomen beginselen, zijn er ook beginselen die nog niet in de Awb staan, maar waarschijnlijk bij de komende aanvulling een plaats krijgen. De rechter toetst hier echter al wel aan. Het betreft: het rechtszekerheidsbeginsel; het vertrouwensbeginsel; het gelijkheidsbeginsel; het formele zorgvuldigheidsbeginsel.
De algemene beginselen van flexplek huren breda behoorlijk bestuur zijn, evenals de algemeen verbindende voorschriften, toetsingsgronden waaraan de rechter overheidshandelingen toetst. Handelt een overheid in strijd met een van de beginselen, dan is dat een reden voor de rechter om het overheidsbesluit te vernietigen.
Zorgvuldigheidsbeginsel Art. 3:2 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Dit beginsel wordt het zorgvuldigheidsbeginsel genoemd. De overheid dient volledig inzicht te flexplek huren enschede hebben in alle bij een besluit betrokken belangen. Dat is nodig omdat de Awb eist dat deze belangen tegen elkaar worden afgewogen, zeker wanneer de betrokken belangen tegengesteld aan elkaar zijn. Met name speelt deze belangenafweging een rol in aangelegenheden waarin de overheid de vrijheid heeft om te beslissen zoals haar goeddunkt. Indien daarentegen wettelijke voorschriften een bepaalde beslissing dwingend opleggen, is voor een belangenafweging geen plaats.
3.1 Algemene wet bestuursrecht 89
•Voorbeeld De memorie van toelichting bij de Awb noemt het volgende voorbeeld. Als een verordening voorschrijft dat een vergunning slechts kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater, volgt daaruit dat andere belangen dan de bescherming flexplek huren almere van de grondwaterkwaliteit niet in negatieve zin bij de beslissing op de aanvraag een rol mogen spelen. Wel dienen andere belangen in de afweging te worden betrokken als zij in positieve zin gewicht in de schaal kunnen leggen.
Art. 3:4 Awb bepaalt dat de af te wegen belangen rechtstreeks bij het besluit betrokken moeten zijn. Dit houdt in dat geen rekening hoeft te worden gehouden met belangen die met het besluit slechts een flexplek huren nijmegen zeer verwijderd verband hebben. De belangenafweging is verder beperkt doordat art. 3:4 Awb bepaalt ‘voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit’.