Innovatie van kantoorarbeid

kantoor huren Enschede

Innovatie van kantoorarbeid 

Het ontstaan van de ‘kenniswerker’
Kantoorgebouwen worden sinds de opkomst van kantoorhoudende organisaties, ruwweg rond het einde van de negentiende eeuw, gezien als uitdrukkingsmiddel voor cultuur en identiteit. De kantoorfunctie zélf bleef
echter lange tijd vrijwel onveranderd: medewerkers verrichten op één plek, alleen in kamers of in groepen, gedurende de gehele werkdag min of meer dezelfde administratieve arbeid. Sturing vindt plaats op basis van aanwezigheid (de prikklok). De werkomgeving is een afspiegeling van deze werkwijze. Aan het kantoor huren Enschede   einde van de twintigste eeuw veranderde kantoorarbeid echter sterk van karakter. Hieraan liggen de volgende trends en ontwikkelingen ten grondslag: • Kantoorarbeid wordt hoogwaardiger. Puur administratieve arbeid komt steeds minder voor. De medewerker combineert individuele creatieve arbeid met multidisciplinair overleg en coördinatie. Hij verandert van kantoorklerk in een ‘kenniswerker’. • Professionalisering en internationalisering leiden ertoe dat markten steeds groter worden en de concurrentie toeneemt. Om te kunnen overleven onder deze omstandigheden, wordt een steeds groter beroep gedaan op het innovatieve vermogen van organisaties. Medewerkers moeten intensief samenwerken en kennismanagement (het verzamelen, structureren en verspreiden van kennis door de organisatie) is onontbeerlijk. Medewerkers worden onderworpen aan een ‘éducation permanente’. • Informatie- en communicatietechnologie (ICT) stelt de kenniswerker in staat om ‘anytime, anyplace, anywhere’ arbeid te verrichten. Kantoorarbeid komt los te staan van plaats en tijd. Dit verplicht het management tot een andere wijze van aansturing en controle: niet de aanwezigheid van de medewerker is belangrijk, maar de productie die hij verricht. • Mede onder invloed van de marktomstandigheden en de doorbraak van ICT ontwikkelt de nieuwe ‘outputgestuurde’ kenniswerker andere ambities en werkpatronen. Hij bepaalt zelf zijn werktijden. De baan van vijf werkdagen van acht uur komt steeds minder vaak voor. De gewenste flexibiliteit en permanente scholing leiden ertoe dat functieomschrijvingen vervagen. Thuiswerken en telewerken nemen, mede gezien de steeds geringere bereidheid tot reizen, in ontvang toe. Daarnaast leiden deze ontwikkelingen ertoe dat Bedrijfspand huren in Breda  organisaties zich grondig herbezinnen op binding en motivatie van de medewerker.

  Organisatie als uitgangspunt

De trends vragen om een nieuwe benadering van het kantoorpand huren Almere begrip ‘kantoor’. Meer dan ooit tevoren buigen adviseurs, architecten, kantoorinrichters en beleggers in vastgoed zich over de vraag hoe de kantooromgeving van de toekomst eruit moet zien. Maar al te vaak mondt deze zoektocht uit in etalages vol ‘gadgets and gimmicks’ of uitgebreide ontwerpdiscussies.

NIEUWE KANTOORCONCEPTEN

Niet de huisvesting, maar de organisatie moet echter het uitgangspunt zijn voor het ontwerp van de kantooromgeving. Kantoororganisaties kunnen worden gerubriceerd in vijf basistypen: 1 De administratieorganisatie 2 De beleids-/handelsorganisatie 3 De serviceorganisatie 4 De innovatieorganisatie 5 De balieorganisatie Hoewel in de publicatie wordt aangetoond dat er geen eenduidige relatie bestaat tussen type organisatie en kantoorconcept, biedt de rubricering goede handvatten voor het bedrijfsruimte te huur in Nijmegen  in kaart brengen van de huisvestingsvraag van verschillende soorten gebruikers. Wezenlijk hierbij is dat niet de branche of organisatiegrootte bepalend is voor het ontwerp van de werkomgeving, maar het type werkzaamheden dat op kantoor verricht moet worden. Een kantoorinnovatieproject begint daarom altijd met een gedegen analyse van de werkprocessen en de bureaucultuur. Daarna moet een zorgvuldig vormgegeven planvormingsproces worden doorlopen. Vaak zijn dan de mogelijke oplossingen minder spectaculair dan de organisatie van tevoren had gewenst. Een goed kantoorconcept heeft de volgende kenmerken: • Het biedt een werkomgeving die past bij de werkprocessen. • Het wordt ‘gedragen’, dat wil zeggen breed erkend als passend bij de eigen organisatie. • Het is haalbaar, dat wil zeggen realiseerbaar binnen de functioneelruimtelijke en technische randvoorwaarden en bovendien passend binnen het budget.