Inrichting type C

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Inrichting type C De inrichtingen type C betreffen de inrichtingen die activiteiten verrichten waarvoor het Ab voorschriften bevat, maar waarop eveneens hetzij een vergunning, hetzij het Besluit landbouw milieubeheer of (een deel van) het Besluit glastuinbouw van toepassing is. In het Besluit kantoor huren breda landbouw milieubeheer zijn algemene regels opgenomen voor landbouwinrichtingen. Het Besluit landbouw milieubeheer wordt mogelijk tezijnertijd in het Ab opgeno
9.5 Vergunningen voor inrichtingen 379
men. Ook op de inrichtingen die onder het Besluit glastuinbouw vallen zijn de voorschriften uit hoofdstuk 3 Ab van toepassing. Dit geldt zowel voor de glastuinbouwbedrijven die kantoor huren enschede vergunningplichtig zijn op grond van het Besluit glastuinbouwbedrijven als voor de niet-vergunningplichtige glastuinbouwbedrijven.
Op een inrichting kantoor huren almere type C, die dus als vergunningplichtig is aangewezen in de bijlage van het Ab, is hoofdstuk 3 Ab van toepassing plus enkele onderdelen van het Ab die staan aangegeven in art. 1.2 lid 3 Ab. De Ab-regels met betrekking tot lozen gelden kantoor huren nijmegen voor alle inrichtingen (zie art. 1.4 lid 4 en 5 Ab).
In figuur 9 .1 is te zien of de inrichting onder type A, B of C valt.