Klachtenbehandeling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Klachtenbehandeling Naast het gegeven dat een overheid zich moeten houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur, mag je als burger ook verwachten dat je door overheidsorganen en ambtenaren fatsoenlijk wordt behandeld. Gebeurt dit niet,
dan kan men daarover klagen bij het betreffende bestuursorgaan (art. 9.1 Awb). De klacht moet schriftelijk kantoorruimte huren breda worden ingediend (art. 9.4 Awb). Het bestuursorgaan moet de klacht binnen zes weken afhandelen. Voordat het beslist over de klacht word de klager gehoord. Er is geen beroep mogelijk tegen een besluit over een ingediende klacht (art. 9.3 Awb).
Een belangrijk gedeelte van het bestuursprocesrecht is te vinden in de hoofdstukken 6, 7 en 8 Awb. Reeds eerder in dit hoofdstuk is melding gemaakt van de gelaagde structuur van de Awb: eerdere hoofdstukken zijn op latere hoofdstukken van toepassing, tenzij de Awb daarop een uitzondering maakt. Deze kantoorruimte huren enschede zogenoemde gelaagdheid van de Awb houdt voor het bestuursprocesrecht in dat de hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 ook van toepassing zijn op de hoofdstukken over de rechtsbescherming. Zo kan bij het instellen van bezwaar en beroep worden verwezen naar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die zijn te vinden in art. 3:2 e.v. Awb. Op deze beginselen kan dus rechtstreeks een beroep worden gedaan. Een ander gevolg van de gelaagdheid van de Awb is dat op het bezwaar-en beroepschrift hoofdstuk 4 van toepassing is. Een bezwaaren beroepschrift wordt dus beschouwd als een aanvraag. Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde de kantoorruimte huren almere bezwaar- en beroepstermijn, schorsende werking van beroep en bezwaar, de bezwaarschriftenprocedure, het administratief beroep, de administratieve rechtspraak, de wijze van toetsen en de rol van de burgerlijke rechter. De paragraaf sluit af met een samenvatting.
3.3.1 Bezwaar- en beroepstermijn De algemene termijn voor het indienen van bezwaar- en beroepschriften is op zes weken bepaald in art. 6:7 Awb. Op deze termijn is de Algemene termijnenwet van toepassing. Indien een termijn eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. De bezwaar- en beroepstermijn begint te lopen één dag na verzending van het besluit. De dag van ontvangst kantoorruimte huren nijmegen van het besluit is doorgaans de eerste dag van de termijn. Indien een besluit per post is verzonden, wordt het bezwaar- en beroepschrift geacht tijdig te zijn ingediend indien het voor het einde van de termijn van zes weken ter post is bezorgd, mits het niet langer dan een week na afloop van de termijn bij het bestuursorgaan is ontvangen (art. 6:9 Awb).