Methode van de netto contante waarde

Voorbeeld: methode van de netto contante waarde: Investeringsuitgaaf 1 00 Jaarlijkse operationele ontvangsten 90 volgens scenario 1 Jaarlijkse operationele u itgaven Belasting Restwaa rde Economische levensduur Tijdvoorkeurvoet Risicoprem ie 5 jaar 60 10 25 4% 6% volgens scenario 1 volgens scenario 1 volgens scenario 1 De netto operationele kasstroom bedraagt nu 90-60-1 0=20 in de eerste vier jaar. En 20 + 25 = 45 in het laatste. De netto contante waarde Bedrijfspand huren in Breda wordt nu als volgt berekend:  De netto contante waarde is negatief. Het project creëert geen waarde, maar vernietigt 8,66 aan waarde en moet dus n iet worden uitgevoerd. Helaas is de praktijk zelden zo overzichtelijk als weergegeven in d it voorbeeld. Een project met een netto contante waarde groter of gelijk aan nul komt dus bedrijfspand huren Enschede in aanmerking voor uitvoering wanneer we de doelstelling van waardecreatie strikt hanteren. De methode zegt echter niet hoe groot het rendement precies is dat op het project wordt behaald. De hoogte van het rendement kan berekend worden met de methode van de interne rentabiliteit (IRR-methode). Deze methode geeft het rendementspercentage weer waarbij de netto contante waarde gelijk is aan nul. Dit bedrijfsruimte huren Almere is het rendement dat werkelijk op de vastgoedbelegging wordt behaald. Zie figuur 7-26 Exploitatiemodel vastgoed waarin opgenomen BAR-, NAR-, huurkapitalisatie-, DCF- en IRRberekeningen. 7.5.2 Vastgoedwaardering Voor het waarderen van vastgoed in het algemeen gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Regeling Jaarverslaggeving ( RJ), voor zover er geen andere afspraken zijn gemaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval in de bedrijfspand huren in nijmegen gezondheidssector, waar met invoering van de WTZi specifieke afspraken zijn gemaakt die van invloed zijn op het waarderen van zorgvastgoed. De waardering kan plaatsvinden op basis van historische kostprijs of op basis van actuele waarde. Ongeacht of materiële vaste activa gewaardeerd worden op historische kostprijs of de actuele waarde, ze mogen nooit voor meer op de balans staan dan de realiseerbare