Milieubeleidsplan, milieuprogramma en rioleringsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Milieubeleidsplan De Wet milieubeheer legt het Rijk en de provincies de plicht op om ten minste eenmaal in de vier jaar een nationaal, respectievelijk provinciaal milieubeleidsplan vast te stellen (art. 4.3 en 4.9 Wm). De ministers van VROM, Verkeer en Waterstaat, LNV en EZ stellen het nationale winkel huren breda plan vast. Provinciale Staten stellen het provinciale plan vast. Met het oog op de bescherming van het milieu geeft het nationale milieubeleidsplan richting aan de door het Rijk in de eerstvolgende vier jaar te nemen beslissingen, en geeft het naar verwachting tevens richting aan in de daarop volgende vier jaar te nemen beslissingen (art. 4.3 lid 1 Wm). De plannen moeten aangeven wat de hoofdzaken zijn van het milieubeleid: wat men wil bereiken, op welke manier en binnen welke tijd. De gevolgen winkel huren enschede van het beleid moeten worden aangegeven op financieel en economisch terrein en voor de ruimtelijke ordening (art. 4.3 lid 3 Wm).
Een plusregio – de zeven regionale bestuursorganen die de gemeente of gemeenten Amsterdam, Arnhem en Nijmegen, Eindhoven en Helmond, Enschede en Hengelo, ‘s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvatten – kan een regionaal milieubeleidsplan vaststellen (art. 4.15a Wm).
342 9 Wet milieubeheer
Ook de gemeente(raad) kan winkel huren almere een milieubeleidsplan vaststellen (art. 4.16 Wm). Bij de gemeenten ligt het accent meer op de uitvoering. Bovendien kunnen veel milieuproblemen alleen op bovengemeentelijk niveau worden opgelost.
Milieubeleidsprogramma Rijk, provincie, plusregio en gemeente hebben ieder de plicht jaarlijks een milieuprogramma vast te stellen (paragrafen 4.3, 4.5, 4.Sb en 4.7 Wm). De milieuprogramma’s van Rijk en provincie hebben betrekking op de eerstvolgende vier jaar; de periode voor de programma’s van plusregio en gemeente is niet voorgeschreven. Het programma geeft de activiteiten winkel huren nijmegen aan die zullen worden verricht en de financiĆ«le gevolgen daarvan. Het bevat tevens een verslag van de voortgang van de uitvoering van het geldende plan.