Milieueffectrapportage

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De mededeling van de aanvrager dat hij een MER-plichtig besluit wil aanvragen wordt doorgestuurd (art. 7.12 lid 3 Wm) naar de adviseurs en de vaste commissie voor de milieueffectrapportage. 3 Van de kantoor huren breda mededeling – de startnotitie – wordt openbaar kennis gegeven in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad of op een andere geschikte wijze, dan wel (als het Rijk bevoegd gezag is) in de Staatscourant (art. 3:12 Awb en 7.12 lid 4 Wm). 4 De commissie en adviseurs krijgen de gelegenheid advies uit te brengen over het geven van richtlijnen over de inhoud van het MER. De commissie adviseert binnen negen weken na de publicatie van de startnotitie (art. 7 .14 lid 2 Wm). 5 Het bevoegd gezag stelt kantoor huren enschede eenieder gedurende de terinzagetermijn van zes weken (art. 3:16 Awb) in de gelegenheid naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren te brengen over het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het MER (art. 7.14 lid 4 Wm). 6 Het bevoegd gezag geeft uiterlijk dertien weken na de openbare kennisgeving van de mededeling (startnotitie) richtlijnen voor de inhoud van het MER; bij een ‘eigen’ voornemen van het bevoegd gezag voor een activiteit kan die termijn met maximaal acht weken worden verlengd (art. 7.15 lid 1 Wm).
7 De richtlijnen worden bekendgemaakt aan degene die de activiteit onderneemt en meegedeeld aan de commissie, de kantoor huren almere adviseurs en aan hen die zienswijzen naar voren (punt 5) hebben gebracht (art. 7.15 lid 5 Wm). 8 Het opgestelde MER wordt aan het bevoegde gezag overgelegd, die het op aanvaardbaarheid beoordeelt (art. 7.17 lid 1 Wm). 9 Het bevoegd gezag zendt van een MER onverwijld een exemplaar aan de commissie en aan de adviseurs (art. 7.20 lid 1 Wm). 10 Binnen acht weken na de ontvangst wordt van het MER openbaar kennis gegeven (art. 7.20 lid 2 Wm en art. 3:12 Awb) en vindt terinzagelegging van het MER plaats, gelijktijdig met: de terinzagelegging van de aanvraag van het MER-plichtige besluit, bijvoorbeeld kantoor huren nijmegen met de aanvraag Wm-vergunning (art. 7.29 en 13.2 Wm); de verplichte terinzagelegging van het voorontwerp of ontwerp van het MER-plichtige besluit, bijvoorbeeld een ontwerp-trac├ębesluit (art. 7.30 Wm). 11 Het MER ligt gedurende de gebruikelijke termijn van zes weken (art. 3:16 Awb) ter inzage.