OR-beleid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als het gaat om de vraag wie in het overleg moeten worden betrokken, kunnen we stellen dat overleg met alle direct betrokkenen de voorkeur verdient boven systemen van vertegenwoordiging of roulatie, zoals kantoorruimte huren breda men die in grote afdelingen nog weleens aantreft. Overleg over werk en werkomstandigheden is alleen zinvol wanneer leidinggevenden in het overleg ook zelf zeggenschap hebben over deze zaken. Het introduceren van werkoverleg dient dan ook gepaard te gaan met een herschikking van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals die over verschillende niveaus van de organisatie zijn verdeeld. Het uitgangspunt is dat delegatie van zoveel mogelijk bevoegdheden naar een zo laag mogelijk niveau in de organisatie een effectieve, flexibele bedrijfsvoering kantoorruimte huren enschede bevordert. Tevens is het een voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling van werkoverleg.
Werkoverleg en ondernemingsraad (OR) Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (zie hoofdstuk 2) heeft de OR het recht initiatieven te ondernemen om werkoverleg in de organisatie te bevorderen. Toch blijkt het initiatief zelden van de OR uit te gaan. Bovendien blijkt de relatie tussen OR en werkoverleg vaak gespannen te zijn. Ze zijn als overlegvormen vanuit verschillende achtergronden ontstaan. De OR is gebaseerd op een wettelijke regeling om werknemersbelangen ondernemingsbeleid beter in het ondernemingsbeleid te verankeren, terwijl werkoverleg veeleer een strikt functionele afdelingsdoelstelling kent.
De invloed van beide overlegorganen kan elkaar versterken of juist verzwakken. Directe participatie op de werkvloer kantoorruimte huren almere kan, wanneer beide goed op elkaar zijn afgestemd, een goede voedingsbodem vormen voor inspraak op organisatieniveau. Goed functionerend werkoverleg kan echter ook de interesse voor vertegenwoordigende inspraak doen verminderen. Zo kwam uit onderzoek naar voren dat ‘afdelingsoverleg gepaard gaat met minder interesse van de achterban voor de OR’. De relatie tussen OR en werkoverleg verdient om die reden aandacht. Deze twee organen dienen hun onderwerpen in ieder geval op elkaar af te stemafdelingszaken men. In grote lijnen zou de verdeling kunnen zijn dat afdelingszaken op afdelingsniveau worden afgehandeld, en dat meer algemene kantoorruimte huren nijmegen zaken tot de competentie van de OR behoren. Ook kan het werkoverleg beleidsvoorbereidend werken voor de OR inzake zijn eigen OR-beleid en kan werkoverleg als zodanig een platform van gestructureerd overleg met de achterban vormen.