Organisatie als politieke ‘arena’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Macht en conflict dienen uitdrukkelijk aandacht te krijgen in vraagstukken van besluitvorming. Een organisatie is immers een soort coalitie van deelnemers waarin een ieder zijn eigen specifieke eisen meebrengt. Besluitvorming is dan ook een politiek proces. Teneinde het dynamische kantoorruimte huren breda proceskarakter van besluitvorming goed te begrijpen, is het goed vier basiselementen te onderkennen. In de eerste plaats worden conflicten die in een organisatie ontstaan door de verscheidenheid van belangen en voorkeuren van de coalitiepartners veelal niet ‘echt’ opgelost, maar door middel van allerlei procedures teruggebracht tot aanvaardbare proporties. Om toch een zekere samenhang te garanderen tussen de verschillende deeloplossingen, hanteert de organisatie het mechanisme kantoorruimte huren enschede van bevredigende (in plaats van maximale) resulwtcn, en schenkt opeenvolgend aandacht aan het bereiken van doelen die eigenlijk met elkaar in strijd zijn, waarbij de tijd als buffer fungeert. Ten tweede vermijden organisaties vaak het direct onder ogen zien van onzekerheid. Wel proberen ze de omgeving zoveel mogelijk onder controle te brengen door middel van afspraken, contracten en tradities. Tevens stellen ze hun besluitvormingsprocedures voortdurend bij als gevolg van reacties uit de omgeving. Organisaties gaan en blijven ook op zoek naar oplossingen voor specifieke problemen. Is er een probleem opgelost, dan stopt het zoeken. Het zoeken verloopt volgens drie patronen: zoek in de buurt van het probleem, zoek in de buurt van bekende alternatieven en probeer het probleem af te wentelen op organisatorisch ‘zwakke’ sectoren kantoorruimte huren almere van de organisatie. leren Ten slotte blijken organisaties te ‘leren’, dat wil zeggen: ze blijken zich in de loop van de tijd te kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Weliswaar vallen er irrationele aspecten aan organisatiegedrag te onderkennen, maar toch zien we dat organisaties haast altijd via traditionele lijnen werken. De organisatie heeft een duidelijke voorkeurshiĆ«rarchie, ze heeft een aantal keuzeregels: vermijd onzekerheid, handhaaf regels en houd deze regels eenvoudig. Een organisatie kiest op een zodanige wijze dat uitkomsten voor beslissers bevredigend zijn door het halen van een aspiratieniveau of streefniveau (satisficerend gedrag in plaats van rnaximerend gedrag).
conflictsrof Een organisatie kent allerlei conflictstof die voortkomt uit de omstandigheid dat er diverse afdelingen binnen een organisatie bestaan. Door arbeidsverdeling en afdelingsvorming ontstaat in het grotere verband van de organisatie toch ook wederzijdse afhankelijkheid in het wederzijdse kantoorruimte huren nijmegen afhankelijkheid functioneren. Deze wederzijdse afhankelijkheid en allerlei verschillen in visie en doelen van eenheden binnen een organisatie zorgen voor de nodige conflicten. Schaarste in midpotentiele conflicten delen versterkt dit nog. Of deze potentiĆ«le conflicten tot daadwerkelijke ‘beheersingsproblemen’ van de diverse ‘spelers’ en belangengroeperingen leiden, hangt af van zaken als de belangrijkheid van het betreffende onderwerp en de machtsverdeling in de organisatie.