Overige wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Wegenwet, en de relatie met andere wetten.
10.2.1 Doel van de wet
Doel van de Wegenwet is het kantoorruimte huren breda geven van regels omtrent de openbaarheid van wegen.
Om het doel te bereiken zijn in de Wegenwet de volgende instrumenten opgenomen: a openbaarheid; b onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer; c wegenlegger.
Ad a Openbaarheid Volgens art. 4 Wegenwet is een weg openbaar wanneer: hij gedurende dertig achtereenvolgende jaren na 1 oktober 1932 voor eenieder toegankelijk is geweest; hij gedurende tien achtereenvolgende jaren na 1 oktober 1932 voor eenieder toegankelijk is geweest en tevens gedurende die kantoorruimte huren enschede tijd is onderhouden door het Rijk, een provincie, gemeente of waterschap; de rechthebbende daaraan de bestemming openbare weg heeft gegeven. Ad b Onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer Een weg houdt op openbaar te zijn wanneer hij gedurende dertig achtereenvolgende jaren niet voor eenieder toegankelijk is geweest of wanneer hij door het bevoegd gezag aan het openbaar verkeer is onttrokken (art. 7 Wegenwet). Een besluit tot wegonttrekking van een door het Rijk, de provincie of het waterschap, respectievelijk de gemeente onderhouden weg, wordt genomen door de minister van Verkeer en Waterstaat, Provinciale Staten kantoorruimte huren almere respectievelijk de gemeenteraad. Indien een belanghebbende bij een weg die niet door de gemeente wordt onderhouden om wegonttrekking verzoekt, past het gemeentebestuur de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe van afdeling 3.4 Awb. Tegen een eventuele weigering kan de belanghebbende beroep instellen bij Gedeputeerde Staten. Volgens art. 13 Wegenwet moet, zolang het tegendeel niet blijkt, ervan uit worden gegaan dat de eigendom van wegen berust bij provincie, waterschap en gemeente door welk(e) de weg wordt onderhouden. Er is dus een vermoeden van eigendom. Rijk, provincie en waterschap zijn verplicht de kantoorruimte huren nijmegen wegen te onderhouden (art. 15, 16 en 17 Wegenwet).
Ad c Wegenlegger Van de buiten de bebouwde kom gelegen wegen en de wegen die naar een station leiden, moet volgens art. 27 en 28 een zogenoemde legger worden opgemaakt die bepalend is (art. 49 en 50 Wegenwet) voor de: vaststelling van de openbaarheid van de weg; gebruiksbeperkingen; vaststelling wie onderhoudsplichtig is en voor welke bijdrage.