Personele structuur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nadat de functies in organen zijn onderverdeeld dient de personele structuur te worden vastgesteld. De personele structuur heeft betrekking op de mensen in de organisatie. Bij het vaststellen van de personele structuur wordt aandacht besteed aan: • hiërarchische verhoudingen: door wie worden opdrachten gegeven; • bevoegdheden: wie mag bepaalde beslissingen nemen; • personele bezetting: welke medewerker(s) zijn werkzaam op bepaalde afdelingen en in welke functies; • communicatie: wie informeert anderen en op welke wijze.
De activiteiten die voortvloeien uit de bedrijfsprocessen moeten verdeeld worden over de verschillende organisatiemedewerkers. Onder arbeidsverdeling wordt verstaan het verdelen van de werkzaamheden in flexplek huren breda deeltaken, die toegewezen worden aan personen of andere werkverbanden in een organisatie, zoals afdelingen. Dit vraagstuk komt al snel aan de orde wanneer in een organisatie meer personen werkzaam zijn. De redenen waarom arbeidsverdeling in organisaties veel aandacht krijgt, zijn velerlei van aard. Een belangrijke reden is het bereiken van een hoge productiviteit (= aantal prestaties in een bepaalde tijd). Arbeidsverdeling heeft vooral in de productiesfeer een grote invloed gehad op verhoging
Hoofdstuk 9 1 Structurering 427
van de productiviteit. Hierdoor konden de kostprijzen van producten aanzienlijk dalen. Arbeidsverdeling heeft tevens mogelijkheden geboden voor mechanisatie en later voor robotisering van de productie. Dit flexplek huren almere laatste staat nog maar in de kinderschoenen. Als we de arbeidsverdeling van verschillende organisaties met elkaar vergelijken, zien we dat er steeds gezocht wordt naar ‘maatwerk’. maatwerk Arbeidsverdeling is altijd afhankelijk van de gegeven situatie. Alleen het proces om te komen tot arbeidsverdeling is algemener van aard. Dit proces heeft een verticale en een horizontale dimensie.