Rechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 112 e.v. Gw kennen de rechtsprekende bevoegdheden bij uitsluiting toe aan de rechterlijke macht. In sommige gevallen mogen niet tot de rechterlijke macht behorende personen deelnemen aan de berechting van bij wet aan te wijzen geschillen. Dat mag bijvoorbeeld bij flexplek huren breda pachtzaken. De rechter toetst ook overheidsdaden, zowel op het gebied van het bestuur als op het gebied van de wetgeving. Als een burger een privaatrechtelijk vorderingsrecht tegen de staat heeft (bijvoorbeeld wegens onrechtmatig handelen), is de burgerlijke rechter bevoegd daarvan kennis te nemen.
•Voorbeeld Een rijksambtenaar in functie veroorzaakt een aanrijding. De gemeente beschadigt met een tractor een monumentale boom in een tuin.
De burgerlijke of gewone rechter is er voor de civiele (privaatrechtelijke) zaken, de administratieve rechter is flexplek huren enschede er voor de bestuursrechtelijke zaken. In het algemeen zal de burgerlijke rechter een eiser niet-ontvankelijk verklaren (er wordt dan niet op de inhoud van de zaak ingegaan) als hij naar een administratieve rechter had kunnen gaan of kan gaan. Het principe is echter dat men zich altijd tot een rechter moet kunnen wenden. Mocht het beroep op de administratieve rechter in een wet zijn uitgesloten, dan kan men altijd terecht bij de burgerlijke rechter, die een soort ‘vangnet’-functie vervult.
De burgerlijke rechter pleegt overheidshandelen wat minder diepgaand te toetsen dan de administratieve rechter. De laatste toetst de besluiten van de overheid mede aan de zogenoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die de rechter een royale mogelijkheid geven een overheidsbesluit flexplek huren almere te vernietigen als hij meent dat er onbehoorlijk gehandeld is.
Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat nu ook de burgerlijke rechter het overheidshandelen moet toetsen aan genoemde beginselen, indien de overheid van privaatrecht gebruikmaakt. In paragraaf 3.7 zal dit alles nader worden behandeld.
Van Nederland wordt wel gezegd dat het een gedecentraliseerde eenheidsstaat is. Met de term ‘gedecentraliseerd’ wordt bedoeld dat het totale overheidsgezag niet op één plaats is geconcentreerd, maar dat het verspreid is over het land door toekenning aan ‘lagere’ overheidsorganen. De term ‘eenheidsstaat’ duidt aan dat deze lagere overheden aan wie overheidsgezag is toegekend, daarvan niet zo vrijelijk gebruik kunnen maken dat de eenheid van de staat in het flexplek huren nijmegen geding komt.
Het toekennen van overheidsgezag aan lagere overheden vindt plaats via enerzijds deconcentratie en decentralisatie en anderzijds autonomie en medebewind.
Spreiding van overheidsgezag (zowel wetgeving als bestuur) kan op twee manieren worden gerealiseerd: via deconcentratie en via decentralisatie.