Sloopvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Sloopvergunning Niet alleen door aanleggen maar ook door slopen kan in een bestemmingsplan begrepen grond minder geschikt worden voor de verwezenlijking van de daaraan bij het plan gegeven kantoor huren alkmaar bestemming. Door slopen kan eveneens een overeenkomstig het plan verwezenlijkte bestemming worden bedreigd. Het opnemen van een sloopvergunningsvereiste kan een oplossing bieden. Een sloopvergunning is uiteraard niet vereist voor het slopen indien burgemeester en wethouders een aanschrijving tot slopen op grond van de Woningwet hebben uitgebracht. Bouwwerken waarvoor ingevolge art. 43 Wonw geen bouwvergunning is vereist, mogen ook zonder sloopvergunning worden gesloopt (art. 3.20 lid 1 Wro).
De sloopvergunning mag worden geweigerd indien een bouwvergunning kan worden verleend voor een in plaats kantoor huren hengelo van het te slopen bouwwerk op te richten bouwwerk doch deze vergunning nog niet is aangevraagd (art. 3.20 lid 2 Wro). Een bouwvergunning geeft weliswaar alleen een recht om te bouwen en niet de plicht, maar de weigeringmogelijkheid van de sloopvergunning bevordert in ieder geval dat de eerste stap -een bouwplan -gezet wordt.
De sloopvergunning moet worden geweigerd indien: a een monumentenvergunning is vereist en deze niet is verleend (op grond van de Monumentenwet 1988, een provinciale of een gemeentelijke kantoor huren deventer monumentenverordening);
b de sloop in strijd zou zijn met de provinciale verordening of een AMvB omtrent de inhoud van bestemmingsplannen.
Burgemeester en wethouders beslissen omtrent een aanvraag voor een sloopvergunning binnen twaalf weken na de dag van ontvangst van de aanvraag. Indien de vergunning een bouwwerk betreft dat behoort tot een beschermd stads- of dorpsgezicht, berichten burgemeester en wethouders tegelijk met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de vergunning de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten.
Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing omtrent de sloopvergunning aanhouden indien voor een kantoor huren zoetermeer in de plaats van het te slopen bouwwerk op te richten bouwwerk bouwvergunning is aangevraagd, maar op die aanvraag nog niet onherroepelijk is beslist. De aanhouding duurt totdat onherroepelijk op de aanvraag om bouwvergunning is beslist.