Toepassing van SHA en SLP Systematische handlinganalyse (SHA)

Stap 7 Onderzoeken van beperkingen en modificeren van voorstellen Het discussieplan uit stap 6 moet nu worden onderzocht op mogelijke beperkingen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de beschikbare kantoor huren breda geldmiddelen, het tijdschema waarbinnen alles moet zijn gerealiseerd, en opleiding en vaardigheden van het personeel dat de apparatuur moet bedienen. Ook moet in dit stadium rekening worden gehouden met de afstemming op en coördinatie met afdelingen of medewerkers die zieh bezighouden met activiteiten als productieplanning, inkoop en onderhoud van apparatuur. Op basis van deze beperkingen zal het voorlopige discussieplan moeten worden bijgesteld.
Stap 8 Berekening van de behoefte aan apparatuur, mensen en geld Uit de vorige stap zullen een of meer bijgestelde plannen kantoor huren enschede overblijven. Deze moeten nu nader worden gespecificeerd in termen van apparatuur, mensen en geld.
Stap 9 Evaluatie De gedetailleerde voorstellen voor de aanpak van het materials-handlingprobleem moeten vervolgens worden geevalueerd. Hierbij zullen zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren een rol speien.
TUSSENVRAAG 8.3 In welke eenheid drukken bijvoorbeeld de importeur van Nissan en het containerbedrijf ECT hun intensiteit uit?
Opslag vraagt orn een goede indeling van de beschikbare ruirnte
8.3.1 Toepassing van SHA en SLP Systematische handlinganalyse (SHA) is, zoals gezegd, geschikt voor analyse van goederenbewegingenproblemen in magazijnen met een gegeven lay-out. Systematische lay-outplanning (SLP) wordt toegepast bij wijziging van de lay-out in een bestaand magazijn ofhet ontwerpen van de lay-out voor nieuw op te zetten magazijnen. Vanaf de start van het kantoor huren almere inrichtingsproces tot het moment van het opleveren worden vier fasen onderscheiden:  • Fase 1: bepaLen van de Locatie. In deze fase wordt de locatie van het magazijn bepaald. Het vestigingsplaatsvraagstuk is besproken in paragraaf 8.1. • Fase 2: bepaLen van de aLgemene Lay-out. In deze fase wordt de algemene totale lay-out opgesteld: het algemene raamwerk, waar de fundamentele materiaalstroom in het magazijn wordt vastgesteld. In deze fase wordt ook de omvang van de verschillende onderdelen van het magazijn bepaald. • Fase 3: detailleren van de Lay-out. Vanuit kantoor huren nijmegen het algemene plan wordt vervolgens een detail lay-outplanning afgeleid: waar kamt wat te staan? • Fase 4: installeren en inrichten. De hiervoor genoemde handelingen zijn in feite de voorbereidende werkzaamheden geweest. De laatste fase betreft het plannen van de installatie en het daadwerkelijk realiseren van de noodzakelijke apparatuur.