Uitgewerkt procesmodel van een organisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uitgewerkt procesmodel van een organisatie
managementproces Het managementproces staat met andere woorden dus in een sturende relatie ten opzichte van de primaire uitvoeringsprocessen of hoofdprocessen in een organisatie. In een verder uitgewerkte schematische voorstelling wordt het managementproces in figuur 12.3 ten opzichte van de uitvoeringsprocessen weergegeven.
Inmiddels zijn onderscheiden: primaire of hoofdprocessen; secundaire of ondersteunende processen; bestuurlijke of regelende en voorwaardenscheppende processen.
Primaire processen of hoofdprocessen omvatten de activiteiten die een directe bijdrage leveren aan het totstandkomen van een bedrijfsruimte eindhoven product of een dienst, bijvoorbeeld: inkoop, productie, verkoop. Anders gezegd: de primaire processen zijn dié processen waaraan een organisatie haar bestaan ontleent. Secundaire processen of ondersteunende processen omvatten de activiteiten die worden verricht om de primaire processen op peil te houden respectievelijk hun werk te laten doen. Deze vormen geen doel op zich, maar dienen eerst en vooral om de primaire processen ongestoord en effectief te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan personele/ financiële ondersteuning en informatievoorziening.
Bestuurlijke of regelende en voorwaardenscheppende processen betreffen al die activiteiten die doelen bepalen voor en richting geven aan de primaire en secundaire processen. Bestuurlijke processen scheppen de voorwaarden om waarde toe te voegen en richten de organisatie op de te bereiken organisatiedoelen.Proces van leidinggeven en organiseren: communicatie en besluitvorming Interne bedrijfsproblemen die om oplossing vragen. Zo zijn de activiteiten waarmee een organisatie waarde creëert verdeeld in primaire, ondersteunende en bestuurlijke activiteiten. Deze gedachte komt terug in de zogenoemde ‘value duin’ of waardeketen (van Porter; zie figuur 1 2.4).

Primaire activiteiten zijn te verdelen in inkomende stroom van goederen, productie of dienstverlenen in de ruimste zin van het woord, uitgaande goederenstroom, marketing en verkoop en serviceverlening. De ondersteunende activiteiten zijn inkoop van producten en diensten ten behoeve van de primaire en ondersteunende activiteiten, ontwikkelen van technologie, bijvoorbeeld in de vorm van Research en Ontwikkeling, het beheer van menselijk potentieel, en de infrastructuur waaronder activiteiten vallen als financiering, juridische zaken enzovoort.