Veel voorkomende problemen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Er dreigt een vacuüm als er niet snel duidelijkheid komt over de nieuw te varen koers en de hiermee samenhangende consequenties. Het management zal gedemotiveerd raken ten gevolge van de vele onzekerheden over baangarantie, positie in de onderneming, salarisontwikkeling enzovoort. De medewerkers zullen hierdoor ook minder gemotiveerd worden, waardoor een uittocht dreigt van getalenteerde organisatieleden. Bij overnames liggen maar al te veel headhunters op de loer. Het vrijwillig vertrek van zo’n vijf tot tien procent van de medewerkers vormt bij een fusie of overname zeker geen uitzondering. Dit is natuurlijk onder meer afhankelijk van de schaarste op de arbeidsmarkt en de kwaliteit van de medewerker. Zeker in vergaderruimte eindhoven organisaties met een informeel karakter kan een leegloop van ervaren en met de organisatie bekende managers en medewerkers desastreuze gevolgen hebben. Deze vrijgekomen arbeidsplaatsen te laten herbezetten door nieuwe medewerkers kost veel inwerktijd, aangezien veel kennis en ervaring niet op schrift gesteld is en daardoor moeilijk overdraagbaar.
Als laatste probleemgebied spelen te hoge verwachtingen van de fusie, zowel kwantitatief als kwalitatief, een belangrijke rol. Zeker indien men op zeer korte termijn een hoog rendement verwacht.
De hiervoor genoemde, veel voorkomende problemen zullen serieus in overweging moeten worden genomen bij een voorgenomen fusie of overname. Verder kan de kans van slagen van een fusie of overname worden vergroot indien: a er een strategisch plan bestaat waarin de doelstellingen van de onderneming tot uitdrukking komen en waarin wordt aangegeven op welke wijze het management denkt deze doelstellingen te kunnen realiseren; b de fusie of overname door het management goed wordt begeleid en de medewerkers tijdig op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen;
Hoofdstuk 3 [ Samenwerking
c er een grondige en goed doordachte planning ten grondslag ligt aan het fusieproces (zie hiervoor ook paragraaf 3.6); d indien er vooraf een nauwkeurige financiële en haalbaarheidsanalyse is gemaakt van de kosten die met de fusie of overname gemoeid zijn en de resultaten die deze op korte en middellange termijn zal opleveren.
3.5.4 Fase na de fusie
Nadat de fusie- of samenwerkingscontracten zijn getekend zal worden begonnen met de implementatie. Systematisch zal een aantal noodza- implementatie kelijke acties per bedrijfsonderdeel moeten worden ondernomen. Het management speelt hierbij een centrale en sturende rol. In figuur 3.6 zien we een aantal bedrijfsonderdelen waar actie dient te worden ondernomen. Een praktische methode is het instellen van werkgroepen (task task farces farces) voor de verschillende bedrijfsonderdelen, die een plan ontwikkelen voor de integratie van bepaalde taken.