Verpakkingen en logistiek

De verpakking vervult een aantal functies in het logistieke traject. In het material management heeft de verpakking de taak om een grondstof of een halffabrikaat efficient en onbeschadigd van de ene kantoor huren breda machine naar een volgende machine, ofvan de ene fabriek naar een andere fabriek, te begeleiden. Als we over de verpakking in het traject van de fysieke distributie spreken, is het gebruikelijk een onderscheid te maken tussen de consumentenverpakking en de distributieverpakking; laatstgenoemde wordt ook wel transport- ofverzendverpakking genoemd. In deze paragraaf zullen we de verschillende aspecten van de verpakking in relatie tot de logistiek aan bod taten komen. We beginnen met een uiteenzetting kantoor huren enschede van de functies die een verpakking kan vervullen. Vervolgens bespreken we de betekenis van verpakkingen in de productielogistiek en die in de distributielogistiek. Met een bespreking van de distributie- en consumentenverpakkingen wordt deze paragraaf besloten.
9.5.1 Functies van verpakken Verpakken wordt door de Nederlandse beroepsvereniging, het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC), omschreven als: • de kunst, de wetenschap en de technologie om op de meest efficiente wijze producten te conditioneren voor het transport en voor de verkoop; • het middel om op een rationele manier een product aan de eindverbruiker afte leveren, in optimale toestand, voorzien van de juiste informatie en tegen de laagste prijs.
Populair gezegd stelt het NVC: een verpakking moet verkopen wat ze beschermt en beschermen wat ze verkoopt. Deze uitspraak geldt zeer sterk voor de consumentenverpakking.  Alvorens we het onderwerp verpakken verder zullen uitwerken, staan we even stil bij de functies die het NVC ziet weggelegd voor een verpakking. Het betreft de volgende functies: 1 De verpakking kantoor huren almere moet de inhoud beschermen tegen invloeden van buiten en soms ook de buitenwereld voor de invloed van de inhoud. 2 De verpakking moet heel vaak de inhoud een zichtbare en communiceerbare vorm geven. 3 De verpakking moet de inhoud in hoeveelheden verhandelbaar maken. 4 De verpakking moet de inhoud verplaatsbaar maken. 5 De verpakking moet aan de koper informatie verstrekken over de inhoud. 6 De verpakking moet de inhoud optimaal bruikbaar aanbieden. 7 Voor de kantoor huren nijmegen verpakkingsverbruikende industrie voegt het NVC hieraan nog toe, dat de verpakking in een industrieel productieproces verwerkbaar en bruikbaar moet zijn.