Verschillende voorkeuren

Een totaal van 132 studenten beantwoordde de twee vragen, die van elkaar gescheiden waren door een kort opvulprobleem. De volgorde van de vragen was voor de helft van de respondenten flexplek huren breda omgewisseld. Hoewel gemakkelijk kan worden vastgesteld dat de twee problemen objectief gesproken identieke opties aanbieden, gaven 55 van de respondenten in de twee versies verschillende voorkeuren aan. Van hen verwierpen er 42 de gok in probleem ro, maar accepteerden wel de gelijkwaardige loterij in probleem rr. De effectiviteit van deze op het oog onbetekenende manipulatie illustreert zowel de discrepantie flexplek huren enschede tussen kosten en verliezen en de invloed van inkadering. Wanneer je de 5 dollar als een betaling opvat, maakt dit het vooruitzicht aanvaardbaarder dan als je aan hetzelfde bedrag denkt als een verlies. De voorgaande analyse impliceert dat iemands subjectieve toestand verbeterd kan worden door negatieve uitkomsten in te kaderen als kosten in plaats van verliezen. De mogelijkheid van dergelijke psychologische manipulaties verklaart misschien een paradoxale gedragsvorm die kan worden aangeduid als het effect van het niet-gecompenseerde verlies. Thaler (1980) heeft het voorbeeld besproken van een man die, kort nadat hij voor zijn lidmaatschap van een tennisclub heeft betaald, last krijgt van een tennisarm en met veel pijn blijft doortennissen om te vermijden dat zijn investering verloren gaat. Aangenomen dat deze man niet zou spelen als hij zijn lidmaatschap niet betaald had, rijst de vraag hoe het spelen met hevige pijn iemands lot kan verbeteren. Naar onze mening houdt doorspelen met pijn de beoordeling van het lidmaatschapsgeld als een kostenpost in stand. Als de man zou flexplek huren almere ophouden met tennissen, zou hij
gedwongen worden om het lidmaatschapsgeld als een niet-gecompenseerd verlies te beschouwen, iets wat nog moeilijker te verdragen is dan doorspelen met pijn.
Slotopmerkingen De begrippen utiliteit en waarde worden algemeen gebruikt in twee verschillende betekenissen: (a) ervaringswaarde, de mate van plezier of pijn, satisfactie of lijden bij de ervaring van een uitkomst; en (b) beslissingswaarde, de bijdrage van een verwachte uitkomst aan de algehele aantrekkelijkheid of afstotendheid van een optie in een keuze. In de beslissingstheorie wordt dit onderscheid maar zelden expliciet omdat stilzwijgend wordt aangenomen dat beslissingswaarden en ervaringswaarden samenvallen. Deze aanname maakt deel uit van de voorstelling van een geïdealiseerde beslisser die in staat is toekomstige ervaringen met volledige nauwkeurigheid te voorspellen en opties flexplek huren nijmegen dienovereenkomstig te beoordelen. Bij alledaagse beslissers is de overeenkomst tussen beslissingswaarden en ervaringswaarden echter verre van volmaakt (March, 1978). Sommige factoren die van invloed zijn op ervaring, kunnen niet gemakkelijk voorspeld worden, en sommige factoren die van invloed zijn op beslissingen, hebben geen vergelijkbaar effect op de ervaring van uitkomsten.