Waardering door maatschappij

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Beoordeling van de gehele organisatie: EFQM-model
Een model dat de laatste tijd ook nogal eens wordt gehanteerd om naar het presteren van EFQM-model de eigen organisatie te kijken is het zogenaamde EFQM-model, zoals weergegeven in figuur 1 0.16. Dit model is ontwikkeld door de European Foundation for Quality Management. Hoewel in eerste aanleg ontwikkeld in het kader van streven naar verhoging van de kwaliteit, kan het ook gebruikt worden om het functioneren van de gehele organisatie te verbetermanagemenr verbeteren en om acties in het kader van verbetermanagement in onderling verband beter op elkaar af te stemmen.
Het model kent negen aandachtsgebieden die van belang zijn voor het verbeteren van de prestaties van de organisatie. Vier ervan zijn resultaatgebieden, te weten de eindresultaten, de waardering van het personeel, de waardering door klanten en de waardering door de maatschappij. Vijf ervan zijn organisatiegebieden: leiderschap, personeelsmanagement, beleid en strategie, management van middelen en management van de te onderscheiden processen. Deze bedrijfsruimte eindhoven gebieden zijn van invloed op de score in de resultaatgebieden. In dit model worden strategisch management (zie hoofdstuk 10) en operationeel management (zie hoofdstuk 10, 11 en 12) dus nauw aan elkaar gekoppeld_ Hoewel de resultaatgebieden overeenkomst hebben met gedachten van de ‘Balanced Scorecard’ (in subparagraaf 10.9. 3) is een verschil dat daarin niet expliciet de veroorzakende organisatiegebieden zijn opgenomen. Het EFQM-model is niet alleen te gebruiken voor het sturen en beoordelen van prestatie, maar kan ook gebruikt worden als een diagnose-instrument. Hiervoor zijn verschillende handleidingen beschikbaar. In Nederland zijn deze ontwikkeld en gepubliceerd door het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Het model is inmiddels het uitgangspunt waarop een aantal Nederlandse ondernemingen hun (aan de eigen situatie aangepaste) besturingssysteem hebben gebaseerd_