Werken met logistiek

 Werken met logistiek de magische grens van 100 000 boeken had overschreden. Daarmee heeft het boek in ieder geval de status van ‘standaardwerk’ bereikt. Echter zo’n positie nodigt allesbehalve uit om op de kantoor huren per uur breda lauweren te gaan rusten.

Docenten en studenten ervaren dagelijks hoe lastig het soms kan zijn om een boodschap goed over te brengen. Dat geldt ook voor ans vakgebied logistiek. De auteurs kijken dan ook altijd reikhalzend uit kantoor huren per uur enschede naar de resultaten van het periodiek door de uitgever met betrekking tot dit boek verrichte gebruikersonderzoek.
Het gebruikersonderzoek in 2010 heeft de auteurs een aantal goede handvaten gegeven om te gebruiken bij de samenstelling van de zesde druk van dit boek. Zander volledig te willen zijn, vermelden wij een vijftal belangrijke opmerkingen: • Het boek Werken met logistiek is naar de wens binnen het hbo dunner geworden om het onderwijs te bundelen in overzichtelijke minors van veelal 30 ECTS. • De inleidende hoofdstukken zijn ingekort. Daardoor kunnen studenten en docenten eerder beginnen aan de verdiepingshoofdstukken in het logistieke vakgebied. • Het boek heeft een nog betere balans gekregen tussen theorie en praktijk. • De structuur is grotendeels hersteld zoals die tot en met de viertle druk werd gehanteerd. • Recente onderwerpen zoals de voorstellen voor een Topinstituut Logistiek door de Commissie Van Laarhoven en de publiciteitscampagnes ‘Logistiek: kantoor huren per uur almere de kunst van het slim organiseren’ zijn eveneens opgenomen in de nieuwe druk.
De opmerkingen van u als gebruikers zijn ter harte genomen. De verwachting wordt uitgesproken, dat de – thans voor u liggende – zesde druk goed tegemoet is gekomen aan de ontvangen commentaren en suggesties. Overtuig u zelf en neem kennis van de – in aantallen bladzijden beter gebalanceerde – hoofdstukken, van nieuwe paragrafen tekst, van nieuwe casussen en voorbeelden en van een licht gewijzigd onderwijsmodel. Andere belangrijke punten waarop Werken met logistiek is aangepast betreffen actuele thema’s als duurzaamheid, Iogistieke innovaties, e-procurement, ICT, WMS, TMS en Lean Management. In het didactisch concept speelt de website (www.werkenmetlogistiek. noordhoff.nl) een belangrijke rol. Ook daar hebben we nieuwe casussen en ander aanvullende studiemateriaal opgenomen. Onderwerpen die we in het
boek moeten beperken worden uitgediept op de website. Voor de docent zijn er uiteraard de Excel-modellen, de powerpointsheets en voorbeeldtentamens beschikbaar. De komende jaren zal voor een verdere kantoor huren per uur nijmegen ondersteuning via het internet gezorgd worden. Zo zijn er recent discussiegroepen bij www.linkedin.com opgezet. De auteurs zijn al jarenlang vanuit verschillende rollen werkzaam in de logistiek. Toch leren wij gelukkig nog ieder dag en willen dat ook graag zo houden. Wij staan dan ook zeer open voor commentaren/ervaringen/ suggesties door gebruikers als docent, student of praktijkbeoefenaar.
Logistiek als vakgebied is in meerdere opzichten duurzaam. Het draagt zeker bij aan een beter milieu, maar is daarnaast niet meer weg te denken als belangrijke bedrijfskundige functie in inkopende, producerende, distribuerende en dienstverlenende organisaties. Wij wensen u dan ook een duurzame reis toe door de wandere wereld van de logistiek.