Categorie archief: flexplek huren nijmegen

Berekeningen van de IRR

Berekeningen van de IRR van een project of van de IRR op eigen vermogen van een project zijn behalve problematisch ook minder zinvol vanuit de bovengenoemde verschillen tussen beleggen en ontwikkelen. De IRR kan problematisch zijn als er binnen ontwikkelprojecten veel van teken flexplek huren breda wisselende netto kasstromen zijn, omdat positieve netto kasstromen vooraf 1 04 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN kunnen gaan aan negatieve, of omdat er geen eigen vermogen wordt ingezet. De IRR heeft dan mogelijk geen oplossing of meerdere oplossingen. Bij een volledige voorverkocht project van koopwoningen is er formeel wel sprake van kasstromen op eigen vermogen (in de vorm van  kasgeld uit koperstermijnen) maar die kasstromen worden vrijwel onmiddellijk weer ingezet flexplek huren enschede voor de financiering van de grondaankopen of de bouw. Door slim te handelen en de koperstermijnen eerder te factureren dan de betalingen te doen op debetfacturen, ontstaan tijdelijk kasoverschotten. Feitelijk echter wordt er geen eigen vermogen ingezet en is er geen IRR op eigen vermogen te berekenen. De IRR van een project is mogelijk wel te berekenen. Als een project volledig vreemd gefinancierd is dan is er geen winst als de IRR gelijk is aan de financieringsrente. Als de IRR hoger is dan de financieringsrente dan is er wel winst, als de IRR lager is, dan is er sprake van verlies. Ook hier geldt dat een ontwikkeling nooit op één kengetal moet worden beoordeeld maar dat verschillende kengetallen en gegevens in verband moeten worden bezien. Voor een ontwikkelaar is de financierbaarheid van een project, voortvloeiend uit de liquiditeitsprognose, flexplek huren almere een net zo belangrijk gegeven als de marge of de netto contante waarde. 4.6 De eindwaarde uitgebeend · Eindwaarde berekeningen zijn al toegelicht in hoofdstuk 2. In deze paragraaf geven we enkele vergelijkingen die een wiskundige vertaling zijn van de hiervoor opgenomen schema’s. Voor een eindwaarde is altijd een moment van berekening van de eindwaarde nodig: het moment van oplevering (N). Verder is de fasering nodig waarbij het tijdstip prijspeil (tpp), het tijdstip start bouw (tsb) en tijdstip oplevering (top i) de belangrijkste zijn. Daarnaast is een index (i) van flexplek huren nijmegen belang en een rente (r). Voor het gemak herleiden we de tijdstippen tot perioden. Ni is de periode waarover we indexeren, Nr is de periode waarover we rente berekenen. Tenslotte is het bedrag op prijspeil (NCF0) nodig. De eindwaarde van een afzonderlijke post kan berekend worden met TW= NC.lj; . (1 + ir.(1 + r(r Voor bijvoorbeeld de bouwkosten is Ni gelijk aan de periode tussen prijspeil en startbouw en is Nr gelijk aan de helft van de bouwperiode. Als we met in meer detail gefaseerde kasstromen rekenen dan geldt voor een kasstroom die valt op het tijdstip t: waarbij geldt dat NCF, = NCF0(1 + i*) We gebruiken de term i* om aan te duiden dat de indexatie afhankelijk is van de wijze van indexeren. Indexeren we van tijdstip prijspeil tot een vast tijdstip t dan geldt: Aandacht moeten we besteden aan de tijdvakken waarin we rekenen en ook aan de vraag of we over de hele periode dezelfde index en/of rente gebruiken en op welk moment binnen een tijdvak de kasstroom valt. In hoofdstuk 2 staat de techniek hiervoor verder beschreven.