Categorie archief: kantoor huren hengelo

Negatieve lijst

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In art. 8:5 Awb wordt verwezen naar een bijlage bij de Awb. Tegen besluiten op grond van wettelijke voorschriften die in deze bijlage staan (de zogenoemde negatieve lijst) kan geen Awb-beroep worden ingesteld.
•Voorbeeld Voorbeelden uit de kantoor huren alkmaar vastgoedsector zijn: de Onteigeningswet; art. 43 Wet op de bodembescherming, voor zover inhoudende de afwijzing van een verzoek; een groot aantal artikelen uit de Landinrichtingswet; art. 25 WRO (het niet of niet-tijdig beslissen over de vaststelling van een bestemmingsplan).
3.2.4 Klachtenbehandeling Naast het gegeven dat een overheid zich moeten houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur, mag je als burger ook verwachten dat je door overheidsorganen en ambtenaren fatsoenlijk wordt behandeld. Gebeurt dit niet,
3.2 Rechtsbescherming kantoor huren hengelo tegen de overheid 107
dan kan men daarover klagen bij het betreffende bestuursorgaan (art. 9.1 Awb). De klacht moet schriftelijk worden ingediend (art. 9.4 Awb). Het bestuursorgaan moet de klacht binnen zes weken afhandelen. Voordat het beslist over de klacht word de klager gehoord. Er is geen beroep mogelijk tegen een besluit over een ingediende klacht (art. 9.3 Awb).
3.3 Bestuursprocesrecht van de Awb
Een belangrijk gedeelte van het bestuursprocesrecht is te vinden in de hoofdstukken 6, 7 en 8 Awb. Reeds eerder in dit hoofdstuk is melding gemaakt van de gelaagde structuur van de Awb: eerdere hoofdstukken zijn op latere hoofdstukken van toepassing, tenzij de Awb daarop een uitzondering maakt. Deze zogenoemde gelaagdheid van de Awb houdt voor het bestuursprocesrecht in dat de hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 ook van toepassing zijn op de hoofdstukken over de kantoor huren deventer rechtsbescherming. Zo kan bij het instellen van bezwaar en beroep worden verwezen naar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die zijn te vinden in art. 3:2 e.v. Awb. Op deze beginselen kan dus rechtstreeks een beroep worden gedaan. Een ander gevolg van de gelaagdheid van de Awb is dat op het bezwaar-en beroepschrift hoofdstuk 4 van toepassing is. Een bezwaaren beroepschrift wordt dus beschouwd als een aanvraag. Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan de orde de bezwaar- en beroepstermijn, schorsende werking van beroep en bezwaar, de bezwaarschriftenprocedure, het kantoor huren zoetermeer administratief beroep, de administratieve rechtspraak, de wijze van toetsen en de rol van de burgerlijke rechter. De paragraaf sluit af met een samenvatting.