Categorie archief: kantoor huren per uur enschede

Cash Flow Waterfall

Via een Cash Flow Waterfall kan men inzichtelijk maken hoe de kasstroom van een project verdeeld wordt over de vreemd vermogenverstrekker(s) en het eigen vermogen. Dit vraagstuk is een variant op kantoor huren per uur breda het vraagstuk ‘Traditionele Beleggingsfinanciering en Cash Flow Waterfall’ (4.06). Het gaat om hetzelfde object als in dit vraagstuk alleen is er nu niet één, maar zijn er mogelijk drie verstrekkers van vreemd vermogen. Tevens worden in deze casus andere voorwaarden gehanteerd en worden technieken uit de projectfinanciering kantoor huren per uur enschede toegepast. Het betreft hier een aantal kengetallen (metrics) van een lening die inzicht geven in het risico van de lening: Debt Service Cover Ratio (DSCR): dit is de jaarlijkse verhouding tussen de netto kasstroom van een project (of de kasstroom na eerdere schuldverplichtingen) en de schuldverplichtingen (rente en aflossing). Een DSCR van 1 betekent dat er net voldoende kas is om rente en aflossing te betalen. Een DSCR van meer dan 1 betekent dat er meer kas is en een DSCR van kleiner dan 1 betekent dat er niet voldoende kas is om aan de schuldverplichtingen te kantoor huren per uur almere voldoen. Loan Life Cover Ratio (LLCR): dit is de verhouding tussen de contante waarde van de toekomstige kasstromen van een project (of de kasstroom die over blijft na eerder schuldverplichtingen) en de uitstaande schuld. De toekomstige kasstromen worden contant gemaakt tegen de rente op de lening. Een LLCR van groter dan 1 betekent dat de contante waarde van de toekomstige kasstromen groter is dan de uitstaande schuld. Financiers kunnen een minimale LLCR van bijvoorbeeld 1,6 eisen. Situatie Een beleggingsobject wordt via een projectfinanciering gefinancierd: er zijn drie verstrekkers van vreemd vermogen: 1. Een bank verstrekt een hypotheek. Deze lening (eerste hypotheek) is non-recourse. D.w.z. dat de hypotheekverplichtingen (rente en aflossingen) alleen t.l.v. het project komen en niet t.l.v. de eigen vermogen verstrekkers. De bank financiert 70% van de investering( en) en stelt een jaarlijkse aflossing kantoor huren per uur nijmegen van 1 % van de verstrekte lening verplicht. Aan het eind van de looptijd (10 jaar) dient de resterende schuld te worden afgelost. De rente bedraagt 5%. 2. Een tweede bank verstrekt een tweede hypotheek. Zij financiert 10% van de investering(en). Deze lening is recourse: d.w.z. dat eigen vermogenverstrekkers moeten aanvullen indien de kasstroom van het project niet voldoende is om aan de schuldverplichtingen te voldoen. Tevens bedingt deze bank een cash sweep: alle kasstromen die overblijven na de voldoen van de verplichtingen uit hoofde van de eerste hypotheek moeten worden gebruikt om rente en aflossing te betalen. De rente bedraagt 7%.

Het prospectus

Wat kunt u op basis van het prospectus zeggen over de huurders? Bereken de markthuur. A2 Bereken het BAR zoals de fondsaanbieder deze zeer waarschijnlijk richting haar potentiële participanten communiceert. Bereken vervolgens het BAR uitgaande van de markthuur uit vraag Al en het uitgangspunt dat de reparatie aan de roltrap als achterstallig onderhoud mag worden kantoor huren per uur breda aangemerkt. Welke conclusie kunt u trekken? A3 Bij het bepalen van de restwaarde kan een aantal vraagtekens gesteld worden bij de uitgangspunten welke ‘Het Gouden Beleg’ hanteert. – Benoem punten die discutabel zijn in de restwaardebepaling. – Bereken de restwaarde zoals u die zou vaststellen. – En wat had ‘Het Gouden Beleg’ als kantoor huren per uur enschede restwaarde moeten aanhouden op basis van haar uitgangspunten? Bl Stel het vastgoed zit niet in een CV-constructie maar wordt op een normale wijze geëxploiteerd. Wat is dan de IRR van het project zonder rekening te houden met vreemd financieren? B2 Bereken de IRR, rekening houdend met de volgende aanpassingen: – De huurontwikkeling blijft jaarlijks 0,5% achter bij de inflatie; – De exit yield is 0, 75 % hoger dan de BAR bij aankoop (BAR zoals de fondsaanbieder deze communiceert) 296 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN – Ten tijde van de verkoop is er sprake van achterstallig onderhoud gelijk 20% van de huidige waarde te kantoor huren per uur almere indexeren naar jaar 10. B3 Stel we kijken naar de CV met de hoge kosten en de hoge restwaarde. Wat bedraagt dan de IRR? Wat valt u op als u de IRR berekend hebt? B4 Neem dezelfde uitgangspunten als bij vraag B3 maar dan met de reëlere restwaarde zoals aangenomen bij B2 Wat is dan de IRR? BS Neem dezelfde uitgangspunten uit B4 en verwerk de financieringskasstromen in uw rekenschema. Wat is dan de IRR? Cl Stel dat de voorgestelde kasstroom uit de prospectus juist is. Wat is dan de IRR op uw kantoor huren per uur nijmegen belegging? Vergelijk dit met het voorgespiegelde rendement van de aanbieder. C2 Hoe beoordeelt u het overzicht ‘voorbeeld totaal resultaat’? D In 2013 loopt de huurgarantie af. Er is nog geen nieuwe huurder. Wat denkt u dat er gebeurt?