De strategie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De strategie in het boek wordt uitgelegd in vijf hoofdstukken: aarde, water, vuur, wind en leegte. Hierover wordt het volgende gezegd: Aarde Ken de kleinste dingen en de grootste dingen, de oppervlakkigste en de meeste diepgaande dingen. Water Door één ding te kennen, tienduizenden dingen te kennen. (De manier om één man te verslaan is dezelfde manier om tien miljoen mensen te verslaan. Een strateeg maakt van kleine zaken grote zaken, zoals het maken van een grote Boeddha naar een klein model.) Vuur U moet dag en nacht oefenen om snelle beslissingen te kunnen maken. Wind Ken de oude tradities, moderne tradities en familietradities. (Het is moeilijk jezelf te kennen als je de ander niet kent. Bij alle wegen zijn er zijpaden.) Leegte De weg van de natuur is de weg van de strategie. (Wanneer u de kracht van de natuur waardeert, en het ritme van de situatie kent, zult u in staat zijn de vijand op een natuurlijke wijze te verslaan.)
Bron: De strategie van de Samoerai, Miyamoto Musashl, vertaling Victor Harris, uitgeverij Karnak, Amsterdam, 1981.
De eerste fase van het strategisch management staat bekend onder de naam situatieanalyse. Dit wordt ook wel strategische audit of swoT-analyse (Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats) genoemd. De situatieanalyse heeft betrekking op het vaststellen van het huidige profiel van de organisatie. Er wordt hierbij gekeken naar zowel de interne als externe omgeving van de organisatie. De situatieanalyse bestaat uit: • de definitie van huidige doelstellingen en strategie (2.3.1) • een intern onderzoek (2.3.2) • een extern onderzoek (2.3.3)
2.3.1 De definitie van de huidige visie, doelstellingen en strategie
De eerste fase van de situatieanalyse heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de bestaande situatie van de organisatie. Hierbij zullen de huidige visie, de doelstellingen en de strategie, worden vergaderruimte eindhoven gedefinieerd. visie In een ideaal geval zijn deze drie elementen al nauwkeurig omschreven en voor iedereen duidelijk. In werkelijkheid blijkt dat hiervan vaak onvoldoende sprake is of dat leden van de organisatie hieraan verschillende interpretaties geven.

Beknopte beschrijving

Gerelateerde afbeelding

Onder de selecte groep van STM (Science, Technology & Medicine) uitgevers behoort Elsevier Science tot ‘s werelds grootste concerns. De ongeveer 1 200 tijdschriften en 6 000 boeken, stuk voor stuk van hoogstaand niveau en vergaand gespecialiseerd, komen wetenschappers over de hele wereld onder ogen. Elsevier Science is een internationale onderneming met ongeveer 2 500 medewerkers en vestigingen in onder andere Amsterdam, Oxford, New York, Lausanne en Tokio.
Wat is de belangrijkste management-les die u heeft geleerd? In veel bedrijven wordt de nadruk gelegd op Strategie -Systemen -Structuur. Dure consultants lopen in en uit om dit in abstracte concepten op een rijtje te krijgen. Keer op keer merkje dan dat als de menselijke kant van de zaak wordt verwaarloosd, de boel spaak loopt. Het zijn vaak ook de meest betrokken mensen die kunnen uitleggen wat bij een volgende reorganisatie wel en niet zal werken. De ideale situatie die een manager voor zijn bedrijf (en trouwens ook voor zichzelf) kan creëren, is werken met heel goede mensen die zelf goed begrijpen waar de kansen van het bedrijf liggen. Dan komen flexplek eindhoven strategie, een goede structuur en de juiste systemen bijna vanzelf in orde. Alles wat je investeert in goede mensen, betaalt zich letterlijk dubbel en dwars terug.
Over welke vaardigheden moet de toekomstige manager beschikken? Zaken lijken zich sneller te ontwikkelen, steeds meer factoren lijken op elkaar in te spelen. Kortom, goed zaken doen wordt steeds onoverzichtelijker. De manager van morgen speelt daar op in. Als belangrijkste vaardigheden heb ik geïdentificeerd: kunnen omgaan met onzekerheden: veel informatie zoeken en verwerken, flexibel reageren, denken in meerdere scenario’s en kunnen bijsturen bij onvoorzienbare omstandigheden; de input van betrokkenen serieus nemen (van klant tot concurrent tot medewerker) en er van uitgaan dat jouw eigen medewerkers heel goed zijn in het handelen naar eigen bevinding van zaken, vooral bij onvoorzienbare omstandigheden; rationeel handelen en beslissingen durven nemen. Dit vooral op basis van beschikbare data, eerdere ervaringen en input van anderen; gevoel voor timing hebben: voor bepaalde zaken moet een markt rijp zijn, of moet gereed zijn: de interne organisatie of de middelen die nodig zijn.
7

De Staten-Generaal

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Staten-Generaal houden ononderbroken zitting. De Kamers mogen alleen beraadslagingen houden en besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden in de vergadering aanwezig is. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Voor de onafhankelijkheid van de leden van de Staten-Generaal is er de Grondwetsbepaling (art. 67) dat zij stemmen zonder last, dat wil zeggen dat de Kamerleden geen dwingende opdrachten mogen aanvaarden om op een bepaalde manier hun stem uit te brengen. De vergaderingen van de Staten-Generaal zijn in het algemeen openbaar (art. 66 Gw). Leden van de Staten-Generaal zijn parlementair onschendbaar. Dit houdt in dat de parlementariërs, maar ook de ministers, de staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan de beraadslagingen in de Kamers, niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van de Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben gezegd of daaraan schriftelijk hebben overgelegd (art. 71 Gw). Met andere woorden: parlementariërs mogen onbekommerd voor hun mening uitkomen tijdens de vergaderingen van de Staten-Generaal.
Relatie tussen flexplek eindhoven regering en Staten-Generaal Tegen de achtergrond van de Grondwetsbepaling uit 1848 ‘De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk’ hebben zich in de jaren 1866/1867 twee conflicten voorgedaan tussen regering en Staten-Generaal, die tot gevolg hebben gehad dat de verhoudingen tussen hen permanent zijn gewijzigd. Deze conflicten (de kwestie-Meijer en de Luxemburgse kwestie) hebben ertoe geleid dat de verantwoordelijkheid van de ministers zich uitstrekt over alle daden van de Koning. Deze verantwoording moet worden afgelegd ten overstaan van het parlement. Een ander gevolg van deze conflicten is geweest dat ministers die niet meer het vertrouwen van het parlement bezitten, moeten aftreden. Dit is een regel van ongeschreven staatsrecht die altijd wordt nageleefd. Het gevolg hiervan is dat ook de benoeming van ministers alleen maar kan plaatsvinden conform de wensen van een parlementaire meerderheid. De relatie tussen regering en parlement wordt ten slotte nog beheerst door de Grondwetsbepaling dat één of beide Kamers der Staten-Generaal bij Koninklijk Besluit (kan) kunnen worden ontbonden (art. 64 Gw).

Schadeclaims en rechtszaken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Onder de titel Publiekrecht vastgoed behandelt dit boek de belangrijkste publiekrechtelijke rechtsregels, waarvan kennis noodzakelijk is voor de praktijk van de makelaardij in het algemeen en voor het makelaardijexamen in het bijzonder. Eerst richt de aandacht zich op de rechtsregels in hun algemeenheid en daarna op meer specifieke rechtsregels. Bij deze laatste komen aan de orde de regels die de inrichting van de staat bepalen, de algemene regels van bestuursrecht en rechtsregels die van belang zijn voor bouwen, wonen, de inrichting en gebruik van de ruimte, bescherming van de natuur en het milieu. Ten slotte komen in dit boek nog enkele wetten ter sprake die zijdelings van belang zijn voor de makelaardij.
Kennis van de behandelde materie is om meerdere redenen belangrijk voor de makelaardij. Makelaars moeten hun werk doen in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt. Intermenselijke verhoudingen worden steeds zakelijker. De grond waarop wij leven wordt een steeds schaarser goed. Niet alleen hebben steeds meer mensen behoefte aan grond, ook de vergaderruimte eindhoven overheid claimt steeds meer ruimte. Daarnaast neemt het aantal beperkingen in het gebruik van gronden en gebouwen steeds meer toe. De samenleving wordt hierdoor steeds complexer. De kans op conflicten tussen overheid en burgers neemt toe en de behoefte aan duidelijke regels groeit. Van de makelaar wordt verwacht dat hij/zij een gedegen kennis heeft van deze rechtsregels. Wettelijke beperkingen in de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak bepalen immers in hoge mate de waarde ervan. Gebrekkige kennis van de wetgeving kan leiden tot gebrekkige adviezen en contracten, wat vervolgens weer kan leiden tot schadeclaims en rechtszaken.

Een menswaardige wijze

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor mijn gevoel ben ik twee keer geboren: eerst als baby op een prachtige dag in Amsterdam, drieëndertig jaar geleden; en de afgelopen week nog een keer hier op Harvard University in Boston, als een kerel in de kracht van zijn leven. De geboorte duidt op een nieuwe periode in mijn leven, waarin ik ben verbonden met de vierde dimensie. Voor het eerst na al die tropenjaren, weet ik wie ik ben. Vanavond word ik geïnaugureerd als nieuw lid van Terra Nova. Dat voelt voor mij als de doop in een kerk, zoals ik vroeger als baby in Southampton ben gedoopt. Pas in het vliegtuig realiseer ik me echt wat er in de afgelopen dagen is gebeurd en hoe dit verblijf in Boston mij heeft gevormd. Ik voel me helder en wakker, alsof ik na drieëndertig jaar wakker word uit een oneindig lange droom. Ik ga mensen in Nederland helpen om zich bewust te worden van de manier waarop wij met elkaar en met de wereld omgaan. Pas als er meer mensen wakker worden, is de wereld te redden en kunnen we op een menswaardige wijze met elkaar leren omgaan. Met respect voor de aarde, voor het leven en voor elkaar. Er is op deze planeet voorlopig genoeg voor ieders behoeften, maar niet voor ieders hebzucht. We moeten een leefbare wereld aan onze kinderen en kleinkinderen achterlaten. Met de keuzes van nu bepalen we de toekomst van morgen. Alles hangt met alles samen. Als mensen hun witte kern ontdekken, krijgen ze toegang tot flexplek eindhoven zichzelf en tot het werkelijke geluk, zodat ze alle bezittingen en status niet meer nodig hebben. Als mensen worden wie ze zijn, leren ze de waarde van het leven kennen en krijgen ze toegang tot de vierde dimensie. We lopen hier niet zomaar rond, maar hebben de plicht om anderen te helpen en om persoonlijk te groeien.

De derde fase

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Terwijl de professor zijn misosoep nuttigt, denk ik na over hoe weinig wij met al onze wetenschap nog maar weten van de onzichtbare wereld om ons heen. Als wij ons bewust worden van de vierde dimensie gaat er een nieuw veld aan mogelijkheden open. Toch leven we in een tijd, waarin we ons bewustzijn verruimen en meer inzicht krijgen in de vierde dimensie. De evolutie van de mens gaat door en we groeien op
bedrijfsruimte eindhoven spiritueel gebied. De Homo Spiritus staat op het punt om geboren te worden. Ik voel het en zie het om me heen gebeuren, vooral bij de jonge generatie. We gaan op het mentale en spirituele vlak sterk groeien en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Telepathie, voorgevoel, bewustzijn, tijdreizen en opstellingen worden in de komende decennia gemeengoed. Deze bewustzijnsontwikkeling heeft grote voordelen; voor het eerst in de geschiedenis gaan we ons druk maken om onze planeet aarde en staan we meer in verbinding met elkaar.
De geisha houdt ons ongemerkt in de gaten, want direct nadat wij onze misosoep hebben genuttigd, komt ze met een gedienstige buiging de soepkommen ophalen en schenkt ze opnieuw onze mokken vol met saki. Ik merk dat ik door de drank lichter in mijn hoofd word. “Je zult je misschien afvragen waarom we in dit speciale Japanse restaurant hebben afgesproken?” “Inderdaad.” “In de afgelopen dagen hebben we de eerste drie leerfases doorlopen om uiteindelijk tot de vierde dimensie door te kunnen dringen. In de eerste fase zijn we ingegaan op hoe je je overtuigingen los kunt laten. In de tweede fase heb ik je geleerd dat er zonder verlangen geen energie is om echt te kunnen veranderen. Verlangen kun je zien als een innerlijke accu, deze bestaat uit pure innerlijke energie die de motor achter je dromen is. Daarnaast zorgt verlangen ervoor dat er gelijksoortige energie wordt aangetrokken. Gedachten die worden gevoed door verlangen, zijn als het ware ‘magnetisch’ en sturen het toeval. Positieve gedachten trekken succes aan, terwijl negatieve gedachten de kans op een destructieve uitwerking hebben. Hoe sterker het verlangen, hoe krachtiger deze energie zich zal manifesteren om tot een nieuwe realiteit te leiden.  In de derde fase heb je geleerd hoe sterk onze geest is. Al les wat je om je heen ziet, is ooit als beeld in iemands hoofd ontstaan.

Sterk en onbreekbaar

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een verlangen komt voort uit een motief dat vaak door een heftige ervaring ontstaat. Het motief van Aristoteles Onassis was om de rijkste man ter wereld te worden. Deze kwam voort uit zijn armoedige en ellendige jeugd. Als jonge man nam hij zich voor om nooit meer in armoede te hoeven leven.
Zijn mentaliteit was sterk en onbreekbaar en alles moest wijken voor dat hevige verlangen naar rijkdom en bezit. Vincent van Gogh werd een van grootste schilders aller tijden door zijn intense verlangen naar vernieuwing. Farkas had de kracht om in Auschwitz in leven te blijven door zijn verlangen om zijn familie ooit weer in de armen te sluiten. Waar ligt jouw diepste verlangen, Nick?” Ik denk even na. “Bijdragen aan een betere wereld. Zoals we nu met elkaar en met moeder aarde omgaan, is niet houdbaar. We moeten zoeken naar een nieuwe balans in de verdeling van de middelen en de welvaart. Ik heb gezien en ervaren wat hebzucht doet met mensen en hun gedrag. Het levert alleen maar slachtoffers op. Om een nieuwe aarde op gang te brengen, heb je voorvechters nodig.” “Mooi gezegd Nick, en wat is bij jou het onderliggende motief van dit verlangen?” “Dat weet ik niet precies. Ik weet alleen dat het vijf voor twaalf is.” “Een motief krijg je boven water door de vraag ‘waarom’ te stellen. Waarom wil jij bedrijfsruimte eindhoven actief bijdragen aan een betere wereld Nick?” “Omdat het zo hoognodig is,” zeg ik. “Dat is niet het echte antwoord,” stelt de professor. “Nogmaals stel ik je de vraag: waarom wil jij actief bijdragen aan een betere wereld?” “Om mijn vader trots op me te laten zijn, ook al is hij er niet meer,” zeg ik. “Ik heb dat geprobeerd met een succesvolle carrière, maar dat heeft mij geen voldoening gegeven. Ik weet dat hij wel trots op me is als ik bijdraag aan een nieuwe aarde.” “Dat antwoord komt in de richting,” zegt de professor. “Maar waarom zou je jezelf moeten bewijzen ten opzichte van je overleden vader?”
240
“Misschien wegens een gebrek aan liefde, die hij nooit heeft kunnen geven. Ik kan me niet herinneren dat we ooit hebben geknuffeld. En nu hij dood is, moet ik mijn gevoelens voor hem op een andere wijze uiten.” “Nu heb je het echte motief te pakken. Je motief is een gebrek aan liefde dat je wilt invullen. Door zelf een actieve rol te spelen in het tot stand komen van een betere wereld, kun je aan je vader bewijzen dat je veel van hem houdt. Dat maakt je ook waardevol voor het genootschap Terra Nova. De intensiteit van je verlangen bepaalt de mate van energie die er vrijkomt. Een eenmalige wens in de trant van: ik wil bijdragen aan een betere wereld, levert je weinig energie op en zal snel uitdoven. Een verlangen dat obsessief is, geeft je enorm veel energie. In Japan zeggen ze van mensen die een obsessief verlangen hebben, dat ze een Oikido bezitten. Het gemis van je vader is voor jou een Oikido.

Mysterie, toeval, geluk en God

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Stel dat toeval niet bestaat en dat alles aan alles is gekoppeld, hoe ziet dat overkoepelend plan er dan uit en hoe kun je in contact komen met Het Veld? Is er een wiskundige formule denkbaar, waarmee we toeval kunnen bedrijfsruimte eindhoven verklaren om zo de toekomst te voorspellen? Het geeft me energie om over dit onderwerp te fantaseren. Ik denk aan Kathleen, aan hoe we lief en leed hebben gedeeld en ik kan mijn tranen niet bedwingen. Ik mis haar nog altijd en begrijp dat ik nog niet klaar ben voor een relatie met Nancy. Ik realiseer me dat het leven er heel anders uitziet op het moment dat je beseft dat toeval niet bestaat. Dat betekent dat mijn ontmoetingen met mensen en de gebeurtenissen die me zijn overkomen een betekenis hebben. Nu ik op deze manier over toeval nadenk, komen er nieuwe vragen naar boven. Wat is eigenlijk nog mijn eigen invloed op mijn leven? Heb ik wel de leiding over mijn eigen leven of ben ik een instrument in handen van Het Veld en wordt mijn leven bestuurd door toeval? Ik heb altijd gedacht dat ik de controle in handen had en zelf bepaalde hoe de toekomst ging verlopen, maar ik kom er steeds meer achter dat het anders in elkaar zit. Mijn fantasie gaat nu met mij aan de haal. Misschien komt het door late tijdstip op de avond of zijn het de wijze woorden van Nancy, maar mijn gedachten worden meer en meer filosofisch van aard. Hoe komt het dat juist een paar weken, nadat ik de fatale transactie had ingelegd, Lehman Brothers was omgevallen? Als deze gebeurtenis drie maanden later was gebeurd, was ik nu multimiljonair geweest en had mijn leven er totaal anders uitgezien. Dan had ik nu niet in Boston gezeten, maar ergens met Kathleen in Zuid-Frankrijk, genietend van een rosé.
Misschien is het zo dat ik helemaal niets te zeggen heb over mijn eigen leven. Ik word volledig gestuurd door Het Veld, zonder dat ik me daarvan bewust ben. Een interessante gedachte, die ik nog niet echt kan plaatsen. Mysterie, toeval, geluk en God wisselen elkaar af in mijn gedachten.

Laatste rustplaats

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

“De mensen die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden, zijn er het levende bewijs van dat er wel degelijk iets uit het niets kan voortkomen,” zegt Renard. “Sterker gesteld: elk mens komt voort uit het niets.”
Mijn ogen kruisen die van Renard, waarbij hij zeker mijn verbazing moet hebben opgemerkt. “Als kleine kinderen waren je vader en moeder niet in staat om zich voort te planten. Er was op dat gebied niets. Ineens zijn ze daar vanaf de pubertijd wel toe in staat. De zaadjes en eitjes, die nodig zijn voor voortplanting, komen uit het niets. Dat vind ik het bijzonderste op deze wereld. Vanuit het niets krijgen we van de ene op de andere dag de mogelijkheid om ons voort te planten. Zo ben jij ontstaan, zo ben ik ontstaan en zo is elk mens ontstaan. Alleen door het verstrijken van de tijd kunnen we ons voortplanten.” Ik kan er niet direct iets tegenin brengen, maar ik weet nog niet of ik het met zijn redenering eens ben. Het is net als het scheppingsverhaal dat beweert dat God alles binnen zeven dagen vanuit het niets heeft geschapen. Maar God is toch al een iets? Het enige dat Renard met zijn discussie bewerkstelligt, is dat ik nog bedrijfsruimte eindhoven nieuwsgieriger word naar de kennis uit Het Boek van de Waarheid. Wat wisten ze in de tijd van voor Christus wat wij ruim tweeduizend jaar later nog steeds niet weten?
Renard neemt me mee naar de bibliotheek, waar de zon door de gebrandschilderde ramen als geel licht naar binnenvalt. Renard pakt uit een vitrine Het Boek van de Waarheid en geeft dat aan mij. Ik ga aan een leestafel zitten en sla het boek open. De oude Hebreeuwse teksten maken het boek onleesbaar. Renard heeft de deels door hem vertaalde tekst erbij gehaald. De door hem vertaalde teksten gaan over de verschillende vormen van synchroniciteit. Om synchroniciteit te kunnen ervaren, is een hoog niveau van bewustzijn nodig. Het boek leert mij dat de mens vier niveaus van bewustzijn heeft. Het eerste en het laagste niveau van bewustzijn is de slaap, dit is een passieve toestand waarin de mens minimaal een derde van zijn leven doorbrengt. Het tweede niveau van bewustzijn is de toestand waarin we wakker zijn en onze dagelijkse bezigheden uitvoeren. We beschouwen deze toestand als actief bezig zijn met een helder bewustzijn. Het is het bewustzijnsniveau waarin ik me nu bevind als ik de door Renard vertaalde teksten lees. Het derde niveau van bewustzijn is zelfbewustzijn; op dit niveau ervaren we ons diepere zelf. Je ziet jezelf op dit niveau zoals je werkelijk bent.

Het sociale milieu

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wat ik mezelf kwalijk neem, is dat ik deze investeringsbeslissing alleen heb genomen, zonder in overleg met Kathleen te treden. Ik schaam me voor de situatie waarin ik haar heb gebracht. Schaamte is een emotie die diepe sporen in mijn ziel kerft, zo heb ik ervaren. Ik schaam me tegenover mijn vrienden, voor Kathleen en voor mijn schoonouders. Laat ik eerlijk zijn. Na het vroege overlijden van mijn vader was het thuis geen vetpot. Van jongs af aan waren er geldzorgen thuis. Merkkleding kopen zat er voor mij niet in en terwijl mijn vriendjes de wereld ontdekten in de schoolvakanties, ging ik met mijn moeder naar onze vaste stek op de camping in Bakkum. Deze sobere jeugd is de voedingsbodem geweest voor mijn hang naar geld en macht. Ik wilde geen geldzorgen meer hebben en de mooiste spullen voor mijn moeder kopen. Dat is gelukt. Door mijn werklust, analytisch vermogen en snelle presentaties ben ik het arbeidersmilieu ontvlucht. Ik ging om met de gegoede klasse in Nederland en kende de top elite in New York. Maar nu ben ik weer teruggeworpen in het sociale milieu waar ik oorspronkelijk vandaan kom: een huurflat in een arbeiderswijk van een middelgrote stad. Ik ben weer terug in het vertrouwde pauperparadijs van vroeger. Het lijkt wel of ik het destructieve gedrag dat tot mijn ondergang heeft geleid, zelf in gang heb gezet. Alsof het een bewuste actie was om alles wat ik had opgebouwd direct weer te vernietigen. Misschien zit er wel een waarheid in het gezegde dat als je als een dubbeltje bedrijfsruimte eindhoven  bent geboren, je later ook nooit een kwartje wordt!
Het geld dat ik per week krijg, is niet genoeg om van te leven, maar ook net niet te weinig om van dood te gaan. We krijgen wekelijks vijfenzeventig euro op onze privérekening gestort. Meneer Schippers is onze bewindvoerder die zich stipt aan alle afspraken houdt. Voor zijn diensten betalen we een vast bedrag van tweeënnegentig euro per maand, waar we bijzondere bijstand voor krijgen. Meneer Schippers zorgt voor de financiën en de betalingen van de vaste lasten. Het is bijna niet voor te stellen dat we nu elk dubbeltje drie keer moeten omkeren, terwijl we jarenlang letterlijk met geld hebben gesmeten. In ons leven was geld er gewoon, altijd, overal en zoveel als we maar wilden.