Tagarchief: goedkoop kantoor huren breda

Vastgoed CV’s

In de beleggingen wordt een onderscheid gemaakt tussen direct beleggen (beleggen in vastgoed) en indirect beleggen (beleggen door te participeren of aan-delen te nemen in een beleggingsfonds goedkoop kantoor huren breda dat op zijn beurt in direct vastgoed belegt). Dergelijke fondsen kunnen beursgenoteerd zijn of particuliere fondsen zoals vastgoed CV’s zijn. Ook pensioenfondsen beleggen vaak in fondsen waarin ze samen participeren met andere beleggers. Bij vastgoedbeleggingsfondsen wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen closed end en open end fondsen. Een closed end fonds schrijft geen extra aandelen of participaties uit om aanvullend in vastgoed te investeren. Dergelijke fondsen hebben goedkoop kantoor huren enschede ook een beperkte looptijd van circa tien jaar. Aan het eind van die looptijd wordt het vastgoed verkocht en een slotdividend (of verlies) uitgekeerd aan de aandeelhouders of participanten. Een open end fonds kan wel in aanvullend vastgoed investeren en daarvoor aanvullende aandelen of participaties uitschrijven. In de Angelsaksische wereld worden indirecte fondsen aangeduid als Real Estate Investment Trusts Funds (REIT’s). Door indirect te beleggen is een belegging meer liquide: men kan aandelen verkopen. Bij direct beleggen is aan verkoop een lange transactietijd goedkoop kantoor huren almere verbonden. Het meer liquide karakter van een beleggingsfonds komt soms ook tot uiting in de waardering: de aandelenwaarde is dan hoger dan de intrinsieke waarde van het vastgoed in het fonds. Er zijn talloze varianten van beleggingsfondsen: fondsen die zich op bepaalde segmenten, bepaalde markten richten of bijvoorbeeld opportunistische fondsen: fondsen die op hun beurt uitsluitend beleggen in andere vastgoedfondsen. 3.25 Specifieke kenmerken verschillende vastgoedcategorieën Tot slot van dit hoofdstuk vermelden we in het kort wat specifieke kenmerken van enkele vastgoedcategorieën die relevant zijn in relatie tot de in dit hoofdstuk beschreven elementen. Huurwoningen In Nederland waren er eind 2007 circa 3,3 miljoen huurwoningen. Bijna 95% van deze woningen is gereguleerd: de jaarlijkse huurverhoging is gebonden aan regels. Het betreft de woningen die een maandhuur hebben onder de goedkoop kantoor huren nijmegen liberalisatiegrens. Eind 2008 was de liberalisatiegrens € 631 per maand. Deze woningen worden ook aangeduid als sociale huurwoningen. Woningen boven de liberalisatiegrens worden vrije sector huurwoningen genoemd. De term goedkope woningen is verbonden aan de kwaliteitskortingsgrens, een begrip verbonden aan de huurtoeslag. De huur onder deze grens wordt volledig gesubsidieerd bij de huurtoeslag. In 2008 was deze grens € 350 per maand. ,Huurwoningen hebben t.o.v. andere categorieën een relatief laag direct rendement (in de periode 1 995-2008 gemiddeld 4,8 % ). Dat betekent dat het rendement op termijn vooral uit de waardeontwikkeling moet komen. Hoewel de waardeontwikkeling van koopwoningen in bovengenoemde periode zeer volatiel waren zijn de rendementen op huurwoningen redelijk stabiel omdat een huurwoning niet alleen als koopwoning maar ook als beleggingsobject kan 84 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN worden verkocht. De directe rendementen van de gereguleerde huurwoningen staan wel onder druk als gevolg van recente maatregelen over de maximale huurstijgingen en tonen een dalende tendens.

Een investerings- of desinvesterings beslissing

Een waardering kan de grondslag vormen voor een investerings- of desinvesterings beslissing zoals verkoop van het object. Bij beslissingen zijn de regels toepasbaar zoals opgenomen in figuur 3. 9. Hierbij plaatsen we wel de kanttekening dat beslissingen altijd gebaseerd moeten zijn op de goedkoop kantoor huren breda vergelijking van meerdere kengetallen. 3.12 De marktwaarde van een belegging Met de DCF waardering berekenen we de waarde van een belegging vanuit ons perspectief. Deze waarde is niet per definitie gelijk aan de marktwaarde, de prijs op de markt voor vastgoed. Waarde -:t Prijs Transacties op de vastgoedmarkten worden goedkoop kantoor huren enschede mede gedreven door het verschil tussen de waarde en de marktwaarde. Er zijn veel definities van de marktwaarde. Deze definitie is ontleend aan de inaugurele rede uit 2008 van Aart Hordijk aan de Universiteit van Nyenrode: “De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een op gepaste afstand tot elkaar staande bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing zou worden uitgeruild op de dag waarop de waarde ervan wordt bepaald, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld”‘ Naast marktwaarde is het begrip markthuur een relevant begrip. Een definitie goedkoop kantoor huren almere van de markthuur is: ‘De markthuur is de jaarhuur van het object die in de markt maximaal behaald kan worden, uitgaande van een optimale marketing en verhuur aan de meest biedende gegadigde en rekening houdend met eventueel geldende wettelijke huurregimes’ . Omdat elk vastgoedobject uniek is wordt de marktwaarde van een vastgoedobject uitgedrukt als een functie van de markthuur en een ratio. Twee ratio’s worden algemeen toegepast: het Bruto Aanvangsrendement (BAR) en het Netto Aanvangsrendement (NAR). Hoewel er substantiële definitieverschillen zijn, zijn goedkoop kantoor huren nijmegen de Engelse equivalenten de Gross Initia! Yield (GIY) en de Net Initia! Yield (NIY). Hoewel de term rendement in de woorden BAR en NAR zijn vervat, zijn het geen rendementen maar verhoudingsgetallen. 3.13 BAR · . . \ We definiëren het BAR als het quotiënt van de markthuur in het eerste jaar bij volledige verhuur en de totale investering zoals weergegeven in de volgende vergelijking. markthuur BAR jaar!, bij volledige verhuur =  totale investering

Algemene principes van financiële- en vastgoedrekenkunde

In het vorige hoofdstuk hebben we de algemene principes van financiële- en vastgoedrekenkunde toegelicht. In elk van de komende hoofdstukken zoomen we in op een bepaald segment van het vastgoedproces. Zoals in de inleiding gezegd benaderen we het vastgoedproces vanuit de waardecreatie en werken we van rechts naar links. Dit hoofdstuk behandelt gebruik en goedkoop kantoor huren breda de vastgoedexploitatie. De gebruiker van vastgoed is de persoon of instelling die vastgoed gebruikt. Het gebruik van vastgoed dient een bepaald nut: huisvesting. Hiervoor heeft een gebruiker een prijs over in de vorm van huur, andere vergoedingen of een koopsom. De prijs die een gebruiker wil of kan betalen is afhankelijk goedkoop kantoor huren enschede van een groot aantal factoren. De gebruiker begeeft zich op de ruimtemarkt waar vraag- en aanbod van vierkante meters ruimte samenkomen. Onder vastgoedexploitatie verstaan we het benutten van vastgoed. Is de gebruiker tevens eigenaar van het vastgoed dan hebben we het over een eigenaar-gebruiker. Is het vastgoed eigendom van een andere partij dan de gebruiker dan spreken van vastgoedexploitatie door een belegger. Een belegger stelt zijn vastgoed tegen een vergoeding beschikbaar aan anderen om daarmee een bepaald rendement te realiseren. Rendement is ook van belang voor een eigenaar-gebruiker. Een bedrijf dat vastgoed in eigendom heeft zal een interne vergoeding berekenen gebaseerd op een bepaald rendement. Een goedkoop kantoor huren almere particuliere woningeigenaar heeft niet alleen te maken met rendement op zijn investering in een woning, maar ook met rendement voortkomend uit woongenot. Een belegger of eigenaar-gebruiker begeeft zich op de activamarkt. Afhankelijk van de doelstellingen en marktomstandigheden heeft een belegger of eigenaar-gebruiker een bepaalde prijs over voor het vastgoed. Door het vertalen goedkoop kantoor huren nijmegen van nut in prijs wordt waarde gecreëerd. Deze waarde bepaalt vervolgens wat op de ontwikkelmarkt en op de grondmarkt mogelijk is. Een ontwikkelaar zal alleen vastgoed ontwikkelen als de prijs die hij voor het ontwikkelde vastgoed kan ontvangen groter is dan zijn kosten en investeringen. In dit hoofdstuk passen we de in het vorige hoofdstuk beschreven rekentechnieken toe op het gebruik van en beleggen in vastgoed en werken we de techniek verder uit. Verder introduceren we een aantal nieuwe termen en begrippen. N.B. In de traditionele planeconomie wordt de term vastgoedexploitatie gebruikt voor wat feitelijk vastgoedontwikkeling is. In dit boek gebruiken we de term vastgoedexploitatie dus op een andere manier. Vanuit gebruik en eigendom van vastgoed zijn er twee hoofdcategorieën vastgoed te onderscheiden: 1. Gebruik en eigendom vallen niet samen: vastgoed als belegging. Een belegger investeert in vastgoed en stelt het vastgoed in ruil voor een vergoeding beschikbaar aan gebruikers.

De reciproque van de contante waarde

De reciproque van de contante waarde is de eindwaarde ook wel toekomstige waarde genoemd. In dit boek gebruiken we afkorting TW of EW voor de eindwaarde. De Engelse term is Future Value afgekort tot FV. Is de contante waarde de huidige waarde van een toekomstige kasstroom, dan goedkoop kantoor huren breda is de eindwaarde de toekomstige waarde van een huidige kasstroom, gegeven een discontovoet. In het voorbeeld in de paragraaf 2.3 is de toekomstige waarde van 93 gelijk aan 100. De algemene vergelijking voor de toekomstige waarde: – Gegeven is de huidige kasstroom met een waarde van CW; – Een nominale goedkoop kantoor huren enschede discontovoet gelijk aan r per jaar; – Wat is dan de eindwaarde TWt van deze kasstroom? Ook hier gelden weer – maar dan aangepast – verschillende vergelijkingen als de discontovoet varieert en wordt gerekend met begin, eind of midden periode. Eindwaarde berekeningen worden toegepast om bijvoorbeeld de stand van geïnvesteerd vermogen in de tijd uit te rekenen, of het saldo op een rekening-courant. Een getalvoorbeeld: u stort 1 .000 op een spaarrekening. De rente van 5% wordt jaarlijks bijgeschreven. Wat is uw saldo na  Netto Contante Waarde In een voorgaande paragraaf is het begrip, en de berekening van de contante waarde van één kasstroom behandeld. In een vastgoedproject hebben we echter te maken met een serie van nominale kasstromen in de tijd. Op goedkoop kantoor huren almere dezelfde manier als we de contante waarde van een enkele kasstromen kunnen bepalen kunnen we ook de contante waarde van een serie kasstromen berekenen: we rekenen immers van elk afzonderlijke kasstroom de huidige waarde uit en die kunnen we daarna bij elkaar optellen. Gegeven een nominale discontovoet van r en een serie van kasstromen is de contante waarde van deze serie te goedkoop kantoor huren nijmegen berekenen volgens de volgende vergelijking: N CF CW=L 1 t=1 (l +r) 1 HOOFDSTUK 2 – FINANCIËLE EN VASTGOEDREKENKUNDE 29 Hierbij introduceren wij de Griekse letter :L, sigma, de hoofdletter S die staat voor som. De contante waarde van een serie kasstromen is gelijk aan de som van de contante waarden van elke kasstroom.  Omdat in elke periode zowel uitgaven als inkomsten plaatsvinden, kunnen we de berekening verfijnen door voor elke periode te rekenen met de netto kasstroom (NCF): het verschil tussen opbrengsten en uitgaven:

We leven in een tijd van grote veranderingen

Dat we leven in een tijd van grote veranderingen, is een open deur. Als we terugkijken naar de laatste twee jaren, sinds de eerste druk van dit boek verscheen, zien we de activiteit op de bouw en ontwikkelingsmarkt fors dalen en vastgoedbeleggers voorzichtig zijn met nieuwe investeringen. Banken goedkoop kantoor huren breda zijn terughoudender met het financieren van de vastgoedmarkt. Realiteitszin kwam in de plaats van optimisme en verdrong de opportunistische drang naar het maken van hoge winsten en korte termijn rendementen. Nieuwe strategieën zijn nodig. Binnen Cornerstone, als bedenker en initiator van private goedkoop kantoor huren enschede vastgoedbeleggingsfondsen voor institutionele beleggers, is stedelijk asset management een belangrijke basis voor de ontwikkeling van fondsstrategieën. Bij een vergrijzende, en op den duur krimpende bevolking, en in het licht van financieel-economische en politieke veranderingen, komen daarbij vastgoedsectoren in beeld goedkoop kantoor huren almere die tot voor kort niet binnen het beleggingsspectrum vielen, maar die over tien jaar wel eens een basissector kunnen zijn. De voorbereiding van investeringsbeslissingen vergt meer dan ooit een gedegen en transparant instrumentarium. De business case ligt aan de basis van dergelijke beslissingen. De business case adresseert naast vragen over de context, het concept, het programma, het ontwerp, de goedkoop kantoor huren nijmegen organisatie, marketing en branding ook financiële vragen. Wat zijn de kasstromen van een project? Is een project niet alleen haalbaar maar ook financierbaar? Hoe is de financiering gestructureerd over de partijen en welke risico’s nemen partijen? Hoe is een samenwerking financieel vormgegeven? Wat kan men doen om het project ook financieel te beheersen en te optimaliseren en is er evenwicht tussen geldstromen en zeggenschap? Ik juich het initiatief van Fakton tot het schrijven van dit boek van harte toe. Het realiseren van projecten binnen de huidige complexe omgeving vraagt om gefundeerde kennis van vastgoed rekenen. Het adequaat vertalen van kansen en onzekerheden, scenario’s en strategieën in financiële termen en financiële oplossingen is een onmisbare component binnen de business case. Dit, binnen het Nederlandse taalgebied, unieke boek geeft de lezer de theoretische basis en, via de vraagstukken, een praktisch houvast voor het uitwerken van zijn eigen vraagstukken. Het geeft de lezer munitie om te reflecteren op zijn eigen instrumentarium en dit verder te ontwikkelen.

Financieel en administratief beheer

Financieel en administratief beheer 1 .4.4. 1. Overzicht overlopers Omschrijving: VASTGOEDMANAGEMENT Dit overzicht geeft een opsomming van alle werkzaamheden, zoals onderhoud goedkoop kantoor huren breda en schadeherstel, die per einde jaar nog niet zijn afgerond. Functie: Inzicht geven in de niet afgeronde werkzaamheden. 1 .4.4.2. Realisatieoverzicht Omschrijving: Geeft per eigenaar een overzicht van de prestaties van zijn portefeuille. De prognose goedkoop kantoor huren enschede wordt vergeleken met de realisatie. Functie: Bestedingen vergelijken met het budget, ingedeeld per portefeuille. 1 .4.4.3. Verzonden facturen Omschrijving: Geeft een overzicht van alle verzonden facturen. Ook de stand per periode wordt weergegeven. Functie: Inzicht geven in afhandeling van verzonden facturen. 1 .4.4.4. Factuuroverzicht Omschrijving: Geeft de standen per jaar aan van alle ontvangen facturen. Hierbij goedkoop kantoor huren almere staat zowel het geprognosticeerde als het gerealiseerde bedrag. Functie: Inzicht geven in de betalingen en de verschillen ten opzichte van de verwachtingen. 1 .4.4.5. Betalingsregeling Omschrijving: De afspraken omtrent betalingen met betrekking tot het vastgoed, zoals OZB en onderhoud, worden uiteengezet en ondertekend door beide partijen. Functie: Duidelijkheid verschaffen over de afhandeling van betalingen. 1 .4.4.6. Kasstroomoverzicht Omschrijving: Overzicht van goedkoop kantoor huren nijmegen alle feitelijke geldstromen van een organisatie binnen een boekjaar. Functie: Hiermee krijgt men inzicht in hoe de financiering van alle activiteiten verloopt. 438 BIJLAGE 3 OVERZICHT VAN BESTURINGSPRODUCTEN EN KENNISMANAGEMENTPRODUCTEN 1 .5. Beleidsverificatie 1 .5. 1. Balanced ScoreCard Omschrijving: De Balanced ScoreCard is een instrument dat de ambities van de organisatie koppelt aan de juiste meetpunten. De meetpunten monitoren de organisatie en het realiseren van haar ambities. Functie: De Balanced ScoreCard biedt vanuit de ambities een gewogen kijk op de prestaties en geeft zo de mogelijkheid om te meten of we de dingen goed doen die we goed moeten doen om onze ambities realiseren.

Een inspirerende werkomgeving

On campus: de campus als opmaat voor een inspirerende werkomgeving Hightechbedrijven vestigen hun medewerkers bij voorkeur op een campus. Want intellectuele arbeid gedijt goedkoop kantoor huren breda vooral in een groene, mensvriendelijke omge- HU ISVESTINGSMANAGEM ENT 1 1 .6 ving, zo is de gedachte. Hightechprofessionals gedijen niet in een betonnen kolos. De campus is een mode in de wereld van de hightech. Een bedrijf dat ‘kenniswerkers’ in dienst heeft is het eigenlijk aan zijn stand verplicht om een campus te bouwen. Het grote voorbeeld van al die IT-bedrijven is Stanford University in Palo Alto. Stanford – daterend uit 1891 – is een enorm complex van gebouwen in klassieke goedkoop kantoor huren enschede stijl, omgeven door strak geschoren gazons met hier en daar een boom. Eekhoorns dartelen er vrolijk de paden op en de lanen in, slechts af en toe onderbroken door een langslopende student of docent “. Een campus moet vooral rust uitstralen. ( Bron: Management Team, 17 mei 2002) 11.6 Effect van vastgoed op het totale financiële ondernemingsresultaat De organisatie streeft naar waardecreatie. In het geval van een commerciële onderneming streeft men naar rendement in financiële termen. Bij een goedkoop kantoor huren almere woningcorporatie streeft men naar rendement in maatschappelijke termen. Het bedrijfsvastgoed kan in beide gevallen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze organisatiedoelstellingen. We concentreren ons hierbij op de effecten van het bedrijfsvastgoed op het rendement in financiële termen. De gedachte is dat een verbetering van het financiële rendement ook voor een maatschappelijk ondernemer van belang is. Hierdoor kan hij immers over meer financiële middelen beschikken om zijn maatschappelijke taak uit te voeren. Kledingwinkel in het zuiden van het land: – winkeloppervlakte van 2.500 m2 bvo; omzet per m2 bvo circa € 3.200 per m2 bvo; omzet totaal dus circa € 9 miljoen; omzet per artikel ongeveer € 16; dit betekent dat per jaar 500.000 artikelen over de toonbank gaan; 1 op de 5 bezoekers van de winkel koopt een artikel; gemiddeld 3.500 bezoekers op een doordeweekse dag en 6.500 bezoekers op zaterdag; gemiddelde huur per jaar per m2 bvo circa € 680. Dit is maar liefst 20% van de omzet! Krumm (2002) stelt dat bedrijfsvastgoed gemiddeld maar liefst 18% uitmaakt van het balanstotaal van de organisatie. Er zijn wel verschillen tussen de te onderscheiden sectoren, zoals is weergegeven in tabel 1 1-1. We zullen hierbij niet uitgebreid ingaan op de problematiek van het berekenen van een rendement. De centrale boodschap is dat bedrijven – en ook vastgoedafdelingen binnen bedrijven – moeten investeren in projecten waarvan het rendement hoger is dan de kostenvoet van het vermogen van de organisatie. Alleen dan vergroot men de economische waarde van de organisatie. Het probleem is echter dat het rendement op bedrijfsvastgoed lager is dan het geëiste rendement op het vermogen van de organisatie. Wanneer de organisatie besluit in bedrijfsvastgoed te investeren lijdt zij dus een economisch verlies

Slechte huisvesting

Slechte huisvesting leidt niet alleen tot hogere kosten, maar ook tot een verlies aan inkomsten. Onderzoeken schatten dat een slechte huisvesting leidt tot een verzuim van 2,5 dagen per werknemer per jaar. De kwaliteit van de fysieke werkomgeving is hierbij opgebouwd uit de kwaliteit goedkoop kantoor huren breda van: het systeem van binnenklimaatbeheersing; de kwaliteit van de binnenlucht; de akoestische kwaliteit; de lichttechnische kwaliteit; de kwaliteit en ergonomie van de werkplekinrichting. 373 1 1 .3 374 Aan de opbrengstenkant leidt een slechte huisvesting tot een prestatieverlies van 5 tot 15% van de jaaromzet, doordat de slechte huisvesting tot hinder en verminderde inzet leidt. Stel dat een bedrijf met 200 medewerkers die € 800 per dag kosten en een jaaromzet van € 1 50.000 realiseren goedkoop kantoor huren enschede over een slechte huisvesting beschikt, dan kost dat de organisatie op jaarbasis: 200 x ((2.5 x 800) + (0.1 x 1 50.000)) = € 3.040.000! Dergelijke bedragen tonen aan dat investeren in een goede huisvesting wel degelijk rendement oplevert. In de tweede helft van de jaren negentig is deze gedachte populairder geworden. De kostenbenadering van het huisvestingsmanagement heeft langzaam plaatsgemaakt voor een rendementsgerichte benadering vanuit het primaire proces. Stroomstoring in goedkoop kantoor huren almere Catharinaziekenhuis VASTGOEDMANAGEMENT Volgens de gezondheidszorg kan het 11u1ssale gebruik va11 kunstlicht een toename van stress en vennoeidheid veroorzaken. De raad adviseert om, analoog arm stiltegebieden, ‘donkertegebieden’ aan te wijzen. Bron: Bi11nenlr111ds Best/lur, oktober 2001. Elektriciteit valt uit in operatiekamer en op intensive care. Een ernstige stroomstoring heeft gistermiddag een deel van het Catharinaziekenhuis drie uur lang platgelegd. De stroom goedkoop kantoor huren nijmegen viel onder meer uit op de operatiekamers en de intensive care. Door de storing kon ook de noodstroom niet worden opgestart. De storing had geen catastrofale gevolgen. Wel moesten dertig operaties worden uitgesteld. Het bedrijfsrestaurant en de koffiekamer serveerden noodgedwongen koude gerechten. (Bron: Eindhovens Dagblad, 6 juni 2002) Omstandigheden op basisscholen vaak slecht De omstandigheden waarin leerlingen en leerkrachten dagelijks op de basisscholen verkeren zijn vaak beroerd. De gebouwen zijn slecht onderhouden, lokalen zijn vies, niet goed geventileerd en het meubilair is kapot of verouderd. De vloeren en trappen zijn glad en de kapstokken onveilig, evenals de bestrating en de speeltoestellen. Dat concludeert het onderzoeksinstituut TNO na gesprekken met schoolhoofden, schoolbesturen en Arbodiensten over de arbeidsomstandigheden. Bekend was al dat lokalen en toiletten onvoldoende worden schoongemaakt. Buitenzonwering is er niet en er is geluidsoverlast van binnen of buiten de school. Aan de brandveiligheid schort het flink. Brandwerende deuren ontbreken, blusmiddelen zijn slecht onderhouden en ook een alarminstallatie, veiligheidsglas en een EHBO-trommel zijn er niet. Volgens de onderzoekers zijn scholen zich onvoldoende bewust van de relatie tussen arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Er is weinig kennis over Arbobeleid binnen de scholen aanwezig. (Bron: ANP, 3 november 2000)

Huisvestingsmanagement

Huisvestingsmanagement Meer dan ooit vraagt bedrijfshuisvesting om een concrete en doelmatige aanpak. Investeren in huisvesting is een ingrijpende beslissing. De onderneming heeft vastgoed nodig als bedrijfsmiddel en dat is onder andere heel goed te zien in de gezondheidszorg, waar zorgproductie en huisvesting gezamenlijk de tucht van de markt moeten weerstaan (zie hoofdstuk 1 1 .1.1 ) . Huisvestingskosten gaan ten laste van de winst uit het goedkoop kantoor huren breda primaire proces. Stijgende beheer- en energiekosten van de huisvesting kunnen niet altijd worden doorberekend aan de klanten en drukken daardoor op de winstmarge van het bedrijf. In de hotelsector bijvoorbeeld zijn de kosten en de bezettingsgraad belangrijke factoren die van invloed zijn op de winst van het bedrijf. In Het Financieele Dagblad van 22 mei 2009 stond te lezen hoe Golden Tulip kampt met hoge huren. In de goedkoop kantoor huren enschede loop der jaren was veel hotelvastgoed in handen gekomen van vastgoedbeleggers. Golden Tulip huurde het hotelvastgoed weer van deze beleggers. In de goede jaren maakte Golden Tulip meer winst dan aan huur moest worden afgedragen. Maar toen het aantal hotelboekingen terugliep was de winst van Golden Tulip te laag om de huur te kunnen betalen. Vastgoedbelegger en Golden Tulip stonden goedkoop kantoor huren almere plotseling tegenover elkaar. De vastgoedbelegger weet dat een leegstaand hotel niet veel waard is en Golden Tulip dreigt door een lage bezetting van zijn hotels in combinatie met te hoge huren direct het loodje leggen. Er gelden andere wetten voor huisvesting als belegging dan voor huisvesting ter ondersteuning van de goedkoop kantoor huren nijmegen bedrijfsvoering. Het NRC Handelsblad meldde op 19 mei 2009 dat Schiphol definitief afzag van de beursgang. Volgens president-directeur Jos Nijhuis zou winstmaximalisatie nooit het belangrijkste doel mogen zijn, omdat de rol van Schiphol voor Nederland is veel belangrijker dan het rendement alleen. De verliezen die met het vliegbedrijf werden gemaakt, werden daarom tijdelijk gecompenseerd met de goede resultaten uit de vastgoed- en winkelomzetten. Tot voor kort gebeurde dat overhevelen niet. Hieronder volgen nog enkele praktijkvoorbeelden, waarin huisvesting tot grote problemen in de organisatie leidt. TU Eindhoven staakt renovatie halverwege -Jaren uitstel door financieel tekort De Technische Universiteit Eindhoven (TUie) heeft een streep gehaald door ongeveer de helft van de renovatieprojecten op het terrein. De ‘hoogstnoodzakelijke’ opknapbeurt van drie gebouwen wordt tot minimaal 2005 of 2006 uitgesteld. Ook de aanleg van het Domme/park en de inrichting van de veelbesproken centrale boulevard De Wielen wordt op de lange baan geschoven.