Tagarchief: huren bedrijfsruimte Breda

de eisen van de gebruiker

de eisen van de gebruiker

In de praktijk zullen de eisen van de gebruiker ten aanzien van het gebouw in de loop

der tijd doorgaans alleen maar toenemen, als gevolg van bijvoorbeeld technische
ontwikkelingen, wettelijke eisen en bedrijfspand huren Enschede modegrillen. Het is daarom realistisch om in de
praktijk uit te gaan van een toenemend eisenverloop bij de huren bedrijfsruimte Breda gebruiker. In dit hoofdstuk
gaan we dan ook in de meeste gevallen uit van een toenemend eisenverloop ten
aanzien van het vastgoed. Het is echter ook zeer wel mogelijk van een constant eisenverloop uit te gaan. Aanhangers van een constant eisenverloop redeneren dat de ontwikkeling
van de vraag naar vastgoeddiensten onvoorspelbaar blijkt te zijn over een
periode langer dan vijf jaar. Vanwege de bedrijfsruimte huren Almere onzekerheid over de mate van verandering
van het eisenverloop gaat men uit van een constant eisenverloop.
Na de oplevering heeft het gebouw een bepaald technisch prestatievermogen. De
gebruiker heeft bepaalde eisen ten aanzien van dit prestatievermogen. Om niet
direct bij de ingebruikname van een gebouw te moeten constateren dat deze voor de
beoogde doelgroep niet voldoet, zorgt men dat het prestatievermogen bij ingebruikname
hoger is dan de komende tijd minimaal wordt vereist voor gebruik. Vandaar het
overschot op tijdstip t0• De eisen van de gebruiker zullen doorgaans stijgen, terwijl
het kantoorruimte huren nijmegen kerkenbos prestatievermogen van het gebouw in het algemeen afneemt. Op tijdstip t 1 zijn

de eisen gelijk aan het prestatievermogen van het gebouw. Na tijdstip t1 voldoet het
gebouw niet meer aan de oorspronkelijke eisen die de gebruiker aan het gebouw heeft
gesteld, maar nog wel aan de minimale eisen die de gebruiker aan het gebouw heeft
gesteld ( de acceptatiegrens) . Op tijdstip t

is het prestatievermogen van het gebouw
gedaald tot aan de minimumeisen van de gebruiker van het gebouw. Het is reëel te
veronderstellen dat het moment dat vraag naar en aanbod van vastgoeddiensten in
negatieve zin niet op elkaar aansluiten, zich voor het eerst voordoet op tijdstip t
De gebruiker zal of in het bestaande gebouw investeren door onderhoud te plegen om zo
het prestatievermogen van het gebouw te vergroten of een ander gebouw betrekken
dat wel aan zijn eisen voldoet.

Kenmerken.

Kenmerken.

Kenmerkend is de huren bedrijfsruimte Breda lange periode dat het vastgoed in exploitatie wordt gehouden. Het zal duidelijk zijn dat wanneer een vastgoedobject eerder dan gepland moet worden aangepast dan wel gesloopt, de bedrijfsruimte huren in Enschede verliezen aanzienlijk zullen zijn. Het is dan ook de kunst het vastgoed zo lang mogelijk te exploiteren. Het kantoorruimte te huur almere stad is daarom noodzakelijk zorgvuldig met het vastgoed om te gaan en tijdig in te spelen op signalen waaruit blijkt dat vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten, dan wel dat een vastgoedobject te vroeg in de verzadigingsfase terechtkomt.
Het is directeur C. Huijts van de vereniging Hendrick de Keyser een klein wonder dat het woonhuis ‘t Seepaert (midden) er na vijfltonderd jaar nog zo bij staat. De kap van het huis is van voor naar achter authentiek. Net als de natuurstenen voorgevel en de facetge- schuurde spiltrap. Zo compleet tref je een woonhuis zelden aan. Gewoonlijk wordt een huis door elke generatie grondig gerenoveerd. Woonhuis ’t Seepaert is in 1495 gebouwd en recent aangekocht door de vereniging. De vereniging koopt en restaureert architectonisch en historisch waardevolle panden in Nederland. (Bron: NRC Handelsblad, 10 juni 1997)
Tot slot merken we op dat de S-curve zich in vele gedaanten kan voordoen. In de kantoorruimte huren in Nijmegen praktijk verloopt de curve over het algemeen vlakker. In de meeste gevallen zijn de relatief rustige introductiefase, de onstuimige groeifase en de verzadigingsfase duidelijk herkenbaar. Figuur 1-6 toont twee voorbeelden van S-curven.

Sinds het begin van de beschaving speelt vastgoed een rol in de samenleving.

Al eeuwenlang wordt het benut als woon-, werk-en opslagruimte en wordt grond beschouwd als een van de oudste productiemiddelen als het gaat om het huren van bedrijfsruimte in Breda. Het schaarser worden van ruimte en vooral met de scheiding tussen eigendom en gebruik, heeft de vastgoedmarkt mbt het kantoren huren in Utrecht zich ontwikkeld tot een speelveld met verschillende spelers die elk een eigen belang hebben. Deze ontwikkeling is in evolutionair opzicht van zeer recente datum: pas sinds enkele decennia is er sprake van een min of meer professionele markt met een behoorlijke omvang.

De vastgoedmarkt bestaat uit een aantal deelmarkten die elkaar aanvullen, bedrijfsruimte huren in Eindhoven kan soms ook overlappen met kantoorruimte. Iedere deelmarkt kent zijn eigen specialisten, regels, begrippen. conventies en methoden. Bij het ontwerp en de realisatie hebben bijvoorbeeld de architect en de aannemer een belangrijke functie : voor de financiering kan gebruikgemaakt worden van vastgoed-banken of beleggers. Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt naar de aard van de objecten : kantoren huren in Den Haag verschilt op een groot aantal punten sterk van de winkelmarkt. Tot slot is er een aantal meer algemene specialisaties, bijvoorbeeld op het gebied van dc fiscale aspecten van vastgoedontwikkeling.

Ruimtelijke ordening en eigendomsrecht.

Door de noodzakelijke specialisaties op declaranten zijn er nog maar weinig persona die het gehele vakgebied (kunnen) overzien. Iedere deelmarkt of specialisatie heeft zijn eigen literatuur en in de meeste gevallen een eigen (vak) opleiding. Daarnaast is de zogenaamde training on-the-job’ een belangrijke methode om deskundigheid op een bepaald werkgebied te verwerven. Voor professionals is het even belangrijk inzicht te hebben in de meest relevante onderdelen van vakgebieden. Op een paar lijvige en losbladige uitgaven na is er, vreemd genoeg. Nog geen Nederlandstalig handboek op dc markt, dat op hoofdlijnen een aantal verschillende aspecten en basisregels van dc vastgoedmarkt beschrijft.
‘Commercieel vastgoed is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het brede veld van vastgoedontwikkeling. Hiertoe behoren bijvoorbeeld medewerkers van financierings -en beleggingsinstellingen. Ontwikkelaars, Makelaars, Architecten, adviseurs, overheid en professionele opdrachtgevers zoals (grote) bedrijven en onderwijsinstellingen.