Tagarchief: in Almere kun je goedkoop een kantoor huren

Nutseenheden zijn moeilijk te concretiseren

Terwijl dit nut voor de aannemer ontbreekt. Hoe groot het nut voor beide organisaties precies is, is moeilijk te kwantificeren. Nut is immers subjectief en wordt in nutseenheden gemeten. Maar die nutseenheden zijn moeilijk te concretiseren. Wat zegt het  bedrijfspand huren Enschede ons dat het nut van een duur kantoor voor een verzekeringsmaatschappij vijftig nutseenheden hoger uitvalt dan dat van een aannemer? Gelukkig biedt de praktijk uitkomst door het nut te vertalen in geldelijke waarde. Het nut dat de verzekeringsmaatschappij aan de huisvesting ontleent is dusdanig groot dat zij bereid is € 500 m2/jr voor huisvesting te betalen, terwijl de aannemer bijvoorbeeld niet meer wil uitgeven dan € 200 m2/jr. Voor Bedrijfspand huren in Breda een huurprijs van € 500 m2/ jr kan de vastgoedorganisatie meer waarde toevoegen dan voor een huurprijs van € 200 m2/jr. Kortom, de vastgoedorganisatie moet in staat zijn om de behoeften van de marktpartijen te analyseren. Hierbij wordt het subjectieve nut dat elk individu aan het vastgoed ontleent vertaald in een objectief meetbaar geldbedrag: de waarde van het vastgoed. Met andere woorden: de vastgoedorganisatie moet voor de afnemer van het vastgoed waarde toevoegen. Slaagt zij er niet in toegevoegde waarde te creëren, dan heeft de vastgoedorganisatie geen bestaansreden. Dit zal leiden tot verliezen, en verliezen zorgen voor negatieve rendementen voor aandeelhouders. Rendement is nu precies de reden waarom aandeelhouders zich aan de organisatie verbinden. Verliezen doen de aandeelhouders weglopen. De organisatie houdt op te bestaan. Alle individuele behoeften naar vastgoed vertalen zich bij elkaar opgeteld in de vraag naar vastgoed op de vastgoedmarkt. Door waarde toe te voegen ( lees: de vastgoedorganisatie creëert toegevoegde waarde) bieden vastgoedorganisaties vastgoed aan op de vastgoedmarkt: de vastgoedorganisaties bepalen het aanbod van vastgoed ( zie figuur 5-2). 5.2 Strategische waarde van vastgoed Een vastgoedorganisatie moet dus toegevoegde waarde leveren. Het vastgoed is dan ook een middel tot waarde- of vermogensvermeerdering voor de organisatie. Hardjono ( 1995) onderkent vier verschillende soorten vermogens: 1. materieel vermogen. Het bezit dat een organisatie heeft en als zodanig op de marktwaardebalans verschijnt. De vastgoedmanager kan het materieel vermogen van de organisatie vergroten door zich te richten op bedrijfsruimte te huur in Nijmegen het laten renderen van het vastgoed, kostenbeheersing, budgettoekenning, het optimaliseren van de financieringsstructuur, het herwaarderen van de huisvesting, enz.; 2. commercieel vermogen. Het vermogen van de organisatie om tot transacties met derden te komen. De waarde die de huisvesting biedt bij het aantrekken van klanten. De vastgoedmanager richt zich op het ontwerp, het primaire proces en het vraaggenererend vermogen van het vastgoed; 3. sociaal vermogen in Almere kun je goedkoop een kantoor huren. De bekwaamheid van de organisatie om tot samenwerking te komen. De mate waarin het vastgoed het werken in groepen stimuleert;

De ontspannen vastgoedmarkt

De ontspannen vastgoedmarkt

Voor het vastgoedmanagement betekent dit nog nadrukkelijker dat men moet denken en kijken vanuit het bedrijfsruimte te huur in enschede gezichtspunt van de vastgoedgebruiker. In een ontspannen vastgoedmarkt neemt de vastgoedgebruiker aan dat de kantoorpand huren centrum Breda vastgoedmanager het vastgoed- beheer effectief en efficiënt organiseert. Anders zijn beheer en gebruik van vastgoed immers niet tegen een scherpe prijs aan te bieden en dat moet, wil de vastgoedeigenaar concurrerend zijn in de vastgoedmarkt. Een geoliede vastgoedorganisatie heeft de ruimte en is in staat specifieke wensen van vastgoedgebruikers creatief en flexibel in te vullen. De moderne vastgoedmanager is gericht op waardecreatie. Dit vraagt om het vermogen in te kunnen spelen op wat consumenten nu en in de toekomst belangrijk vinden, en te begrijpen wat van betekenis is voor de vastgoedgebruiker.

De vastgoedmanager
De in Almere kun je goedkoop een kantoor huren vastgoedmanager ziet zich bovendien gesteld voor vragen die van belang zijn voor het productieproces. Bijvoorbeeld hoe het vastgoed een bijdrage kan leveren aan productiviteitsverbetering en het terugdringen van het ziekteverzuim. Maar het blijft moeilijk de toekomst te voorspellen. Moeten we rekening houden met een krimp van de bevolking van 16 naar 12 miljoen? Dat de bevolkingssamenstelling vergrijst en verkleurt kunnen we zelf goed waarnemen, maar de vertaling naar gepaste huisvesting is niet eenvoudig. De vervaging van de grenzen tussen wonen en werken is in gang gezet door de mogelijkheden van ICT en gestimuleerd door de vele lange files. De invloed van de technologie op het wonen zal groter worden, omdat veel diensten zoals beveiliging, gezondheid, enz. op afstand aangeboden kunnen worden en vooral ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De globalisering zal met zich meebrengen dat internationaal georiënteerde mensen zich steeds vaker als een zwerm over de wereld zullen bewegen en in feite overal kunnen wonen. Ze zijn bereid daarvoor veel te betalen en niet van plan zich lokaal aan andere mensen te binden. De verschuiving van de economische macht naar Azië heeft nu al invloed op onze industrie en concurrentiekracht. Dit kan leiden tot een terugval in onze inkomsten en van ons welvaartspeil. En het veranderende klimaat zorgt voor een stijging van de waterspiegel. Misschien wordt zelfs wonen op water een serieuze optie.

het rapport
Verder spelen ook de kantoor pand huren in Nijmegen ontwikkelingen op macroniveau. In het rapport Sturen op infrastructuur uit juni 2008 stelde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat te veel markt riskant is. In alle sectoren van de Nederlandse samenleving is de afgelopen tien tot twintig jaar een zekere mate van commercialisering, liberalisering of privatisering doorgevoerd. Waar voorheen publieke monopolies heersten, worden eigendom en beheer van de infrastructuren tegenwoordig gedeeld door meerdere publieke en private partijen. Het oorspronkelijke doel van deze operatie is in veel gevallen bereikt: efficiëntieverhoging, grotere klantgerichtheid en meer keuzemogelijkheden voor de consument.

beleggingsinstellingen

beleggingsinstellingen

Vastgoedbezit loopt steeds vaker via beleggingsinstellingen (zie bijvoorbeeld ‘Grote beleggers in vastgoedbedrijven’, Het kantoor huren Enschede Financieele Dagblad, 28 januari 2008). Institutionele beleggers steken volgens het Centraal Bureau voor de kantoor huren in Breda Statistiek (CBS) steeds meer geld in de vastgoedmarkt via vastgoedbeleggingsinstellingen in plaats van zelf direct in vastgoed te investeren. Eind 2006 bezaten Nederlandse institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, voor € 124,3 miljard aan vastgoedbeleggingen. Daarvan was 48% belegd in aandelen van vastgoedbeleggingsinstellingen. Dit wordt ook wel indirect vastgoed genoemd. In 1980 was dat nog maar 3% van het bedrijfsruimte te huur in Nijmegen totale vastgoedbezit. Het overgrote deel werd in die tijd direct belegd in bijvoorbeeld woningen, winkels, kantoren of stukken grond. Voor die verschuiving zijn volgens het CBS twee redenen. De eerste is dat een belegger nu een grotere portefeuille van direct vastgoed nodig heeft om winstgevend te zijn dan tien of twintig jaar geleden. Meerdere institutionele beleggers hebben hun portefeuille verkocht aan een beleggingsinstelling in ruil voor een aandeel, aldus het  in Almere kun je goedkoop een kantoor huren CBS. De tweede reden is dat beleggers steeds meer belang hechten aan goede kennis van de marktomstandigheden bij beleggen in vastgoed. Daarom laten zij buitenlandse investeringen liever beheren door een instelling die daar goed van op de hoogte is en hebben pensioenfondsen vanaf 1995 een groot deel van hun direct buitenlands vastgoed ingeruild voor beleggingen in instellingen. Anno 2009 voelen echter ook de vastgoedbeleggers de kredietcrisis aan den lijve. Elke belegger doet daarom zijn best huurders vast te houden. Vastgoed met huurders behoudt immers zijn waarde. Zodra leegstand optreedt doen beleggers er alles aan om het leegstaande vastgoed zo snel mogelijk verhuurd te krijgen. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat een potentiële huurder van de belegger een flinke bijdrage krijgt voor de
13
V A S T G O E D M A N A G E M E N T
inrichting van het pand. Het is een kwestie van win-win: de belegger krijgt een huurder en de huurder krijgt geld. De laatste tijd loopt het soms echter heel anders. Amper heeft de belegger een eerste bijdrage aan zijn potentiële huurder overgemaakt of de huurder gaat failliet. De belegger kan naar zijn centen fluiten en blijft met leegstand zitten. De omstandigheden voor de vastgoedbelegger zijn sinds 2008 echt veranderd. Het is nu opletten en niet stilzitten.

Kosten, opbrengsten en rendement

Kosten, opbrengsten en rendement
Vastgoed heeft een prijs: een bouwsom, een koopsom of een huurprijs. Tot die prijs behoren bedrijfspand huren Enschede alle bijkomende kosten van verwerving. Met name bij het verwerven door bouw bestaan deze bijkomende kosten – naast grondprijs en aanneemsom – uit een groot aantal componenten: overdracht, adviezen, administratie, directie, toezicht, aansluitingen, risicoverrekening, verzekeringen, belastingen, rentekosten.
In geval van kantoor huren in Breda huur leidt de prijs direct tot periodekosten. In geval van verwerving in eigendom wordt de prijs voor een meerjarige gebruiksperiode in één keer betaald. Het bedrag wordt betaald met eigen vermogen en/of met vreemd vermogen. We spreken over interne en/of externe financiering.
Beslag op eigen vermogen vloeit terug door winst en afschrijving op het vastgoed (cash flow). Over vreemd vermogen wordt periodiek rente en aflossing betaald, gebaseerd op lineaire, annuïteiten-, dynamische (klimlening) of anderszins bepaalde aflos- singsschema’s over de looptijd. De rente wordt periodiek herzien, afhankelijk van de in Almere kun je goedkoop een kantoor huren overeengekomen rentevastperiode en de renteontwikkeling.
Om de risico’s van periodieke betalingen te verkleinen, worden door de geldverstrek- ker zekerheden geëist in de vorm van:
– liquiditeit en solvabiliteit; bedrijfsruimte te huur in Nijmegen
– garanties (overheid, fondsen);
– borgstelling (hypotheek).
Vermogen vastge(be)legd in vastgoedmiddelen over een meerjarige periode noemen we een investering. Deze investering wordt op de balans gewaardeerd als vast actief. Jaarlijks wordt op dit vast actief afgeschreven op een lineaire, annuïteiten-, dynamische of anderszins bepaald afschrijvingsschema over de economische levensduur. Aflossing (uitgave) en afschrijving (last) hoeven niet aan elkaar gelijk te zijn, evenmin als de betaalde rente (uitgave) en toegerekende rente (last).
De periodekosten omvatten alle over een periode aan vastgoed toe te rekenen lasten. De (jaarlijkse) periodekosten kunnen de volgende onderdelen omvatten:
– huur;
– erfpacht grond;
– afschrijving investeringen;
– betaalde of toegerekende rente over investeringen;
– energie;
– schoonmaak;


– onderhoud;

Baatbelasting

Baatbelasting

Baatbelasting Met de  Kantoor huren Breda opbrengsten uit baatbelasting kan een gemeente de kosten van de aanleg van openbare voorzieningen verhalen op eigenaren van onroerende zaken die direct ‘baat’ hebben bij de aanleg van deze voorzieningen. Alternatieve fmancieringsmogelijkheden voor de aanleg hiervan zijn de algemene middelen, retributies (bouwleges, parkeergeld, rioolrecht, e.d.), of een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de  bedrijfsruimte huren in Enschede eigenaren (bijvoorbeeld een exploitatieovereenkomst). Voor nieuwbouwgebieden worden de kosten meestal verwerkt in de gronduitgifteprijzen. Voorbeelden van openbare voorzieningen die door het heffen van baatbelasting kunnen worden gefinancierd, zijn de aanleg of verbetering van: • weginfrastructuur • straatmeubilair • straatverlichting • riolering • parkeervoorzieningen • groenvoorzieningen • centrumvoorzieningen Evenals de OZB is het wettelijk kader van de baatbelasting gegeven in de  in Almere kun je goedkoop een kantoor huren Gemeentewet. Het heffen van baatbelasting is gebonden aan een aantal regels. Eén van de belangrijkste is dat er aantoonbaar en objectief sprake is van profijt (‘baat’) bij de belastingplichtige. Dit hoeft overigens niet altijd te resulteren in een waardestijging van het object. Er is al sprake van baat, indien de mogelijkheid van profijt is ontstaan: als bijvoorbeeld een riool wordt aangelegd, ontstaat de baat bij de mogelijkheid dat een bepaald object op het riool kan worden aangesloten. Een feitelijke aansluiting is dus niet van belang. Ieder object dat baat heeft van de  bedrijfsruimte te huur in Nijmegen aan te leggen voorzieningen, moet in de heffing worden betrokken. Indien kan worden aangetoond dat enkele onroerende zaken wel baat hebben, maar geen baatbelasting hoeven te betalen, kan de betreffende baatbelasting voor alle betrokkenen komen te vervallen. Vooral bij de aanleg van bovenwijkse voorzieningen leidt dit vaak tot praktische (en politieke) problemen.

Onbelaste verkrijgingen, vrijstellingen en kortingen

Onbelaste verkrijgingen, vrijstellingen en kortingen
Uitgangspunt is dat over iedere verkrijging van onroerend goed (of rechten daarop) overdrachtsbelasting is verschuldigd. Er is echter een kantoorruimte huren breda prijzen aantal uitzonderingen op deze regel.

COMMERCIEEL VASTGOED
Sommige typen van verkrijgingen zijn onbelast, zoals bijvoorbeeld verkrijging via een bedrijfspand huren Enschede huwelijk (boedelmenging) of een erfenis. Onder bepaalde voorwaarden is ook een verkrijging via natrekking8 onbelast. 2. Voor sommige typen van verkrijgingen geldt een vrijstelling, waardoor geen overdrachtsbelasting van toepassing is. De belangrijkste voorbeelden van vrijstellingen volgen hierna:
Er is over de levering reeds BTW verschuldigd (zie verderop in dit hoofdstuk)9. • Er is sprake van  in Almere kun je goedkoop een kantoor huren verkrijging door de overheid. • Er is sprake van een monument. • Er is sprake van bedrijfsvoortzetting. • Er is sprake van wijziging van de juridische structuur. Naast de onbelaste en vrijgestelde verkrijgingen kan er in sommige gevallen een korting op de te betalen overdrachtsbelasting worden verkregen. Zo wordt bijvoorbeeld bij verkrijging van het juridisch eigendom na verkrijging van het economisch eigendom de maatstaf van de heffing verlaagd met het bedrag waarover de eerste keer overdrachtsbelasting is geheven. Ook bij een (juridische of economische) eigendomsoverdracht binnen een  kantoorruimte huren nijmegen kerkenbos termijn van zes maanden na een vorige overdracht wordt de maatstaf op eenzelfde wijze verminderd

Het basisprincipe van de OB

Het basisprincipe van de OB

 
In Nederland wordt omzetbelasting geheven op grond van de bedrijfspand huren Enschede Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB). Voor de overheid is de omzetbelasting verreweg de grootste bron van inkomsten: in 2002 wordt naar schatting meer dan € 35 miljard ontvangen. Omzetbelasting wordt geheven over de Bedrijfspand huren in Breda toegevoegde waarde. Op basis van dit kenmerk wordt omzetbelasting ook wel aangeduid als Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). In dit hoofdstuk wordt, in aansluiting op het dagelijks taalgebruik, de term BTW gehanteerd.
De eerste basisregel wat de BTW-heffing betreft, luidt als volgt.

De BTW-heffing is gericht op het in Almere kun je goedkoop een kantoor huren  belasten van bestedingen van eindverbruikers. Dit zijn zowel consumenten als organisaties die geen met BTW belaste prestaties verrichten, zoals bepaalde overheidslichamen en een aantal andere in de wet omschreven organisaties. Er zijn twee tarieven: een hoog en een laag tarief. De meeste bestedingen vallen onder het ‘normale’ hoge tarief, een aantal primaire levensbehoeften vallen onder het lage tarief. Vrijwel alle onroerendgoedtransacties vallen in het hoge tarief. In het kader van de  kantoorruimte huren nijmegen kerkenbos  ‘belastingherziening 21e eeuw’ is vanaf 1 januari 2001 het hoge tarief verhoogd van 17,5 naar 19%, het lage tarief is gehandhaafd op 6%. Het heffingssysteem is zo opgezet dat iedere levering (omzet) door een ondernemer is belast met BTW. Inkopende ondernemers betalen dus BTW aan hun leveranciers, verkopende ondernemers ontvangen BTW van hun afnemers. BTW die wordt ontvangen, moet worden afgedragen aan de fiscus; BTW die is betaald, mag daarop in mindering worden gebracht. Op deze wijze wordt bij ondernemers per saldo alleen de toegevoegde waarde belast. De consument kan als niet-ondememer geen betaalde BTW in aftrek brengen en betaalt zodoende de totale heffing.

Een kantoor huren in Breda kan ook anders

Zelfstandige gebruikers worden steeds zeldzamer in Nederlandse winkelstraten. Dit beeld komt overeen met de Britse en de Amerikaanse situatie maar zie je ook in Nederland zelfs al ga je een kantoor huren in Breda. Door de filialisering behoort de gemiddelde Nederlandse winkelstraat in feite toe aan een steeds kleiner aantal concerns die in ieder gebied dezelfde winkelformules neerzetten. Twee van de drie winkels in de

hoofdwinkelstraten van Nederland maken deel uit van een winkelketen maar ook in Utrecht bedrijfsruimte te huur aangeboden. Naast een homogene gevel is ook de inrichting van de winkels van één keten vrijwel gelijk. Zoals eerder opgemerkt, leidt dit tot een weinig onderscheidend karakter van de verschillende winkelgebieden.

De eindconsumenten vormen een groep indirecte gebruikers van het
winkelvastgoed. Zij bepalen door hun koopgedrag echter wel hoe de winkel eruit moet zien en waar deze gelegen is ook al zoek je een Loodgieter Amsterdam. Ten aanzien van winkeltype en winkellocatie kunnen op hoofdlijnen twee categorieën consumenten worden onderscheiden: de runshoppers en de funshoppers. Runshoppers willen binnen beperkte tijd dagelijkse artikelen kopen. Funshoppers hebben alle tijd voor de aanschaf van niet-dagelijkse goederen. Runshoppers willen effectief winkelen. terwijl funshoppers geamuseerd willen worden, de detailhandel speelt steeds meer in op deze tweedeling.

kantoor huren Breda
kantoor huren Breda

Buitengewoon lastig voor bedenkers van winkelconcepten is de vraag of, en zo ja in hoeverre, het runshoppen ook gaat gelden voor niet-dagelijkse goederen als kleding, cd’s en andere luxe artikelen. Ook het effect van een toenemend gebruik van internetwinkels is nog onduidelijk, een ding is zeker Groningen biedt grote bedrijfsruimtes te huur.

TRANSPARANTIE MARKT

De vastgoedmarkt voor winkels is in vergelijking met de kantorenmarkt ondoorzichtig. Hoewel er regelmatig transacties worden gepubliceerd, is geen sprake van volledige dekking van de markt. Daardoor kan er geen representatief beeld ontstaan. Vooral omdat
grootwinkel-en filiaal bedrijven vaak rechtstreeks met verhuurders onderhandelen, zonder tussenkomst van makelaars. Blijft een aanzienlijk deel van de winkelmarkt buiten zicht.
Ook particuliere beleggers geven weinig details vrij van de transacties zij gerealiseerd hebben.

SITUATIE EN TRENDS

Groot consumentenvertrouwen zorgt, via hoge consumptieve bestedingen voor goede bedrijfsresultaten in de detailhandel. Die zorgen op hun beurt weer voor vraag naar verkoopruimte. In vrijwel alle hoofdwinkelstraten zijn de huurprijzen aan sterke prijsstijgingen onderhevig.

Huurprijzen worden uitgedrukt in m2 verkoopvloeroppervlak dat, evenals het verhuurbaar vloeroppervlak bij kantoorruimte, wordt afgekort tot vv verkoopvloeroppervlak omvat de overdekte ruimte die voor het publiek toegankelijk en zichtbaar is, exclusief personeelsruimten, magazijnen, verkeersruimte, etc.

Gemiddeld liggen de huurprijzen van hoofdstraten in kernwinkel-gebieden met een regionale functie rond de €500 per m2. Winkels in de zijstraten en meer perifeer gelegen gebieden halen gemiddeld huurprijzen van €150 per 250 per m2. Tophuren in Nederland liggen rond de €1.000 per m2 en worden gerealiseerd in het kernwinkelgebied van de grote steden zoals de Kalverstraat in Amsterdam, de Beurstraverse koopgoot) in Rotterdam de Grote Staat in Maastricht, hier vind je direct een Schoonmaakbedrijf Amsterdam. In vergelijking met de grote Europese steden zijn deze huurprijsniveaus bescheiden : in Parijs, Londen en Dubai wordt het twee-tot viervoudige gerealiseerd.

Concurrentie tussen winkels in een winkelgebied wordt overschaduwd door de concurrentie tussen de verschillende winkelgebieden. Zeker bij hoofdwinkelcentra met een sterke regionale functie speelt dit een rol.

Momenteel staat het PDV-/ GDV-beleid onder druk, onder andere door introductie van”leisure shopping”. concepten die gericht zijn op recreatie-winkelen. Deze concepten zoals “in Almere kun je goedkoop een kantoor huren” zijn vaak combinaties van winkels, dienstverleners en recreatievoorzieningen, zoals bijvoorbeeld FOC’s. Hoewel de ontwikkeling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening deze clustering van grootschalige winkelvoorzieningen andermaal wil beperken.